آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
پنجشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴ ب.ظ

While

 گاهی در برنامه نویسی نیاز داریم که یک یا چند کار را چندین بار تکرار کنیم. برای این که از نوشتن مجدد خطوط برنامه جلوگیری کنیم از تکنیکی به نام حلقه­های تکرار استفاده می­کنیم.حلقه­های تکرار شامل دو نوع حلقه­های شرطی و حلقه­های شمارشی می­شوند.

در این قسمت به مطالعه­ی حلقه­های شرطی می­پردازیم.


فرمت کلی حلقه ی شرطی به صورت زیر می باشد:

while(شرط ادامه )
}
    اعمالی که در صورت بر قرار بودن شرط باید انجام شوند
{

توجه کنید که شرط ادامه به شرطی گفته می­شود که در صورت برقرار بودن آن، می­توان کارهای درون حلقه را انجام داد. پس از بررسی برقرار بودن یا نبودن شرط، اعمال درون حلقه یک بار انجام می­شوند و پس از آن کنترل برنامه دوباره به ابتدای حلقه می­رود تا دوباره شرط را بررسی کند و اگر شرط همچنان برقرار بود اعمال داخل حلقه دوباره انجام می­شوند و این روال تا زمانی که شرط دیگر برقرار نباشد ادامه خواهد داشت. زمانی که شرط دیگر برقرار نباشد کنترل برنامه به دستورات بعد از حلقه می­رسد.

 

تصور کنید بخواهید برنامه­ای را بنویسید که اعداد 1 تا 100 را در خروجی نمایش دهد. اگر از حلقه استفاده نکنیم برنامه به صورت زیر می­شود:

 

main()
{
    int a = 1;
    cout << a;
    a = a + 1;
    cout << a;
    a = a + 1;
    cout << a;
...    getch();
}

برنامه­ی بالا به این صورت کامل می­شود که خطوط دوم و سوم را صد بار تکرار کنیم و بنویسیم. قطعا نوشتن همچین برنامه­ی ساده­ای بدون استفاده از حلقه امکان­پذیر نخواهد بود. برنامه­ی بالا را با استفاده از حلقه به صورت زیر می­نویسیم:


main()
{
    int a = 1;
    while(a <= 100)
    {
       cout << a;
       a++;
    }
   getch();
}

 

مقداری که در ابتدا به متغیر a داده­ایم مقدار اولیه نام دارد. شرط ادامه تا زمانی است که مقدار متغیر a کمتر یا مساوی 100 باشد. در هر بار اجرای حلقه اول مقدار a چاپ می­شود سپس به a یک واحد اضافه می­شود.

اگر مقدار اولیه a را صفر می­دادیم ادامه برنامه به صورت زیر تغییر پیدا می­کرد:

main()
{
    int a = 0;
    while(a < 100)
    {
        a++;
        cout << a;
    }
    getch();
}

تا الان باید متوجه شده باشید که با تغییر یک عدد از یک به صفر، ادامه­ی برنامه ممکن است تا حد زیادی دستخوش تغییر بشود تا خروجی برنامه مانند قبل باشد. به تفاوت دو برنامه­ی بالا دقت کنید.

 

حال فرض کنیم بخواهیم برنامه­ای بنویسیم که اعداد زوج دو تا صد را نمایش دهد.

main()
{
    int a = 0;
    while(a < 100)
    {
        a = a + 2;
       cout << a;
    }
    getch();
}

این برنامه را به صورت دیگری نیز می­توان نوشت که مقدار اولیه a صفر نباشد. (به عهده ی شما)


برای آشنایی بیشتر با حلقه با چند نمونه از این نوع حلقه بیشتر آشنا می شویم:

 

مثال 1: برنامه ی زیر از عدد 1 تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    n = n + 1;
    cout << n << "\t";
  }
  
  getch();
}


مثال2: برنامه ی زیر اعداد زوج 2 تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    n = n + 2;
    cout << n << "\t";
  }
  getch();
}

مثال 3: برنامه ی زیر اعداد  مضرب سه یک تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 97)
  {
    n = n + 3;
    cout << n << "\t";
  }
  getch();
}
راه دیگری برای نوشتن این برنامه وجود دارد که به صورت زیر می باشد: 


main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    if(n % 3 == 0)
      cout << n << "\t";
    n++;
  }
  getch();
}


مثال 4: برنامه ای بنویسید که اعداد مضرب 4 سه رقمی را چاپ کند:


main()
{
  int x, sum;
  x = 100;
  sum = 0;
  while(x < 999)
  {
    if(x % 4 == 0)
      cout << x << "\t";
    x++;
  }
  
  getch();
}

مثال 5: برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب 4 سه رقمی را چاپ کند:


main()
{
  int x, sum;
  x = 100;
  sum = 0;
  while(x < 999)
  {
    if(x % 4 == 0)
    {
      sum = sum + x;
    }
    x++;
  }
  
  cout << "the sum is: " << sum;
  
  getch();
} 


  مثال 5:  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و حاصل ضرب اعداد زوج کوچکتر مساوی آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int mult = 1;
  
  if(num % 2 == 1)
  num = num - 1;
  
  while(num > 1)
  {
    mult = mult * num;
    num = num - 2;
  }
    
  cout << "the multiple is : " << mult;
   
  getch();
}

  

مثال 5:  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و حاصل ضرب اعداد مضرب 3 کوچکتر مساوی آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int mult = 1;
  
  while(num > 0)
  {
    if( num % 3 == 0)
      mult = mult * num;
    num--;
  }
    
  cout << "the multiple is : " << mult;
   
  getch();
}


مثال 6: برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int fact = 1;
  
  while(num > 0)
  {
    fact = fact * num;
    num--;
  }
    
  cout< < "the factorial of your number is : " << fact;
  
  getch();
}

مثال 7: برنامه ای بنویسید که مختصات مرکز دایره را از ورودی گرفته و 10 دایره ی متحد المرکز رنگارنگ بکشد:

   

main()
{
  int x, y;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> x >> y;
  int r = 10, c = 1;
  
  initwindow(900, 900);
  
  while(r <= 100)
  {
    setcolor(c % 16);
    circle(x, y, r);
    r = r + 10;
    c = c + 1;
  }
 
  getch();
}

 

مثال 8: برنامه ای بنویسید که تا دریافت یک ورودی خاص، از ورودی کاراکتر دریافت کند و همان کاراکتر را چاپ کند.


main()
{
  char c;
  cout << "Please enter one character, $ for terminate ... " << endl;
  cin >> c;
  while(c != '$')
  {
    cout << c << endl;
    cin >> c;
  }
  
  getch();
}


   مثال 9: برنامه ای بنویسید که  مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      cout << i << "\t";
    i++;
  }
  
  getch();
}

  مثال 10: برنامه ای بنویسید که  مجموع مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + i;
    i++;
  }
  cout << "sum is " << sum;
  
  getch();
}

مثال 11: برنامه ای بنویسید که  تعداد مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + 1;
    i++;
  }
  cout << "sum is " << sum;
  
  getch();
}

مثال 12: برنامه ای بنویسید که  اول بودن یا نبودن یک عدد را اعلام کند: 

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + 1;
    i++;
  }
  
  if(sum == 2)
    cout << "aval";
  else
    cout << "morakab";
  
  getch();
}

مثال 13- برنامه ای بنویسید که  کامل بودن یا نبودن یک عدد را اعلام کند. ( عدد کامل عددی است که مجموع همه ی مقسوم علیه های آن دو برابر خود عدد بشود. )


main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + i;
    i++;
  }
  
  if(sum == 2 * num)
    cout << "Kamel";
  else
    cout << "Kamel nist";
  
  getch();
}

مثال 14: برنامه ای بنویسید که یک عدد را بدون محدودیت در تعداد ارقام، از ورودی گرفته و مجموع ارقام را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0, b;
  
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    sum = sum + b;
    num = num / 10;
  }
    
  cout << "The sum of your number is : " << sum;
 
  getch();
}


مثال 15: برنامه ای بنویسید که یک عدد را بدون محدودیت در تعداد ارقام، از ورودی گرفته و معکوس عدد( یا متقارن) را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int revnum = 0, b;
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    revnum = revnum * 10 + b;
    num = num / 10;
  }
    
  cout << "The reverse of your number is : " << revnum << endl;
   
  getch();
}

 

مثال 16: برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را محاسبه و اعلام کند: 


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0;
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    sum++;
  }
    
  cout << "This number has " << sum << " digits" << endl;
   
  getch();
}

 

مثال 17-  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و مجموع ارقام در جایگاه زوج آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0, b;
  num = num / 10;
  
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    sum = sum + b;
    num = num / 100;
  }
    
  cout << "The sum of your number's even digits is : " << sum;
  
  getch();
}

   

مثال 18-  برنامه ای بنویسید که 100 عدد را از ورودی بگیرد و معدل این اعداد را اعلام کند: 


main()
{
  int num;
  int sum = 0, c = 100;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  
  while(c > 0)
  {
    cin >> num;
    sum = sum + num;
    c--;
  }
    
  cout << "Sum of your number is " << sum << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 19-  برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، معدل اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  double sum = 0, c = 0;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    sum = sum + num;
    c++;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "Average of your numberس is " << sum / c << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 20- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، تعداد اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  int c = 0;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    c++;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "You have entered " << c << " numbers" << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 21- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد -1 بدون احتساب خود  عدد 1-، ماکزیمم اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  int max = num;
  
  while(num != -1)
  {
    if(num > max)
      max=num;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "Maximum of the entered numbers is " << max << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 22- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، دو ماکزیمم بالاتر اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num, max1, max2, t;
  cout << "please enter your numbers: " << endl;
  cin >> max1 >> max2;
  
  if(max2 > max1 && max2 != -1 && max1 != -1)
  {
    t = max1;
    max1 = max2;
    max2 = t;
  }
  
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    if(num > max1)
    {
      max2 = max1;
      max1 = num;
    }
    else if(num > max2)
      max2 = num;
      
    cin >> num;
  }
    
  cout << "First maximum of the entered numbers is " << max1 <<
      "\n and the second maximum is " << max2;
   
  getch();
}

   

مثال 23- برنامه ای بنویسید که 10 کاراکتر را از ورودی گرفته و تعداد کاراکترهای حروف صدادار را بشمرد: 


main()
{
  int c = 10, count = 0;
  char ch;
  cout << "Please enter ten characters ... ";
  
  while(c > 0)
  {
    cin >> ch;
    if(ch == 'a' || ch == 'u' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'e')
      count++;
      c--;
  }
  cout << count;
  getch();
}

  

مثال 24: برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ب.م.م آنها را چاپ کند:

   

main()
{
  int a, b;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> a >> b;
  
  int c = 0;
  
  while(b != 0)
  {
    c = a % b;
    a = b;
    b = c;
  }
  cout << "B.M.M= " << a << endl;
  
  getch();
}


مثال 25: برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ک.م.م آنها را چاپ کند:

 

main()
{
  int a, b;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> a >> b;
  
  int c = 0;
  int k = a * b;
  
  while(b != 0)
  {
    c = a % b;
    a = b;
    b = c;
  }
  cout << "K.M.M= " << k / a << endl;
  
  getch(); 
  
}


مثال 26- برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و جمله n ام سری فیبوناچی را اعلام کند: 

...  , f: 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8, 13  سری فیبوناچی


main()
{
  int n;
  cout << "Please enter a number ... " ;
  cin >> n;
  
  if(n < 0)
    cout << " I'm sorry, What?! ... ";
  else if(n == 1 || n == 2)
    cout << "1";
  else
  {
    int a = 1, b = 1, c;
    n = n - 2;
    while(n > 0)
    {
      c = a + b;
      a = b;
      b = c;
      n--;
    }
    cout << c;
  }
  getch();
}

   

مثال 27- برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 10 را از ورودی گرفته و آن را به مبنای دو ببرد: 


main()
{
  double f = 0, s = 0;
  int a, n;
  cout << "Please enter a number ... " ;
  cin >> n;
  
  while(n > 0)
  {
    a = n % 2;
    s = s + a * pow(10, f);
    f++;
    n = n / 2;
  }

  int m = 0;

  while(s > 0)
  {
    a = s % 10;
    m = m * 10 + a;
    m = m / 10;
  }

  cout << m;
  
  getch();
}

   در برنامه ی بالا اگر متغیر f و s را از نوع ممیزی انتخاب نکنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این مورد فکر کنید . 

 
نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

While

پنجشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴ ب.ظ

 گاهی در برنامه نویسی نیاز داریم که یک یا چند کار را چندین بار تکرار کنیم. برای این که از نوشتن مجدد خطوط برنامه جلوگیری کنیم از تکنیکی به نام حلقه­های تکرار استفاده می­کنیم.حلقه­های تکرار شامل دو نوع حلقه­های شرطی و حلقه­های شمارشی می­شوند.

در این قسمت به مطالعه­ی حلقه­های شرطی می­پردازیم.


فرمت کلی حلقه ی شرطی به صورت زیر می باشد:

while(شرط ادامه )
}
    اعمالی که در صورت بر قرار بودن شرط باید انجام شوند
{

توجه کنید که شرط ادامه به شرطی گفته می­شود که در صورت برقرار بودن آن، می­توان کارهای درون حلقه را انجام داد. پس از بررسی برقرار بودن یا نبودن شرط، اعمال درون حلقه یک بار انجام می­شوند و پس از آن کنترل برنامه دوباره به ابتدای حلقه می­رود تا دوباره شرط را بررسی کند و اگر شرط همچنان برقرار بود اعمال داخل حلقه دوباره انجام می­شوند و این روال تا زمانی که شرط دیگر برقرار نباشد ادامه خواهد داشت. زمانی که شرط دیگر برقرار نباشد کنترل برنامه به دستورات بعد از حلقه می­رسد.

 

تصور کنید بخواهید برنامه­ای را بنویسید که اعداد 1 تا 100 را در خروجی نمایش دهد. اگر از حلقه استفاده نکنیم برنامه به صورت زیر می­شود:

 

main()
{
    int a = 1;
    cout << a;
    a = a + 1;
    cout << a;
    a = a + 1;
    cout << a;
...    getch();
}

برنامه­ی بالا به این صورت کامل می­شود که خطوط دوم و سوم را صد بار تکرار کنیم و بنویسیم. قطعا نوشتن همچین برنامه­ی ساده­ای بدون استفاده از حلقه امکان­پذیر نخواهد بود. برنامه­ی بالا را با استفاده از حلقه به صورت زیر می­نویسیم:


main()
{
    int a = 1;
    while(a <= 100)
    {
       cout << a;
       a++;
    }
   getch();
}

 

مقداری که در ابتدا به متغیر a داده­ایم مقدار اولیه نام دارد. شرط ادامه تا زمانی است که مقدار متغیر a کمتر یا مساوی 100 باشد. در هر بار اجرای حلقه اول مقدار a چاپ می­شود سپس به a یک واحد اضافه می­شود.

اگر مقدار اولیه a را صفر می­دادیم ادامه برنامه به صورت زیر تغییر پیدا می­کرد:

main()
{
    int a = 0;
    while(a < 100)
    {
        a++;
        cout << a;
    }
    getch();
}

تا الان باید متوجه شده باشید که با تغییر یک عدد از یک به صفر، ادامه­ی برنامه ممکن است تا حد زیادی دستخوش تغییر بشود تا خروجی برنامه مانند قبل باشد. به تفاوت دو برنامه­ی بالا دقت کنید.

 

حال فرض کنیم بخواهیم برنامه­ای بنویسیم که اعداد زوج دو تا صد را نمایش دهد.

main()
{
    int a = 0;
    while(a < 100)
    {
        a = a + 2;
       cout << a;
    }
    getch();
}

این برنامه را به صورت دیگری نیز می­توان نوشت که مقدار اولیه a صفر نباشد. (به عهده ی شما)


برای آشنایی بیشتر با حلقه با چند نمونه از این نوع حلقه بیشتر آشنا می شویم:

 

مثال 1: برنامه ی زیر از عدد 1 تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    n = n + 1;
    cout << n << "\t";
  }
  
  getch();
}


مثال2: برنامه ی زیر اعداد زوج 2 تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    n = n + 2;
    cout << n << "\t";
  }
  getch();
}

مثال 3: برنامه ی زیر اعداد  مضرب سه یک تا عدد 100 را در خروجی چاپ می نماید:

 

main()
{
  int n = 0;
  while(n < 97)
  {
    n = n + 3;
    cout << n << "\t";
  }
  getch();
}
راه دیگری برای نوشتن این برنامه وجود دارد که به صورت زیر می باشد: 


main()
{
  int n = 0;
  while(n < 100)
  {
    if(n % 3 == 0)
      cout << n << "\t";
    n++;
  }
  getch();
}


مثال 4: برنامه ای بنویسید که اعداد مضرب 4 سه رقمی را چاپ کند:


main()
{
  int x, sum;
  x = 100;
  sum = 0;
  while(x < 999)
  {
    if(x % 4 == 0)
      cout << x << "\t";
    x++;
  }
  
  getch();
}

مثال 5: برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب 4 سه رقمی را چاپ کند:


main()
{
  int x, sum;
  x = 100;
  sum = 0;
  while(x < 999)
  {
    if(x % 4 == 0)
    {
      sum = sum + x;
    }
    x++;
  }
  
  cout << "the sum is: " << sum;
  
  getch();
} 


  مثال 5:  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و حاصل ضرب اعداد زوج کوچکتر مساوی آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int mult = 1;
  
  if(num % 2 == 1)
  num = num - 1;
  
  while(num > 1)
  {
    mult = mult * num;
    num = num - 2;
  }
    
  cout << "the multiple is : " << mult;
   
  getch();
}

  

مثال 5:  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و حاصل ضرب اعداد مضرب 3 کوچکتر مساوی آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int mult = 1;
  
  while(num > 0)
  {
    if( num % 3 == 0)
      mult = mult * num;
    num--;
  }
    
  cout << "the multiple is : " << mult;
   
  getch();
}


مثال 6: برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int fact = 1;
  
  while(num > 0)
  {
    fact = fact * num;
    num--;
  }
    
  cout< < "the factorial of your number is : " << fact;
  
  getch();
}

مثال 7: برنامه ای بنویسید که مختصات مرکز دایره را از ورودی گرفته و 10 دایره ی متحد المرکز رنگارنگ بکشد:

   

main()
{
  int x, y;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> x >> y;
  int r = 10, c = 1;
  
  initwindow(900, 900);
  
  while(r <= 100)
  {
    setcolor(c % 16);
    circle(x, y, r);
    r = r + 10;
    c = c + 1;
  }
 
  getch();
}

 

مثال 8: برنامه ای بنویسید که تا دریافت یک ورودی خاص، از ورودی کاراکتر دریافت کند و همان کاراکتر را چاپ کند.


main()
{
  char c;
  cout << "Please enter one character, $ for terminate ... " << endl;
  cin >> c;
  while(c != '$')
  {
    cout << c << endl;
    cin >> c;
  }
  
  getch();
}


   مثال 9: برنامه ای بنویسید که  مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      cout << i << "\t";
    i++;
  }
  
  getch();
}

  مثال 10: برنامه ای بنویسید که  مجموع مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + i;
    i++;
  }
  cout << "sum is " << sum;
  
  getch();
}

مثال 11: برنامه ای بنویسید که  تعداد مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند:

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + 1;
    i++;
  }
  cout << "sum is " << sum;
  
  getch();
}

مثال 12: برنامه ای بنویسید که  اول بودن یا نبودن یک عدد را اعلام کند: 

 

main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + 1;
    i++;
  }
  
  if(sum == 2)
    cout << "aval";
  else
    cout << "morakab";
  
  getch();
}

مثال 13- برنامه ای بنویسید که  کامل بودن یا نبودن یک عدد را اعلام کند. ( عدد کامل عددی است که مجموع همه ی مقسوم علیه های آن دو برابر خود عدد بشود. )


main()
{
  int num, sum, i = 1;
  cout << "Please enter a number" << endl;
  cin >> num;
  sum = 0;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      sum = sum + i;
    i++;
  }
  
  if(sum == 2 * num)
    cout << "Kamel";
  else
    cout << "Kamel nist";
  
  getch();
}

مثال 14: برنامه ای بنویسید که یک عدد را بدون محدودیت در تعداد ارقام، از ورودی گرفته و مجموع ارقام را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0, b;
  
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    sum = sum + b;
    num = num / 10;
  }
    
  cout << "The sum of your number is : " << sum;
 
  getch();
}


مثال 15: برنامه ای بنویسید که یک عدد را بدون محدودیت در تعداد ارقام، از ورودی گرفته و معکوس عدد( یا متقارن) را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int revnum = 0, b;
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    revnum = revnum * 10 + b;
    num = num / 10;
  }
    
  cout << "The reverse of your number is : " << revnum << endl;
   
  getch();
}

 

مثال 16: برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را محاسبه و اعلام کند: 


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0;
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    sum++;
  }
    
  cout << "This number has " << sum << " digits" << endl;
   
  getch();
}

 

مثال 17-  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و مجموع ارقام در جایگاه زوج آن عدد را چاپ کند:


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter one number: " << endl;
  cin >> num;
  
  int sum = 0, b;
  num = num / 10;
  
  while(num > 0)
  {
    b = num % 10;
    sum = sum + b;
    num = num / 100;
  }
    
  cout << "The sum of your number's even digits is : " << sum;
  
  getch();
}

   

مثال 18-  برنامه ای بنویسید که 100 عدد را از ورودی بگیرد و معدل این اعداد را اعلام کند: 


main()
{
  int num;
  int sum = 0, c = 100;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  
  while(c > 0)
  {
    cin >> num;
    sum = sum + num;
    c--;
  }
    
  cout << "Sum of your number is " << sum << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 19-  برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، معدل اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  double sum = 0, c = 0;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    sum = sum + num;
    c++;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "Average of your numberس is " << sum / c << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 20- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، تعداد اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  int c = 0;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    c++;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "You have entered " << c << " numbers" << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 21- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد -1 بدون احتساب خود  عدد 1-، ماکزیمم اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num;
  cout << "Please enter your numbers: " << endl;
  cin >> num;
  
  int max = num;
  
  while(num != -1)
  {
    if(num > max)
      max=num;
    cin >> num;
  }
    
  cout << "Maximum of the entered numbers is " << max << endl;
   
  getch();
}

   

مثال 22- برنامه ای بنویسید که تا دریافت عدد 1- از ورودی عدد مثبت بگیرد و پس از دریافت عدد 1- بدون احتساب خود  عدد 1-، دو ماکزیمم بالاتر اعداد وارد شده را اعلام کند:  


main()
{
  int num, max1, max2, t;
  cout << "please enter your numbers: " << endl;
  cin >> max1 >> max2;
  
  if(max2 > max1 && max2 != -1 && max1 != -1)
  {
    t = max1;
    max1 = max2;
    max2 = t;
  }
  
  cin >> num;
  
  while(num != -1)
  {
    if(num > max1)
    {
      max2 = max1;
      max1 = num;
    }
    else if(num > max2)
      max2 = num;
      
    cin >> num;
  }
    
  cout << "First maximum of the entered numbers is " << max1 <<
      "\n and the second maximum is " << max2;
   
  getch();
}

   

مثال 23- برنامه ای بنویسید که 10 کاراکتر را از ورودی گرفته و تعداد کاراکترهای حروف صدادار را بشمرد: 


main()
{
  int c = 10, count = 0;
  char ch;
  cout << "Please enter ten characters ... ";
  
  while(c > 0)
  {
    cin >> ch;
    if(ch == 'a' || ch == 'u' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'e')
      count++;
      c--;
  }
  cout << count;
  getch();
}

  

مثال 24: برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ب.م.م آنها را چاپ کند:

   

main()
{
  int a, b;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> a >> b;
  
  int c = 0;
  
  while(b != 0)
  {
    c = a % b;
    a = b;
    b = c;
  }
  cout << "B.M.M= " << a << endl;
  
  getch();
}


مثال 25: برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ک.م.م آنها را چاپ کند:

 

main()
{
  int a, b;
  cout << "Please enter 2 numbers: " << endl;
  cin >> a >> b;
  
  int c = 0;
  int k = a * b;
  
  while(b != 0)
  {
    c = a % b;
    a = b;
    b = c;
  }
  cout << "K.M.M= " << k / a << endl;
  
  getch(); 
  
}


مثال 26- برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و جمله n ام سری فیبوناچی را اعلام کند: 

...  , f: 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8, 13  سری فیبوناچی


main()
{
  int n;
  cout << "Please enter a number ... " ;
  cin >> n;
  
  if(n < 0)
    cout << " I'm sorry, What?! ... ";
  else if(n == 1 || n == 2)
    cout << "1";
  else
  {
    int a = 1, b = 1, c;
    n = n - 2;
    while(n > 0)
    {
      c = a + b;
      a = b;
      b = c;
      n--;
    }
    cout << c;
  }
  getch();
}

   

مثال 27- برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 10 را از ورودی گرفته و آن را به مبنای دو ببرد: 


main()
{
  double f = 0, s = 0;
  int a, n;
  cout << "Please enter a number ... " ;
  cin >> n;
  
  while(n > 0)
  {
    a = n % 2;
    s = s + a * pow(10, f);
    f++;
    n = n / 2;
  }

  int m = 0;

  while(s > 0)
  {
    a = s % 10;
    m = m * 10 + a;
    m = m / 10;
  }

  cout << m;
  
  getch();
}

   در برنامه ی بالا اگر متغیر f و s را از نوع ممیزی انتخاب نکنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این مورد فکر کنید . 

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۱/۳۱
سارا نازاری

نظرات  (۱۱۲)

۰۲ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۱:۰۲ فاطمه دارابی فرد

سلام خانوم،خانوم ما برنامه فاکتوریل ناقص رو وارد سی++ کردیم اما نه ارور میده عمل میکنه مشکل چیه؟              

پاسخ:
من هنوز این برنامه رو نذاشتم توی سایت. حتما برنامه ی خودتو اجرا کردی، درسته؟ ...
شاید برنامه تو اشتباه نوشتی و به خاطر همین مشکل داره ..
توی همچین شرایطی احتمالا برنامه وارد حلقه نمیشه و میتونه مشکل از شرط حلقه باشه ..
۰۲ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۱:۰۹ فاطمه دارابی فرد
 خانوم ما فکر کنیم نصب برناممون مشکل داره .میشه بی زحمت  نصب رو توضیح بدین
پاسخ:
نصب رو توی پست اول توضیح دادم. اما باز هم سعی میکنم یه پست بذارم با شکل و عکس که نصب رو توضیح بدم. ایشالا به زودی ...
۰۶ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۹:۳۶ رعنا شاطرحسینی

سلام میخواستم بپرسم قسمت delay رو  میذارین تو سایت؟

راستی چه طوری دایره های متحد المرکز رو که با delay یکی یکی میکشیم رو یکی یکی ببندیم یعنی پاک کنیم؟ 

پاسخ:
بله میذارم توی سایت. اما اون دایره ها یه مقدار برای شما زوده کشیدنش. توی جلسه ی شنبه احتمالا در موردشون صحبت می کنیم.
۱۰ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۳:۵۹ بچه درس خون 102
سلاممممممممممممممممم!شبتون بخیر یه سوال فردا میخواین امتحان بگیرین از حلقه؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۱ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۰:۱۴ همون بچه درس خونه 102
 بچه ها خانم نازاری نیستش شماها بگید....فردا امتحان داریم یا نه...؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۷ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۰:۴۷ نیلوفر عسکرزاده به همراه سعیده اکبریان
سلام خانم! میخواستم بگم کی برنامه ی توپی رو که ازپله میرفت بالا رو روی سایت میذارین؟ باتشکر
پاسخ:
بعد از گرفتن همه تکالیف از بچه ها.
@bache kharkhune kelase khodemun:pa na pa .haminjuri dars dadan bahashun khosh bashiim:| khanum nazari??? yesoaal ...farda az harekat am soal miad???:-S:-S
پاسخ:
:))

نه نمیاد
با درود! خانم می خواستم از طرح خوبتان( ایجاد این وبلاگ) تشکر کنم(: بدرود!
پاسخ:
خوشحالم که بهت کمک کرده ... خواهش میکنم!
۲۵ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۹:۴۲ از فرزانگان 1
 در سوال 6:مگه نباید ارقام در  چایگاه زوج را فقط جمع کند؟
در ضمن با تشکر از وبلاگ خوبتون!!!:)
پاسخ:
توی مثال ششم؟ مگه غیر از این چیکار کرده؟ جمع زده دیگه...
خواهش میکنم! :D:
۲۶ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۹:۲۵ از فرزانگان 1

 مرسی اصلا حواسم نبود که اخرش بر 100 تقسیم میکنه نه بر 10!!!!

 

تو مثال 8 اینی که شما نوشتین اگه عدد زوج باشه خودشم تو حاصل، ضرب میشه ولی سوال گفته حاصل ضرب اعداد کوچکتر از ورودی.فکرکنم اگه اینجوری باشه درسته:

}
    ;int a,sum
    ;cin>>a
    ;sum=1
    (if(a%2!=0

  ;--a
    {;sum=a
    (while(a>0
    }
;a=a-2
    ;sum=sum*a

  ;cout<<sum
    system("PAUSE");
    return 0;
}


پاسخ:
نه منظورم اعداد کوچکتر مساوی بوده. صورت رو عوض میکنیم!!

من میخوام برم تجربی ولی کامپیوترو خیلی دوس دارم.. چیکار کنم(-_-)!!

پاسخ:
 فعلا امتحانتو بده!

 بازم سلام عصر بخیر خسته نباشید..

برای سوال10 میتونیم قبل از حلقه while عدد رو تقسیم بر2 کنیم بعدش آخر حلقه خود عددم ب مقسوم علیه ها اضافه کنیم؟ آخه شما سر کلاسمون (102) گفتید همه ی مقسوم علیه ها کوچیکتر مساوی نصف عددن

پاسخ:
اره میشه
 البته خب چ کاریه! میتونم سوالمو پس بگیرم؟؟؟؟؟؟
سلام
سوال:برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و در صورت وجود صفر در آن عدد آن ها را حذف کند و عدد را چاپ کند؟
پاسخ:
سر فرصت میذارمش توی وبلاگ.
بچه ها کی جواب اینو میدونه؟! :‌"با استفاده از حلقه for each  کلاسی تعریف کنید که یک عدد را گرفته و در آرایه سرچ کند و ببیند وجود دارد یا خیر؟(گفته باید یه آرایه بدیم و یه عدد)

سلام لطفا این برنامه رو با استفاده از حلقه ( for ,while ) برام انجام بدین واسه فردا باید به استادم بدم.ممنون میشم کسی بتونه کمکم کنه.

برنامه ایی بنویسید که  از ورودی کاراکتردریافت کرده و آنهارا بشمارد؟ 
پاسخ:
negin jan inja sefaresh hal nemidan! lotfan be khastat va onvane blog tavajoh kon!
برای امتحان تعیین کلاس های ا  و  ب   فقط از سوال های در کلاس می اید یا از این سوالات هم است ؟
برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی گرفته و مشخص کند چه تعداد از آنها زوج هستند.

هرکاری میکنم نمیتونم برنامشو دیباگ کنم میشه واسم برنامشو بنویسید من اشکالمو پیدا کنم
پاسخ:
دو عدد بگیرد؟؟ خب یا یکیش زوجه یا دو تاش یا هیچیش ... نفهمیدم سوالتو ؟ ... 
ببخشید اشتباه سوال رو نوشتم منظورم این بود:
برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی گرفته و اعداد زوج بین آنها را با فاصله چاپ کند(لزوما عدد اول وارد شده کوچکتر از عدد دوم نیست)
پاسخ:
آها... شبیه اینو داریم تو وبلاگ. توی سوالای حلقه. بگرد پیداش کن... یا جوابتو بفرست ایرادتو بگم. 
سلام.میشه این برنامه رو واسم بنویسید:
برنامه ای بنویسید که عدد nرا از ورودی دریافت کند و اعداد اول کوچکتر از nرا چاپ کند
پاسخ:
توی حلقه های تو در تو حل شده این سوال
خانوم من نمی دونم چ جوری این سوال رو حل کنم؟
برنامه ای بنویسید که 100 نمره رااز کاربر گرفته و تعداد اعداد زوج را بشمارد.
میشه لطفا یکی جواب بده؟
چطور با استفاده از حلقه ی While برنامه ای بنویسیم که یک عدد از ورودی بگیرد و شکل زیر را چاپ کند. مثلا اگر عدد 4 وارد شد،
      1  
    212 
  32123
4321234
۲۲ آذر ۹۲ ، ۲۰:۵۷ =))))))))))))))))))))))))
KHANOOM MA CHEJOORY MIKHAYM TOO 2 JALASE HAME INARO YAD BEGIRIIIIIIIIIM
???????????
VALIIIII MAN ASHEGHE BARNAME NEVISIAAAAAAAAAAAAAAM !!!!!

=))))))))))))))))))))))))))

خانوم ایمیلتونو لطفا بدید

سلام خانوم نمى دونم چرا وقتى به جاىint,کلمه float یا double را وارد مى کنم برنامه اجرا نمى شه!
پاسخ:
توی devc هستی؟
شاید قاطی میکنه. کدتو بردار تو یه پروژه ی جدید بریز ببین بازم گیر میده؟ ..
soale akhaaar !!!!!!!!!!!!!!:|
سلام میشه یه توضیحی بدین واسه برنامه فاکتوریل که چرا باید --n   بکنیم؟؟؟
سلام میشه به من کمک کنید؟


جواب این دو تا برنامه را کی بلده؟

1- برنامه ای بنویسید که مختصات یک نقطه را از ورودی دریافت و مشخص کند آن نقطه در کدام ربع دستگاه مختصات قرار دارد؟

2-برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را دریافت و رقم های زوج آن را در خروجی چاپ کند.تو رو خدا کمکم کنید.
مرسی دمتون گرم خیلی مردید
واقعا کمکم کرد

سلام میخواستم بگم کی جواب این برنامه را بلده؟

برنامه ای بنویسید که n را از ورودی دریافت  بزرگترین رقم آن را محاسبه و چاپ کند.

تو رو خدا بگین.

پاسخ:
یه متغیر ماکس قرار بده و هر بار هر رقمو جدا میکنی با ماکس مقایسش کن. اگر بزرگتر از ماکس بود بریزش توی ماکس. مقدار ماکس هم صفره اول برنامه. 
سلام من اولین باره که از این سایت دیدن میکنم.سایت خیلی خوب و آموزنده ای دارید.و یک سوال هم دارم لطفا خیلی زود جواب بدید خیلی خیلی خیلی ممنون میشم
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی گرفته صفرهای آن را حذف کرده و در خروجی چاپ کند.
بازم مرسی ممنون میشم تا فردا جوابمو بدید.

پاسخ:
کلیتش اینجوری میشه ... 

int    n , f=0, a, s = 0            1
while(n>0)                          1
}
a=n%10;                              1
if(a !=0)                               1
}
s=s+pow(10,f) * a               1
f++                                      1
{
n=n/10                                1
{


خودت کاملشو بنویس. اون ۱ ها رو برای این گذاشتم که کدم درست نمایش داده بشه توی وب. 
برنامه ی مبنای 10 به 2 که اشتباهه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ:
بله. اصلاح شد. ممنونم!
barname shomare 3 eshtebahe...chon faghat addade mazrab 3 ro namayesh mide dar hali k soal gofte addade zoj mazrab 3
پاسخ:
بله. صورت سوال مشکل داشت که درست شد. ممنونم!
shoma to vorodi va khoroji goftid mokhtasat bayad float bashe amma too in ja soal 10 mokhtasat ro int moarefi kardid
سلام خانم نازاری یه سوال این حرکت ها با delay رو کجا گذاشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جواب سوال16 درست است؟چرا توضیح بدین لطفا......

پاسخ:
کجاشو نفهمیدی ؟ به نظرم با توجه به روال توضیحات مبحث مربوطه، قابل فهمه ... 
اره
با سلام و تشکر از وبلاگ خوبتون... برنامه های خوب و کاربردی رو قرار دادین.. ترم 2 فناوری اطلاعات هستم واقعا به درد خورد.

درود

مرسی از وبلاگ عالیتون . من ترم 1 شبکه هستم و خواستم اگه  امکانش هست یه اموزش قرار بدین برای ما مبتدیا 


مرسی

عالی بود ممنون من این ترم c++ دارم خیلی به دردم خورد .

سلام خسته نباشید

ممنونم از سایت خوبتون

ببخشید راجع به مثال عدد صحیح و مثبت
n
را از ورودی بخوانید و مقسوم علیه های
n
را چاپ کنید
من این برنامه رو نوشتم ولی   بهم درست  جواب نمیده
مثلا اگه عدد 6 رو بهش میدم بهم 1 و 2و 3 جواب میده و 6 رو نمیده خب 6 هم مقسوم علیه 6 هست مگه نه ؟؟

مثلا اگه عدد 10 رو وارد میکنم بهم 1 و 2 میده و 5  رو  نمیده
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i;
    int n;
    int r;
    i=1;
    cout<<"lotfan adad sahi vared kon;"<<endl;
    cin>>n;
    while(i<=n)
    {
        r=n%i;
        if(r==0)
        {
             cout<<i<<";";
             i++;
        }
    }
}

دمت گرم . عجب حالی دادی . 5 تا سوال واسه پیشرفته 1 داشتم همش اینجا بود . دمت هات
سلام جوابمو پیدا کردم
باید  i++; رو خارج از if بذارم

ورگن بهم جواب  درست نمیده

خخخخ

پاسخ:
:) 

سلام، خیلی ممنون از این همه حسن سلیقتون: جواب سوالامو پیدا کردم.

دستتون درد نکنه.

سلام مرسی از سایت خوبتون .من برا بار اول ک از سایتتون دیدن میکنم.ب نظرم خیلی خوب اومد .و میخوام اگ میشه لطف کنید این چند تا برنامه رو ب زبان c بنویسید.اگ زحمتی نیس جوابمو زود بدید .مرسی...
1برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی گرفته معکوس ان را چاپ کند؟
2برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی گرفته ارقام زوج انرا حذف کند مثه723=(73)
3برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی گرفته تعیین کند اول است یا خیر؟
4برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی گرفته در صورتی که تعداد ارقام ان فرد بود رقم وسط در غیر اینصورت مجموع دو رقم وسط را چاپ کند ؟
سلام میش لطف کنید جواب سوالمو بدید چون واقعا احتیاجش دارم ؟؟؟؟؟؟

واقعا خدا صبرتون بده!!!
مرسید خیلی عالی من اکثر مشکلام با جوابای شما به سوالای بچه ها حل شد
سلا م داشتم دنبال نمونه سوال واسه امتحان ترم اولمون می گشتم تشکر می کنم برای جمع آوری این سوالات با جواب من شاگرد آقای مشیری هستم
واقعا تشکر کمک زیاذی تو برنامه نویسی بهم داد.من خودم دانشجوی مهندسی شیمی هستم وباید واسه یه ترم برنامه نویسی رو پاس کنم.

بی نهایت سپاس
واقعا تشکر کمک زیاذی تو برنامه نویسی بهم داد.من خودم دانشجوی مهندسی شیمی هستم وباید واسه یه ترم برنامه نویسی رو پاس کنم. بی نهایت سپاس
با سلام
چطوری میتونیم یه برنامه بدون شرط بنویسیم که اعدد زوج و فرد رو مشخص کنه؟ اگه میشه اونو بنویسید.
برنامه بنویسید مجموعه اعداد زیر 10 راچاپ کند زیان c#کمک کنید
ممنون از سایت خیلی خوبتون
و برنامه های بی عیب و نقص تون :)
میشه برنامه ی زیر رو تایپ کنید 
یک عدد بدهیم وتجزیه آن عدد را بدهد
مثلا اگر 20 بدهیم 2*2*5را بدهد
تو قسمت دوم تبدیل مبنا اشتباه داره برنامه .. میره تو لوپ بی نهایت
   
    int m = 0;
    f = 0;
    while (s > 0)
    {
        a = s % 10 ;
        m = m  + a* pow(2, f) ;
        f++;
        s = s / 10 ;
  
    }

    cout << m ;    
   

  
۲۱ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۲۱ مصطفی میرشکاری
1-برنامه ای بنویسید عددی از ورودی دریافت کند آن را چاپ کند و عدد را معکوس کند
سلام
مرسییییییییییییییییی    ازت 
خیلی خوبه این سایت جواب سوالام رو گرفتم 2 نمره هم از استاد
خیلیییییییییی   خوشحالم
سلام  میخواستم بدونم  چیجوری در وایل میشه شکل 5*5 ساخت
سلام میشه چند نمونه از این برنامه ها به زبان ویپژوالc++ بنویسید ممنون میشم چون من دنبال این نوع کار هستم.
سلام ممنون از سایت خوبتون
من یه سوال دارم هرجا هم سرچ کردم متاسفانه پیدانکردم . صورت سوال اینکه " یه عدد ورودی بگیره بعد وارون اونو چاپ کنه مثلا 12356 را بگیره بعد 65321 چاپ کنه " ممنون
ک
سلام.لطفا برنامه ی ترانهاده نمایش اسپارس رو قرار بدین.ممنون از سایت خوبتون
با تشکر از مطالب خوبتون
لطفا ب سوالم جواب بدید
برنامه ای بنویسید که تعداد مقسوم علیه ها یک عدد غیر اول را بشماردو تعداد مقسوم علیه اول را بدست اورید
۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۲:۳۳ shaghayegh Mohsenee
سلام به همه کسانی که این سایتو مشاهده مکنن
ببخشید میشه به سوالا اگه امکان داره زود جداب بنویسید ببینیم چون سئال ما هم هستن ممنون.
1- برنلمه ایی بنویسید که عددی رادریافت نموده و مجموع مقسوم علیه های آن راچاپ کند؟ 

2- برنامه ایی بنویسیدکه عددی رادریافت نموده و مجموع اعداد ماقبل ان که بر 7بخش پذیر را چاپ کند؟

3- برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت نموده و مجموع همه ی اعداد ما قبل ان را چاپ کند؟


4- برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کندو فاکتوریل ان را چاپ کند؟

5- برنامه ایی بنویسید که 4عدد را دریافت کند و تعداد متامیز ها را چاپ کند؟

6- برنامه ایی بنویسید که عدد 4حر,فی را بگیرد و حروف متمایز را چاپ کند؟
امید وارم زود جواب بدین لطفا خواهش مکنم......
سلا خیلی خیلی ممنون از راهنمایی خیلی خوبتون. لطفا اگه امکان داره بر نامه ای بنویسید که اعداد زوج 1تا50 را به فاصله دو تا دو تا چاپ کنه. بازم سپاسگذار.
اگه میشه برنامه ای بنویسید که مقسوم علیه های اول یک عدد رو چاپ کنه. برای فردا میخوامش.
۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۸:۲۴ زهرافرح روز
سلام لطفااگه میشه یه برنامه بنویسیدکه تعدادارقام مشابه موجوددریک ارایه ی ده عضوی رامشخص کنه,مثلادوتا۵اگه بودتوی ارایه عدددوروبرگردونه ممنون میشم زودجوابموبدین
Barname ei benevisid ke Adad 2 raqami e bakhshpazir bar 3 o chap konad... Mersy


سلام کدنویسی مجموع اعداد فرد بین 1 تا 100 به زبان c++را میخوام...اگه ممکنه زود بهم جواب بدین..خیلی ضروریه...مررررسی

 

۰۵ آذر ۹۴ ، ۱۳:۱۹ omega programming
سایت مفیدی دارید ممنون
omega programming
برنامه ای بنویسید که یک رشته را از کاربر بگیرد و مشخص نماید آیا رشته با معکوسش برابر است یا نه؟
سلام خدا قوت.....
اگه بعد هر برنامه  خروجی برنامه رو هم نمایش میدادین خیلی بهتر میشد.
علی هس مرسی
دوستان برنامه هایی که ایشون دادن همش درسته فقط یه مشکل که داره space ها تو برنامه نویسی خوب عمل نمیکنن یا جواب نمیدن تا حد امکان تمامی space ها رو پاک کنید تا جواب بگیرید با تشکر
تو سوال 13 روی سوال اشتباهه عدد کامل عددیه که مجموع مقسوم علیه های کوچکتر از خودش با خود عدد برابر شه......تو سوال 9 هم احتیاجی به sumنیس که نوشتین...........ولی واقعا سوالاتون عالی بودن ممنون از سوالای خوبتون
سلام سایتتون خیلی خوبه ممنون میشم اگه جواب سوال های من رو بدهید برنامه ای بنویسید که عددی بین 1تا5بگیرد و معادل انگلیسی آن را نمایش دهد برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی بگیرد مشخص کند با این سه عدد می توان تشکیل یک مثلث داد یا خیر.
سلام برنامه اش رو میخوام به زبان C++.
برنامه ای بنویسید وقتی در زبان انگلیسی Aوارد کردیم در جواب به ما Bبدهدوبه همین ترتیب تا اخر (مثلن Nوارد کردیمO به ما جواب بده)
سلام
میخوام یک عدد از ورودی بگیرم که مثلا بین 0 تا 10 باشه درغیر این صورت ارور چاپ کنه ولی برنامه تموم نشه و تا عدد درست رو وارد نکرده ارور بده و از این مرحله رد نشه
لطفا کمک کنید
ye soal dashtam mikhastam man barname e ke az1 ta sad ro chap mikone benevisamvali in error haye zir ro mideInfo :noname00.cpp: out of date with destination noname00.obj
Info :  noname00.cpp: source date 12:35:06 È.Ù 05/13/2016  destination date <unknown>
Info :Compiling C:\BC5\BIN\noname00.cpp
Error:  noname00.cpp(7,16):Undefined symbol 'cout'
Error:  noname00.cpp(10,11):Call to undefined function 'getch'


salam toonestam benevisam
سلام 
برنامه ای در زبان c بنویسید که عددی از کاربر دریافت کند در صورت کامل بودن yes ودر غیر اینصورت no را چاپ کند.

1-برنامه ای بنویسیدکه مجموع اعدااول سه رقمی رامحاسبه نماید
2-برنامه ای بنویسیدکه بادریافت دورشتهs1وs2وعددk,تعیین نمایید
1-برنامه ای بنویسیدکه مجموع اعدااول سه رقمی رامحاسبه نماید
2-برنامه ای بنویسیدکه بادریافت دورشتهs1وs2وعددk,تعیین نماییدبه زبان #c
سلام خسته نباشید میخواستم ببنیم برنامه ای بنویسید که ی عدد سه رقمی را بگیرد و یکان و دهگان و صدگان آن را مشخص کند چی میشه اگه ممکنه لطفا راهنمایی کنید
برنامه ای بنوسید ک تعداد 5 جمله از سری زیر را چاپ کند 
5،7،9،11،13،17،19،21،23،27،29
سلام لطفا برنامه بنویسید 
1.سه عدد را خوانده و معدل ان را حساب کنید و چاپ کند
2.برنامه ای بمویسید که 4 عدد را باهم جمع کند و چاپ کند
3. برنامه ای بنویسید که مینیمم 3 عدد را حساب و چاپ کند
4. برنامه بنویسید که ماکسیمم 10 عدد را حساب کند و چاپ کند
 لطفا کمکم کنید
سلام استادمون یه برنامه گفته یکم اشکال داریم راهنمایی کنین
برنامه ای بنویسید که دو عدد مثل n,m را گرفته و اعدادیکه بین دو عدد بر 3 قابل قسمت است جمع زده و انها را چاپ کند
با سلام برنامه ای که دو عدد گرفته و عدد کوچکتر را نمایش دهد ممنون
 با سلام و خسته نباشید .ببخشید برنامه تردد شماره رو میخواستم.ممنون میشم
برنامه ای بنویسید که cosیک عدد را چاپ کند
سلام من سوالم مربوط ب کارگاه برنامه نویسه تو نرم افزار متلب می تونید کمکی بکنید؟! ورودی باید با input گرفته بشه 
برنامه ای بنویسید تا یک عدد تک رقمی ب عنوان ورودی گرفته توان دوم ان را محاسبه و تا زمانی ک نتیجه کمتر از از 100 باشه ان عدد را در 2 ضرب نماید 

ببخشید این برنامه ها برای dream هست یا c++????
سوالی دارم
برنامه ایی بنویسید که بزرگترین عدد اول سه رقمی را چاپ کند؟
سلام و خسته نباشید از سایت خوبتون اگر میشه برنامه بنویسید با دریافت یک عدد صحیح وارونه آن را محاسبه و چاپ نماید با تشکر اگر میشه امشب در سایت خودتون بنویسید
سلام ...خیلی ممنون بابت این نمونه تمارین خوبتون 
میشه لطفا توضیح بدین چطور میشه برنامه ای نوشت که بادریافت عدد؛مجموع و تعداد ارقام اون عدد رو به ما بده؟؟
خیلی عجله دارم ....لطفاامروز جوابمو بدین ممنون میشم
سلام و خسته نباشید از سایت خوبتون اگر میشه برنامه ای بنویسید با دریافت یک عدد صحیح وارونه آن را محاسبه و چاپ نماید با تشکر
سلام ، میخاستم برنامه ای رو بنویسم ک تعدادی عدد طبیعی با ارقام نامشخص بگیره و مقلوب اون عدد رو به دست بیاره ، و حاصل ضرب اون عدد در مقلوبش رو محاسبه کنه ،
میشه لطفا راهنماییم کنین ، قسمت دوم سوال رو مشکل دارم
ممنون
جناب چطوری برنامه ای بنویسم که عددی n رقمی رو گرفته . ومجموع  ومقلوب اب را نمایش بده خیلی ممنون می شم جواب بدید 💙💙
سلام خسته نباشید همه برنامه هاتون عالیه میشه لطف کنین کد برنامه حاصلضرب اعداد۱تا۱۰ رو هم بذارین با استفاد از حلقه ها لطفا🙇🙇
لطفا برنامه بنویسید که بزرگترین عدد متقارن را از حاصل ضرب دو عدد سه رقمی پیدا کند.
در C++
برنامه بنویسید که صفحات شطرنج چاپ کند؟
++c
تبدیل قطعه برنامه زبان c به زبان اسمبلی

while  (b!=0)
}
;R=a% b
;a=b
;b=R
{
;cout<<"bmm="<<a
سلام وقتتون بخیر، برنامه ای میخواستم از 1تا 10تمام اعدادی که بدون صفر هستن رو نمایش بده، لطفا راهنمایی کنین
سلام لطفا این برنامه رو اگر میتونین بنویسین:
برنامه ای بنویسید ک با استفاده از دو تابع یک عدد را خوانده اون را مقلوب کرده و مقلوب را ب توان دو رسونده و عدد مقلوب را جدا جدا کرده و هر یک را جداگانه ب توان دو برسوند


برنامه ای بنویسید که n را از ورودی دریافت  بزرگترین رقم آن را محاسبه و چاپ کند.

تو رو خدا بگین.

ببخشید .
ندیدم قبلا جواب دادین :)
برنامه تبدیل عددی در مبنای دو به ده را میگید
لطفا
سلام . خواهش میکنم کمکم کنید.
برنامه‌ای بنویسید ک تاریخ تولد فرد را گرفته و به حروف چاپ کند.
مثال(تاریخ تولد فرد ورودی 78/03/21 , جواب خروجی haftadohasht/khordad/bistoyek)
بازه هم از سال ۱۰ تا ۹۹
ممنون میشم جوابشو بنویسین

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی