آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۴۹ ب.ظ

نمونه سوال 1

نمونه سوال از مبحث شرط و گرافیک می باشد. 

 

   

سوال 1- برنامه­ ای بنویسید که نمرات یک دانش­ آموز سال اول دبیرستان را بگیرد و معدل آن­ را حساب کند و بگوید که آیا مشروط شده است یا خیر . برای نوشتن این برنامه باید توجه داشته باشید که برنامه نام درس را چاپ می کند تا دانش آموز نمره ی خود را وارد کرده و همچنین واحد درس مورد نظر را نیز وارد کند. 

   

main()
{
  cout << "lotfan nomre khod va vahede dars ra pas az har dars vared konid."<<endl;
  
  float r, f, sh, zi, cmp, vr, vf, vsh, vzi, vcmp;
  
  cout << "riazi? vahed? " << endl;
  cin >> r >> vr;
  
  cout << "fizik? vahed? " << endl;
  cin >> f >> vf;
  
  cout << "shimi? vahed? " << endl;
  cin >> sh >> vsh;
  
  cout << "zist? vahed? " << endl;
  cin >> zi >> vzi;
  
  cout << "computer? vahed? " << endl;
  cin >> cmp >> vcmp;
  
  float avr = (r * vr + f * vf + zi * vzi + sh * vsh + cmp * vcmp ) / 
        (vr + vf + vzi + vsh + vcmp);
  
  cout << "\n\n\n" << "moadele shoma barabar ast ba: " << avr << endl;
  if(avr < 12)
    cout << "motaasefane shoma mashrut shodeid! :( " << endl;

  getch();
}

 

سول 2- برنامه­ ای بنویسید که مراکز و شعاع­ های دو دایره را بگیرد و وضعیت این دو دایره را نسبت به هم بیان کند. سپس آن­ها را رسم نماید.

 

main()
{
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 1:" << endl;
  int x1, y1, r1;
  cin >> x1 >> y1 >> r1;
  
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 2:" << endl;
  int x2, y2, r2;
  cin >> x2 >> y2 >> r2;
  
  float d = sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1));

  if(r1 +r2 <= d)
  {
     cout << " kharej az ham" << endl;
  }
  else if( r1 + r2 == d)
  {
     cout << "momas!" << endl;
  }
  else
     cout << "motaghate" << endl;
  
  //drawing circles ... 
  
  initwindow(800, 800);
  setcolor(14);
  circle(x1, y1, r1);
  setcolor(3);
  circle(x2, y2, r2);  
  
  getch();
}

 

سوال 3- برنامه ­ای بنویسید که ابتدا موجودی یک حساب را بگیرد سپس مقدار درخواست شده برای برداشت از آن را نیز بگیرد و بیان کند که آیا این برداشت ممکن است یا نه و در صورت امکان برداشت، باقی موجودی حساب را نیز چاپ کند.

 

main()
{
  cout << "mojudie hesabe shoma?" << endl;
  float a;
  cin >> a;
  
  cout << "lotfan mablaghe darkhasti ra vared konid: " << endl;
  float b;
  cin >> b;
  
  if( a-b >= 0)
  {
    cout << " shoma mitavanid az hesabe khod bardasht konid:" << endl;
    cout << " baghi mandeye hesabe shoma: "<<a-b<<endl;
  }
  else
    cout << "mablageh vared shoma dar hesabe shoma mojud nemibashad!";

  getch();
}


سوال 4- برنامه­ ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از % یا مد گرفتن بگوید که آیا دو عدد بر هم بخش پذیر هستند یا نه.

 

main()
{
  cout << "2 adad vared konid: " << endl;
  int num1, num2;
  cin >> num1 >> num2;
  
  int d, r;
  d = num1 / num2;
  r = num1 - num2 * d;
  if(r == 0)
  {
    cout << "bakhshpazir" << endl;
  }
  else
    cout << " bakhsh pazir nistand " << endl;
  
  getch();
}


سوال 5-  برنامه­ ای بنویسید که یک عدد با طول 5 رقم را از ورودی گرفته و مغلوب آن را چاپ کند و بررسی کند که آیا عدد آینه ای است یا نه.

مثلا عدد 12321 آینه ای است اما 12343 آینه ای نیست. 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number in 5 digits: " << endl;
  int num, num1;
  cin >> num;
  num1 = num;
  
  int rev = 0;
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  cout << "your reversed number is: " << rev << endl;
  
  if(num1 == rev)
  cout << "your number is mirror number." << endl;
  else
  cout << "your number is NOT mirror number." << endl;
 
  getch();
}

 

سوال 6-  برنامه­ ای بنویسید که 5 عدد را از ورودی گرفته و در انتها بزرگترین عدد و همین طور کوچکترین عدد وارد شده را نمایش دهد.

 

main()
{
  int min, max;
  
  cout << "Please enter first number " << endl;
  int a;
  cin >> a;
  
  min = a;
  max = a;
  
  cout << "Please enter second number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter third number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fourth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fifth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "the Maximun number is: " << max << endl;
  cout << "the Minimum number is: " << min << endl;

  getch();
}

 

سوال 7-  برنامه ی روبه­ رو چه کاری انجام میدهد؟ خروجی نمونه برای آن بکشید

 

main()
{
  cout << "please enter one number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  
  initwindow(800, 800);
  if(num % 3 == 0)
  {  setcolor(num % 15);
    circle(200, 200, 150);
  }
  else
  {
    setcolor(num % 15);
    rectangle(200, 200, 450, 450);
  }
  
  getch();
}

اگر عدد وارد شده به سه بخش پذیر باشد دایره می کشد و در غیر آن صورت مربع رسم می کند. 

 

سوال 8- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از ورودی دریافت کند و اگر حرف L وارد شده بود شکل سمت چپ و اگر حرف R وارد شده بود شکل سمت راست را رسم کند. و در غیر این صورت اعلام کند که حرف وارد شده نادرست است.

main()
{
  cout << "please enter one letter ( L or R ) : " << endl;
  char c;
  cin >> c;
  
  initwindow(800, 800);
  
  if(c == 'L' || c == 'l')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 500);
    setcolor(4);
    line(100, 100, 600, 500);
    line(100, 500, 600, 100);  
  }
  else if(c == 'R' || c == 'r')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 600);
    setcolor(12);
    circle(350, 350, 250);
  }
  else
    cout << "Please enter correct characer next time!" << endl;

  getch();
}

 

سوال 9- برنامه ای بنویسید که از کاربر سوال کند که دایره بکشد یا مستطیل و در صورت انتخاب هر کدام از این دو شکل، اندازه ها و اعداد لازم را از کاربر پرسیده و در انتها شکل مورد نظر کاربر را رسم کند. 

 

main()
{
  cout << "please choose! B for bar and and E for ellipse" << endl;
  
  char c;
  cin >> c;

  if(c == 'B' || c == 'b')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >>a >>b >>c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 12);
    bar(a, b, c, d);
  }
  else if(c == 'E' || c == 'e')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 10);
    fillellipse(a, b, c, d);
  }
  else
     cout << "please enter correct character next time!" << endl;

  getch();
}

سوال 10 - فرض کنید در شهر تهران کرایه ی تاکسی به صورت زیر محاسبه می شود:

حال برنامه ای بنویسید که کیلومتر طی شده توسط تاکسی را از ورودی گرفته و مبلغ کرایه را با استفاده از جدول بالا محاسبه و اعلام کند.

برای مثال اگر کیلومتر گرفته شده از ورودی 12 کیلومتر باشد مبلغ کرایه به صورت زیر محاسبه می­شود:

 

300کرایه تا پنج کیلومتر + 5*50 کرایه ی از 5 تا 10 کیلومتر + 2*35 کرایه از 10 تا 12 کیلومتر = مبلغ کرایه

 

main()
{
  float k, c;
  
  cout << "Kilometers? ... " << endl;
  cin >> k;
  
  if(k <= 5)
    c = 300;
  else if(k > 5 && k <= 10)
    c = 300 + (k - 5) * 50;
  else if(k > 10 && k <= 20)
    c = 300 + 5 * 50 + (k - 10) * 35;
  else if(k > 20 && k <= 30)
    c = 300 + 5 * 50 + 10 * 35 + (k - 20) * 25;
  else
    c = 300 + 5 * 50 + 10 * 35 + 10 * 25 + (k - 30) * 15;
    
  cout << "It costs " << c << " Rials \n";
 
  getch();
}

 

  نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

نمونه سوال 1

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۴۹ ب.ظ

نمونه سوال از مبحث شرط و گرافیک می باشد. 

 

   

سوال 1- برنامه­ ای بنویسید که نمرات یک دانش­ آموز سال اول دبیرستان را بگیرد و معدل آن­ را حساب کند و بگوید که آیا مشروط شده است یا خیر . برای نوشتن این برنامه باید توجه داشته باشید که برنامه نام درس را چاپ می کند تا دانش آموز نمره ی خود را وارد کرده و همچنین واحد درس مورد نظر را نیز وارد کند. 

   

main()
{
  cout << "lotfan nomre khod va vahede dars ra pas az har dars vared konid."<<endl;
  
  float r, f, sh, zi, cmp, vr, vf, vsh, vzi, vcmp;
  
  cout << "riazi? vahed? " << endl;
  cin >> r >> vr;
  
  cout << "fizik? vahed? " << endl;
  cin >> f >> vf;
  
  cout << "shimi? vahed? " << endl;
  cin >> sh >> vsh;
  
  cout << "zist? vahed? " << endl;
  cin >> zi >> vzi;
  
  cout << "computer? vahed? " << endl;
  cin >> cmp >> vcmp;
  
  float avr = (r * vr + f * vf + zi * vzi + sh * vsh + cmp * vcmp ) / 
        (vr + vf + vzi + vsh + vcmp);
  
  cout << "\n\n\n" << "moadele shoma barabar ast ba: " << avr << endl;
  if(avr < 12)
    cout << "motaasefane shoma mashrut shodeid! :( " << endl;

  getch();
}

 

سول 2- برنامه­ ای بنویسید که مراکز و شعاع­ های دو دایره را بگیرد و وضعیت این دو دایره را نسبت به هم بیان کند. سپس آن­ها را رسم نماید.

 

main()
{
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 1:" << endl;
  int x1, y1, r1;
  cin >> x1 >> y1 >> r1;
  
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 2:" << endl;
  int x2, y2, r2;
  cin >> x2 >> y2 >> r2;
  
  float d = sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1));

  if(r1 +r2 <= d)
  {
     cout << " kharej az ham" << endl;
  }
  else if( r1 + r2 == d)
  {
     cout << "momas!" << endl;
  }
  else
     cout << "motaghate" << endl;
  
  //drawing circles ... 
  
  initwindow(800, 800);
  setcolor(14);
  circle(x1, y1, r1);
  setcolor(3);
  circle(x2, y2, r2);  
  
  getch();
}

 

سوال 3- برنامه ­ای بنویسید که ابتدا موجودی یک حساب را بگیرد سپس مقدار درخواست شده برای برداشت از آن را نیز بگیرد و بیان کند که آیا این برداشت ممکن است یا نه و در صورت امکان برداشت، باقی موجودی حساب را نیز چاپ کند.

 

main()
{
  cout << "mojudie hesabe shoma?" << endl;
  float a;
  cin >> a;
  
  cout << "lotfan mablaghe darkhasti ra vared konid: " << endl;
  float b;
  cin >> b;
  
  if( a-b >= 0)
  {
    cout << " shoma mitavanid az hesabe khod bardasht konid:" << endl;
    cout << " baghi mandeye hesabe shoma: "<<a-b<<endl;
  }
  else
    cout << "mablageh vared shoma dar hesabe shoma mojud nemibashad!";

  getch();
}


سوال 4- برنامه­ ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از % یا مد گرفتن بگوید که آیا دو عدد بر هم بخش پذیر هستند یا نه.

 

main()
{
  cout << "2 adad vared konid: " << endl;
  int num1, num2;
  cin >> num1 >> num2;
  
  int d, r;
  d = num1 / num2;
  r = num1 - num2 * d;
  if(r == 0)
  {
    cout << "bakhshpazir" << endl;
  }
  else
    cout << " bakhsh pazir nistand " << endl;
  
  getch();
}


سوال 5-  برنامه­ ای بنویسید که یک عدد با طول 5 رقم را از ورودی گرفته و مغلوب آن را چاپ کند و بررسی کند که آیا عدد آینه ای است یا نه.

مثلا عدد 12321 آینه ای است اما 12343 آینه ای نیست. 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number in 5 digits: " << endl;
  int num, num1;
  cin >> num;
  num1 = num;
  
  int rev = 0;
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  cout << "your reversed number is: " << rev << endl;
  
  if(num1 == rev)
  cout << "your number is mirror number." << endl;
  else
  cout << "your number is NOT mirror number." << endl;
 
  getch();
}

 

سوال 6-  برنامه­ ای بنویسید که 5 عدد را از ورودی گرفته و در انتها بزرگترین عدد و همین طور کوچکترین عدد وارد شده را نمایش دهد.

 

main()
{
  int min, max;
  
  cout << "Please enter first number " << endl;
  int a;
  cin >> a;
  
  min = a;
  max = a;
  
  cout << "Please enter second number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter third number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fourth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fifth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "the Maximun number is: " << max << endl;
  cout << "the Minimum number is: " << min << endl;

  getch();
}

 

سوال 7-  برنامه ی روبه­ رو چه کاری انجام میدهد؟ خروجی نمونه برای آن بکشید

 

main()
{
  cout << "please enter one number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  
  initwindow(800, 800);
  if(num % 3 == 0)
  {  setcolor(num % 15);
    circle(200, 200, 150);
  }
  else
  {
    setcolor(num % 15);
    rectangle(200, 200, 450, 450);
  }
  
  getch();
}

اگر عدد وارد شده به سه بخش پذیر باشد دایره می کشد و در غیر آن صورت مربع رسم می کند. 

 

سوال 8- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از ورودی دریافت کند و اگر حرف L وارد شده بود شکل سمت چپ و اگر حرف R وارد شده بود شکل سمت راست را رسم کند. و در غیر این صورت اعلام کند که حرف وارد شده نادرست است.

main()
{
  cout << "please enter one letter ( L or R ) : " << endl;
  char c;
  cin >> c;
  
  initwindow(800, 800);
  
  if(c == 'L' || c == 'l')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 500);
    setcolor(4);
    line(100, 100, 600, 500);
    line(100, 500, 600, 100);  
  }
  else if(c == 'R' || c == 'r')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 600);
    setcolor(12);
    circle(350, 350, 250);
  }
  else
    cout << "Please enter correct characer next time!" << endl;

  getch();
}

 

سوال 9- برنامه ای بنویسید که از کاربر سوال کند که دایره بکشد یا مستطیل و در صورت انتخاب هر کدام از این دو شکل، اندازه ها و اعداد لازم را از کاربر پرسیده و در انتها شکل مورد نظر کاربر را رسم کند. 

 

main()
{
  cout << "please choose! B for bar and and E for ellipse" << endl;
  
  char c;
  cin >> c;

  if(c == 'B' || c == 'b')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >>a >>b >>c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 12);
    bar(a, b, c, d);
  }
  else if(c == 'E' || c == 'e')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 10);
    fillellipse(a, b, c, d);
  }
  else
     cout << "please enter correct character next time!" << endl;

  getch();
}

سوال 10 - فرض کنید در شهر تهران کرایه ی تاکسی به صورت زیر محاسبه می شود:

حال برنامه ای بنویسید که کیلومتر طی شده توسط تاکسی را از ورودی گرفته و مبلغ کرایه را با استفاده از جدول بالا محاسبه و اعلام کند.

برای مثال اگر کیلومتر گرفته شده از ورودی 12 کیلومتر باشد مبلغ کرایه به صورت زیر محاسبه می­شود:

 

300کرایه تا پنج کیلومتر + 5*50 کرایه ی از 5 تا 10 کیلومتر + 2*35 کرایه از 10 تا 12 کیلومتر = مبلغ کرایه

 

main()
{
  float k, c;
  
  cout << "Kilometers? ... " << endl;
  cin >> k;
  
  if(k <= 5)
    c = 300;
  else if(k > 5 && k <= 10)
    c = 300 + (k - 5) * 50;
  else if(k > 10 && k <= 20)
    c = 300 + 5 * 50 + (k - 10) * 35;
  else if(k > 20 && k <= 30)
    c = 300 + 5 * 50 + 10 * 35 + (k - 20) * 25;
  else
    c = 300 + 5 * 50 + 10 * 35 + 10 * 25 + (k - 30) * 15;
    
  cout << "It costs " << c << " Rials \n";
 
  getch();
}

 

  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۱/۱۶
سارا نازاری

نظرات  (۴۷)

سلام خانم نازاری.واای جوابا رو برام هیچکدومو باز نمیکنه.یعنی باز میکنه وقتی اون main آبیه رو میزنم فقط چندتا مربع توهم توهم!جدیدا هم برام گرافیکارو ران نمیکنه(همه کاراش رو هم انجام میدم ولی ران نمیشه!)چی کار کنم من؟؟؟:(((
پاسخ:
خب چون فایل اشتباهی رو باز میکنی! باید مثلا برای سوال سه این فایلو باز کنی:
dev.3
یعنی اون فایلی که اسمش هم اسم شماره ی سواله و پسوندش Dev هستش
فهمیدی خبرم کن!
نمیشد مستقیم متن برنامه رو مث سوالای دیگه بذارین  که اینقد بدبختی نکشیم؟ 
پاسخ:
 چقدر بدبختی کشیدی؟
 خانم ناززاری به دادمون برسین شنبه امتحان داریم هیچکدوم رو باز نمیکنه!!!!!!!!
بچه ها من بازش کردم، خیلی راحت بود. هر فایلو که بگیرین زیپه روش کلیک کنید خود ویندوز بازش می کنه. بعد توش هم فایل main.cpp هست که برنامه توش نوشته شده. هم فایل مثلا 
3.dev که با devcpp باز میشه میتونین اجراش کنین.
پاسخ:
مرسی از راهنماییت عزیزم!
۱۷ فروردين ۹۱ ، ۱۳:۰۷ بچه ی درس خوان
مرسی از اینکه جواب ها رو زدید ولی اگر زود تر بود کمتر استرس میگرفتیم. :| 
پاسخ:
قرار بود توی کارسنج بذارن. دیر به من خبر دادن که نمیتونن توی کارسنج بذارن. همون روزی که گذاشتم بهم خبر داده بودن!
 بابا من اصلا روش کلیک میکنم  باز نمیکنه هنگ میکنه :((
پاسخ:
روی چی کلیک میکنی هنگ میکنه؟
 اقا یکی به داد من برسه توروخدا

سلام خانم.

من جواب سوال 6 رو امتحان کردم.(x1:200),(y1:300),(x2:600),(y2:600)

ولی خطه عمود در نمی یاد.

 
پاسخ:
درستش میکنم به زودی. نگران نباشید

ببخشید,جواب سوال 8.y2:200

 

پاسخ:
متوجه شدم. راه حل درستش رو میذارم. 
 جوابا کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
پاسخ:
دقت کن!!!
 سلام  اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم

 سلام خانم نازاری

آیا باید برنامه C رو نصب کنیم تا main.cpp رو باز کنه یا نه باید با برنامه دیگه ای بازش کنیم؟

پاسخ:
باید dev رو نصب کنی دیگه! اگه نصب نکنی چه جوری میخوای اجرا بشه؟؟؟
 من نمیبینم چیزی خانوم؟؟؟؟؟؟
salam khanom,man kole veblogo gashtam vali javaba ro peyda nakardam.

من از طرف خانوم میگم:

بچه ها انقد گیج بازی درنیارین دیگه جوابا همین اول صفحس. 

سلام خانم نازاری سال نو مبارک. من فقط mainمی تونم باز کنم وبالاییش پنجره سیاه رو برام میاره . برای امتحان کافیه ولی چرا dev باز نمی کنه ؟با تشکر.
پاسخ:
سلام. ممنون. باید dev رو روی کامپیوتر نصب کنی. بعد این فایل از فولدر جواب سوال رو که پسوندش Dev هست رو باز کنی. فکر کنم منظور سوالت این بوده باشه...

  سلام خانم نازاری

آزمون فردا صبح هماهنگ ؟یا در هر کلاس جدا گانه  روی سیستم رایانه در زنگ خود آن کلاس گرفته می شود

Ms Nazari, thank you so much!

Bacheha roo shomare soal bayad click konin ta download she dige! Kheyli rahate be khoda! Too hamin post 10 ta adade 1 ta 10 roo harkodoom click koni javabe hamoon soal hast.


خانوم نازاری لطفا جواب بدین.
منظور از این خط چیه؟من نمیفهمم

rev= rev*10+(num%10);
(برنامه ی چاپ مقلوب عدد 5 رقمی.)
بعد برنامه ی عمود منصف رو درست نمیکنین؟
12 ساعت دیگه امتحانه ها!
 
پاسخ:
برنامه ی عمود منصف توی امتحان نمیاد. نگرانش نباشید
چه ساعت شماری گذاشتیا ;)
این همون الگوریتمیه که ترم قبل توضیح دادم. برای مقلوب کردن. این عملیات ریاضیشه .
من الان کافی نتم نمیدونم برم خونه باز میشه یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدا به دادم برسه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 برای سوال 6 متقارنش نوشته نشده،فقط مقلوب رو نوشتید!!!!!!!
پاسخ:
برنامه درست کار میکنه.
۱۸ فروردين ۹۱ ، ۲۰:۳۳ tedadi az bachehaye 101
khanoom nazari shoma be kellase ma bazi bakhshhaye takalife norozi ra dars nadadi ma farda chejori emtehan bedim?
پاسخ:
همه ی بچه ها به اندازه ی هم درس داده شدن. یادتون رفته کلاس زبان رو گرفتم که شما رو به حد مناسب برسونم؟؟؟؟ 
۱۸ فروردين ۹۱ ، ۲۱:۰۰ یه ادم بدبخت
 خانم نازاری من رو folder که زیپ شده کلیک میکنم ولی errorمیده شما بگید من چه خاکی بریزم تو سرم؟
پاسخ:
شاید بد دانلودش کرده باشی ... دوباره دانلود کن و راست کلیک کن و extract بزن.

 خانم نازاری ساعت 9 شبه بابا کجایید؟؟؟؟رفتید عید دیدنی؟؟؟؟
پاسخ:
من که نباید 24  ساعت نشسته باشم اینجا که...
 saham khnooom nazari  in fila baz nemishan
lotfan ye kari bokonin 
پاسخ:
یعنی چی باز نمیشن؟ ... باید زیپشون رو باز کنی. اگه نمیتونی باز کنی از دوستات بگیر.

 سلام خانم نازاری سال نو مبارک.

آزمون فردا صبح هماهنگ ؟یا در هر کلاس جدا گانه روی سیستم رایانه در زنگ خود آن کلاس گرفته می شود

پاسخ:
آزمون هماهنگ و کتبیه.
 خب هم اکنو ساعت 11 میباشد و 8 ساعت دیگر ما امتحان داریم ومن هنوز موفق به باز کردن فایل ها نشده ام:((
 خانوم من دفعه سوم دارم این فایلهارو دانلود میکنم اما وقتی روش کلیک منکم error میده فک کنم بی خیال شم برم بخوابم بهتره نظر شما چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟:D
 رفتین بخوابین؟؟؟؟؟باشه من میشینم اینجا وبا این فولدر های باز نشده سر میکنم..شب بخیر
سلام پردیس هستی؟؟؟؟؟؟ روی فولدر کلیک راست کن EXTRAC HERE این رو بزن
سلام خانم مرسی!!!ولی هیچ کد.مش باز نمیشد!!؟ما شنبه چی کار کنیم؟؟؟
مرسی از اینکه جواب ها رو گذاشتین فقط اگه میشه جواب اون سوالی که بچه ها گفتن درست کنین
 migam khanoom nazari man bazi az in chizayiro k shoma neveshtino asan nemitonam bekhonam che berese b inke befahmam?
پاسخ:
نمیتونی بخونی؟؟ چرا؟؟؟
سلااااااااااااااااام! :دی
برنامه ای بنویسید کا عدد صحیح nرا از ورودی بخواند و جدول ضرب اعدادn*nرا چاپ کند.
سلام میخواستم بدونم چطور میشه این برنامه رو درست کرد 
با کمک معادله ی دو عمود منصف و یافتن محل برخورد آن ها، مرکز دایره ی محیطی را یافته و آن را ترسیم کنید (شعاع دایره ی محیطی، فاصله ی مرکز دایره تا
یکی از رئوس مثلث است).
خواهش میکنم کمکم کنید نیاز دارم بهش

برنامه ای که عددی سه رقمی را گرفته و انرا بر عکس کند سپس حاصل را به 2 ضرب کند


پاسخ:
خب ؟... چیکار کنم الان؟ .. 
برای نوشتن برنامه زیر لطفا راهنمایی کنید:
برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و مقلوب آن ها را به صورت یک عدد نمایش دهد؟
مقلوب را با کمک یک تابع نمایش دهد
vaaaay soalaye akhare kheyli sakht boodan omidvaram emtehan farda nayan ke badbakhtim:((((((((((
خانم ، امتحان فقط از سوالای حل شدس؟یا سوالای وبلاگتونم هست؟
در سوال 9 شما گفتید یا خط بکشد یا دایره اما در حل شما نوشتید دایره یا مستطیل را در خروجی چاپ کند.لطفا درستش کنید.
پاسخ:
درست شد ممنون.

سلام

می خواستم در باره ی تمرین 6 سوالی بپرسم

در #incude<>  داخل پارانتز از کدام اصطلاح به کار ببرم؟؟؟؟

پاسخ:
از 
iostream
و 
conio.h
استفاده کنید. 
dorod  bad  jori gir oftadam 4  ta tamrin daram mitonid komakam konid ?
برنامه ای بنویسید nتا آدم nتا شماره تلفن بگیرد اسم طرف بزنی شمارش بیاره.در برنامه c
خواهش میکنم جوابش بگین فردا باید تحویل استاد بدم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی