آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹ ب.ظ

For

 نوع دیگری از حلقه که از آن در برنامه نویسی استفاده می­شود حلقه­ی شمارشی می­باشد. تفاوت این تکنیک با حلقه­ی شرطی در این است که در حلقه­ی شمارشی از ابتدا می­دانیم که این حلقه چند بار اجرا خواهد شد. در حالی که در مثال­های حلقه شرطی متوجه شدیم که در بسیاری از موارد تعداد دقیق اجرای حلقه­ی شرطی را نمی­دانیم. (مثلا به دست آوردن تعداد ارقام یک عدد)

 

فرمت کلی حلقه ی شرطی به صورت زیر می باشد:

for(مقدار اولیه شمارنده  ; شرط ادامه ; گام حلقه)
{
}

توجه کنید که شرط ادامه به شمارشی گفته می­شود که در صورت برقرار بودن آن، می­توان کارهای درون حلقه را انجام داد. روال این حلقه به این صورت است که در ابتدای دور اول حلقه مقدار متغیر شمارنده برابر با مقدار اولیه قرار می­گیرد. پس از آن شرط چک کی­شود و در صورت برقرار بودن شرط کنتل برنامه به داخل حلقه انتقال داده می­شود و کارهای درون حلقه برای بار اول اجرا خواهند شد. در انتها کنترل دوباره به ابتدای حلقه بازمی­گردد و گام حلقه افزایش می­یابد( یعنی مقدار متغیر شمارنده طبق مقدار گام حلقه افزایش یا کاهش می­یابد) پس از آن شرط دوباره بررسی می­شود و در صورت برقرار بودن شرط کنترل برنامه به درون حلقه انتقال خواهد یافت. این روال تا زمانی که شرط حلقه دیگر برقرار نباشد ادامه خواهد یافت.

 

برنامه­ی زیر ده ستاره را در خروجی نمایش می­دهد:


main()
{
    for(int i = 1 ; i <= 10 ; i++)
    {
       cout << "*";
    }
    getch();
}


برنامه­ی زیر از یک تا صد را در خروجی نمایش می­دهد:


main()
{
    for(int i = 1 ; i <= 10 ; i++)
    {
       cout << i;
    }
    getch();
}

با دقت به این دو برنامه متوجه می­شویم که متغیر شمارنده تعداد دفعات اجرای حلقه را کنترل می­کند و لازمه­ی یک حلقه­ی شمارشی می­باشد. اما در برنامه­ی دوم از متغیر شمارنده بهره برده­ایم و با نمایش مقدار آن در واقع اعداد یک تا ده را نمایش داده­ایم. در واقع شماره­ی دورهای حلقه را چاپ کرده­ایم.

در ادامه به حل چند تمرین از حلقه­ی شمارشی می­پردازیم.

 

مثال 1: برنامه ای بنویسید که ده بار در صفحه عبارن Hello World را نمایش دهد: 


main()
{
  int i;
  for( i = 1 ; i <= 10 ; i++)
  {
    cout << "Hello World! \t";
  }
  getch();
}
خروجی : 


مثال 2: برنامه ای بنویسید که در صفحه خروجی اعداد یک تا 100 را نمایش دهد: 


main()
{
  int i;
  for( i = 1 ; i <= 100 ; i++)
  {
    cout << i << "\t";
  }
  getch();
}مثال 3: برنامه ای بنویسید که در گرافیک، 20 دایره ی متحدالمرکز را با افزایش شعاع رسم کند: 


main()
{
  int x = 300,y = 300, r = 50;
  initwindow(600, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    r = r + 10;
  }
  
  getch();
}برنامه ی زیر را اجرا کنید و تفاوت کد و اجرای آن را با برنامه ی بالا بیان کنید: 


main()
{
  int x = 300,y = 300, r = 50;
  initwindow(600, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    delay(150);
    r = r + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 4: برنامه ای بنویسید که در محیط گرافیکی ده بیضی متحدالمرکز توپر را نمایش دهد: 


main()
{
  int x = 400,y = 300, r1 = 350, r2 = 250;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    fillellipse(x, y, r1, r2);
    delay(150);
    r1 = r1 - 10;
    r2 = r2 - 10;
  }
  
  getch();
}مثال 5: برنامه ای بنویسید که در گرافیک ده مستطیل توپر تو در تو را رسم کند: 


main()
{
  int x1 = 100,y1 = 100, x2 = 600, y2 = 500;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    bar(x1, y1, x2, y2);
    delay(150);
    
    x2 = x2 - 10;
    y2 = y2 - 10;
    x1 = x1 + 10;
    y1 = y1 + 10;
  }
  
  getch();
}مثال 6: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد: main()
{
  int x1 = 100,y1 = 100, x2 = 200, y2 = 150;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    bar(x1, y1, x2, y2);
    delay(150);
    
    x2 = x2 + 10;
    y2 = y2 + 10;
    x1 = x1 + 10;
    y1 = y1 + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 7: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:main()
{
  int x = 100,y = 100, r = 50;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    fillellipse(x, y, r, r);
    delay(150);
    
    x = x + 10;
    y = y + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 8: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:main()
{
  int x = 100,y = 100, r = 50;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 30 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    delay(150);
    
    y = y + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 9: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:


مثال 10: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:


مثال 11: برنامه ی زیر اعداد یک تا n (که آن را از ورودی میگیرد) را در خروجی نمایش می دهند:


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    cout << i << "\t";
  }
  
  getch();
}

دقت کنید که در این برنامه دستور "n\"  همان کار endl را انجام میدهد.

 

خروجی: 


مثال 12: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و مقسوم علیه های آن را نمایش میدهد:


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      cout << i << '\t';
    }
  }
  
  getch();
}


مثال 12: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و کامل بودن یا نبودن عدد را اعلام کند( عدد کامل عددی است که مجموع همه ی مقسوم علیه های خودش برابر با دو برابر خودش بشود.) 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      sum = sum + i;
    }
  }
  
  if(sum == 2 * num)
    cout << "adad kamel ast. ";
  else
    cout << "adad kamel nist. ";
  
  getch();
}

 

مثال 13: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و اول بودن یا نبودن عدد را اعلام کند. 


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      sum = sum + 1;
    }
  }
  
  if(sum == 2)
    cout << "adad aval ast. ";
  else
    cout << "adad aval nist. ";
  
  getch();
}


مثال 14: برنامه ی زیر دو عدد را از ورودی گرفته و ب.م.م و ک.م.م آن ها را بدست آورده و نمایش دهد: 


main()
{
  cout << "Please enter two number? \n";
  int a, b, c, bmm, kmm;
  cin >> a >> b;

  for(int i = a ; i >= 1 ; i--)
  {
    if(a % i == 0 && b % i == 0)
    {
      bmm = i;
      i = 0;
    }
  }
  kmm = a * b / bmm;

  cout << " B.M.M = "<< bmm << " K.M.M = " << kmm;

  getch();
}


مثال 15: برنامه ای بنویسید که یک عدد n را از ورودی رفته و حاصل جمع n جمله ی اول سری زیر را نمایش دهد:

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, p = 1;  
  cin >> n;
   
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    
    p = p * i;
    s = s + i / p;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

   

مثال 16: برنامه ی زیر یک عدد n را از ورودی گرفته و حاصل n جمله ی اول سری زیر را نمایش میدهد:

   

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, p = 1, i;  
  cin >> n;
   
  for(i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    s = s + i * i / (i + 1);
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

 

مثال 17: برنامه ی زیر n را از ورودی گرفته ومجموع  n جمله ی اول سری زیر را نمایش میدهد:

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, f = 1, i, a, m = 1;  
  cin >> n;
   
  for(i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    a = (m * m) / ((m + 1) * (m + 1));
    s = s + f * a;
    f = f * -1;
    m = m + 2;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

توجه کنید که متغیر i فقط حکم شمارنده دارد و از یک تا n میشمرد و کار دیگری با آن انجام نمیدهیم.

سوال: اگر به جای m از i استفاده میکردیم چه اتفاقی رخ میداد؟ ...

   

 

مثال 18: برنامه ی زیر حاصل رشته ی زیر را نمایش میدهد:

نکته: در این برنامه ورودی نداریم!

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float s = 0, f = 1, i;  
   
  for(i = 100 ; i > 0 ; i--)
  {
    s = s + f * (i - (i - 1) / i);
    f = f * -1;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
  
}


 در دست تعمیرات :)  

 

 نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

For

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹ ب.ظ

 نوع دیگری از حلقه که از آن در برنامه نویسی استفاده می­شود حلقه­ی شمارشی می­باشد. تفاوت این تکنیک با حلقه­ی شرطی در این است که در حلقه­ی شمارشی از ابتدا می­دانیم که این حلقه چند بار اجرا خواهد شد. در حالی که در مثال­های حلقه شرطی متوجه شدیم که در بسیاری از موارد تعداد دقیق اجرای حلقه­ی شرطی را نمی­دانیم. (مثلا به دست آوردن تعداد ارقام یک عدد)

 

فرمت کلی حلقه ی شرطی به صورت زیر می باشد:

for(مقدار اولیه شمارنده  ; شرط ادامه ; گام حلقه)
{
}

توجه کنید که شرط ادامه به شمارشی گفته می­شود که در صورت برقرار بودن آن، می­توان کارهای درون حلقه را انجام داد. روال این حلقه به این صورت است که در ابتدای دور اول حلقه مقدار متغیر شمارنده برابر با مقدار اولیه قرار می­گیرد. پس از آن شرط چک کی­شود و در صورت برقرار بودن شرط کنتل برنامه به داخل حلقه انتقال داده می­شود و کارهای درون حلقه برای بار اول اجرا خواهند شد. در انتها کنترل دوباره به ابتدای حلقه بازمی­گردد و گام حلقه افزایش می­یابد( یعنی مقدار متغیر شمارنده طبق مقدار گام حلقه افزایش یا کاهش می­یابد) پس از آن شرط دوباره بررسی می­شود و در صورت برقرار بودن شرط کنترل برنامه به درون حلقه انتقال خواهد یافت. این روال تا زمانی که شرط حلقه دیگر برقرار نباشد ادامه خواهد یافت.

 

برنامه­ی زیر ده ستاره را در خروجی نمایش می­دهد:


main()
{
    for(int i = 1 ; i <= 10 ; i++)
    {
       cout << "*";
    }
    getch();
}


برنامه­ی زیر از یک تا صد را در خروجی نمایش می­دهد:


main()
{
    for(int i = 1 ; i <= 10 ; i++)
    {
       cout << i;
    }
    getch();
}

با دقت به این دو برنامه متوجه می­شویم که متغیر شمارنده تعداد دفعات اجرای حلقه را کنترل می­کند و لازمه­ی یک حلقه­ی شمارشی می­باشد. اما در برنامه­ی دوم از متغیر شمارنده بهره برده­ایم و با نمایش مقدار آن در واقع اعداد یک تا ده را نمایش داده­ایم. در واقع شماره­ی دورهای حلقه را چاپ کرده­ایم.

در ادامه به حل چند تمرین از حلقه­ی شمارشی می­پردازیم.

 

مثال 1: برنامه ای بنویسید که ده بار در صفحه عبارن Hello World را نمایش دهد: 


main()
{
  int i;
  for( i = 1 ; i <= 10 ; i++)
  {
    cout << "Hello World! \t";
  }
  getch();
}
خروجی : 


مثال 2: برنامه ای بنویسید که در صفحه خروجی اعداد یک تا 100 را نمایش دهد: 


main()
{
  int i;
  for( i = 1 ; i <= 100 ; i++)
  {
    cout << i << "\t";
  }
  getch();
}مثال 3: برنامه ای بنویسید که در گرافیک، 20 دایره ی متحدالمرکز را با افزایش شعاع رسم کند: 


main()
{
  int x = 300,y = 300, r = 50;
  initwindow(600, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    r = r + 10;
  }
  
  getch();
}برنامه ی زیر را اجرا کنید و تفاوت کد و اجرای آن را با برنامه ی بالا بیان کنید: 


main()
{
  int x = 300,y = 300, r = 50;
  initwindow(600, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    delay(150);
    r = r + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 4: برنامه ای بنویسید که در محیط گرافیکی ده بیضی متحدالمرکز توپر را نمایش دهد: 


main()
{
  int x = 400,y = 300, r1 = 350, r2 = 250;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    fillellipse(x, y, r1, r2);
    delay(150);
    r1 = r1 - 10;
    r2 = r2 - 10;
  }
  
  getch();
}مثال 5: برنامه ای بنویسید که در گرافیک ده مستطیل توپر تو در تو را رسم کند: 


main()
{
  int x1 = 100,y1 = 100, x2 = 600, y2 = 500;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    bar(x1, y1, x2, y2);
    delay(150);
    
    x2 = x2 - 10;
    y2 = y2 - 10;
    x1 = x1 + 10;
    y1 = y1 + 10;
  }
  
  getch();
}مثال 6: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد: main()
{
  int x1 = 100,y1 = 100, x2 = 200, y2 = 150;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    bar(x1, y1, x2, y2);
    delay(150);
    
    x2 = x2 + 10;
    y2 = y2 + 10;
    x1 = x1 + 10;
    y1 = y1 + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 7: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:main()
{
  int x = 100,y = 100, r = 50;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 20 ; i++)
  {
    setfillstyle(i % 11, i % 16);
    fillellipse(x, y, r, r);
    delay(150);
    
    x = x + 10;
    y = y + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 8: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:main()
{
  int x = 100,y = 100, r = 50;
  initwindow(800, 600);
  
  for(int i = 1 ; i <= 30 ; i++)
  {
    setcolor(i % 16);
    circle(x, y, r);
    delay(150);
    
    y = y + 10;
  }
  
  getch();
}


مثال 9: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:


مثال 10: برنامه ای بنویسید که در گرافیک شکل زیر را نمایش دهد:


مثال 11: برنامه ی زیر اعداد یک تا n (که آن را از ورودی میگیرد) را در خروجی نمایش می دهند:


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    cout << i << "\t";
  }
  
  getch();
}

دقت کنید که در این برنامه دستور "n\"  همان کار endl را انجام میدهد.

 

خروجی: 


مثال 12: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و مقسوم علیه های آن را نمایش میدهد:


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      cout << i << '\t';
    }
  }
  
  getch();
}


مثال 12: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و کامل بودن یا نبودن عدد را اعلام کند( عدد کامل عددی است که مجموع همه ی مقسوم علیه های خودش برابر با دو برابر خودش بشود.) 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      sum = sum + i;
    }
  }
  
  if(sum == 2 * num)
    cout << "adad kamel ast. ";
  else
    cout << "adad kamel nist. ";
  
  getch();
}

 

مثال 13: برنامه ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و اول بودن یا نبودن عدد را اعلام کند. 


main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  for(int i = 1 ; i <= num ; i++)
  {
    if(num % i == 0)
    {
      sum = sum + 1;
    }
  }
  
  if(sum == 2)
    cout << "adad aval ast. ";
  else
    cout << "adad aval nist. ";
  
  getch();
}


مثال 14: برنامه ی زیر دو عدد را از ورودی گرفته و ب.م.م و ک.م.م آن ها را بدست آورده و نمایش دهد: 


main()
{
  cout << "Please enter two number? \n";
  int a, b, c, bmm, kmm;
  cin >> a >> b;

  for(int i = a ; i >= 1 ; i--)
  {
    if(a % i == 0 && b % i == 0)
    {
      bmm = i;
      i = 0;
    }
  }
  kmm = a * b / bmm;

  cout << " B.M.M = "<< bmm << " K.M.M = " << kmm;

  getch();
}


مثال 15: برنامه ای بنویسید که یک عدد n را از ورودی رفته و حاصل جمع n جمله ی اول سری زیر را نمایش دهد:

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, p = 1;  
  cin >> n;
   
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    
    p = p * i;
    s = s + i / p;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

   

مثال 16: برنامه ی زیر یک عدد n را از ورودی گرفته و حاصل n جمله ی اول سری زیر را نمایش میدهد:

   

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, p = 1, i;  
  cin >> n;
   
  for(i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    s = s + i * i / (i + 1);
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

 

مثال 17: برنامه ی زیر n را از ورودی گرفته ومجموع  n جمله ی اول سری زیر را نمایش میدهد:

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float n, s = 0, f = 1, i, a, m = 1;  
  cin >> n;
   
  for(i = 1 ; i <= n ; i++)
  {
    a = (m * m) / ((m + 1) * (m + 1));
    s = s + f * a;
    f = f * -1;
    m = m + 2;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
}

توجه کنید که متغیر i فقط حکم شمارنده دارد و از یک تا n میشمرد و کار دیگری با آن انجام نمیدهیم.

سوال: اگر به جای m از i استفاده میکردیم چه اتفاقی رخ میداد؟ ...

   

 

مثال 18: برنامه ی زیر حاصل رشته ی زیر را نمایش میدهد:

نکته: در این برنامه ورودی نداریم!

 

main()
{
  cout << "Please enter a number? \n"; 
  float s = 0, f = 1, i;  
   
  for(i = 100 ; i > 0 ; i--)
  {
    s = s + f * (i - (i - 1) / i);
    f = f * -1;
  }
  
  cout << "the sum is: " << s << "\n";
  
  getch();
  
}


 در دست تعمیرات :)  

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۲/۲۳
سارا نازاری

نظرات  (۲۲)

 خانوم واقعا خسته نباشین(: درباره ی حرکت شکلا چیزی تو وبلاگ نبود شایدم من ندیدم ): میشه راهنماییم کنین؟
پاسخ:
نه . پستشو هنوز منتشر نکردم. اما توی امتحان هم نمیآد. چون نتونستیم بحثو تکمیل کنیم.
سلام. سوال یک فرقی نمی کنه یک تا n رو چاپ کنه یا n تا یک رو؟
پاسخ:
نه
 سلام  خسته نباشید می خواستم ببینم در مثالی که توی توضیحات اول صفحه زدید در حلقه ی for    مقدار اولیه ی i یعنی 0 رو چاپ می کنه؟
پاسخ:
ببین با i برابر با 0 شروع میکنه و تا آخر شرط ادامه پیدا می کنه. پس 0 رو هم چاپ می کنه.

slm khanom to in soal4   P in vasat chi karas??????????????????? 

پاسخ:
هیچ کاره!
 خوب پس این طوری که سوال 1 جوابش اشتباه می شه!!!؟؟؟
خانم سلام ممنونم به خاطره سوالا. خانم برنامه ها ی "ک م م"و"ب م م" کجاست؟
 یه سوال دیگه هم دارم در سوالات 3و4و5, n+1 جمله چاپ میشود کهn تاش مورد نظر ماست???
 زهرا اگه ب م م و ک م مو میخوای برو توی حلقه شرطی while

 توجـــــــــه!

کمتر از 12ساعت تا امتحان مونده! خوش بذگره:دی

...

بچه ها فقط میخواستم جو رو از سنگینی در بیارم.. نگران نباشید استرسم نداشته باشید!

 خانوم تو مثال5 ب a مقدار ندادین. اشکالی نداره؟؟

 خانوم خیلی لطف کردین هم بخاطر جوابای کاملو جامعتون هم بخاطر نکاتتون کلن بخاطر وبلاگتون!

برای همه آرزوی موفقیت میکنم

با سپاس!...

پاسخ:
خواهش میکنم دستیار!
 خانوم اشتبا کردم تو سوال5 a مقدار اولیه نمیخواس.. معذرت!
سلام ببخشید من میخواستم اگه میشه سوال مجموع ارقام یک عدد را با for بنویسید.
پاسخ:
مجموع ارقام با حلقه for زمانی که تعداد ارقام رو نمیدونیم فقط نیازمند شرط n>0 هستش و بقیه ی قسمتهای داخل اعلان for اضافیه . میشه جاش هر چیز دیگه ای گذاشت!

به این صورت نوشته میشه:
(++for(i=0;num>0;i
    {
        ;int c=num%10
        ;sum=sum+c
       ; num=num/10
    }

در واقع i توی این جواب آخرش میشه تعداد ارقام! Sum  هم که همون مجموع میشه!

نمیدونم مفید بود یا نه؟! ... 
سلام
خیلی ممنون از وبلاگ جامعتون و با تشکر از زحماتتون
توی یکی از مسائل به مغلوب یک عدد پنج رقمی با حلقه ی for اشاره کرده بودین... می خواستم اگه میشه مغلوب یک عدد دلخواه رو با استفاده از حلقه ی فور بیارین....
ممنون
پاسخ:
خواهش میکنم
باید شرط حلقه ی فور رو ( یعنی قسمت دوم داخل حلقه رو) بذاری تا وقتی عددت صفر نشده

سلام  خانم

یک سوال:در مثال 5 که iهیچ کاره است پس چرا در جاهای دیگه ازش استفاده می کنیم؟

برنامه ای که دارای خروجی زیر باشد چه جوری است؟ با تشکر
 5    4    3   2   1
       4    3   2   1
             3   2   1
                  2   1
                       1
یا به صورت زیر:
                       1
                  2   1
             3   2   1
        4   3   2   1
    5   4   3   2   1
پاسخ:
مشابه اینو توی مبحث حلقه های تو در تو حل کردیم. فققط بجای نمایش ستاره i یا j رو چاپ کن. 
سلام خانم نازاری ...
خااااااااااااااانم من ی برنامه نوشتم عین مال شما ولی اجراش فرق دااااره :(((((
خانم میشه بگین اشکالش چیه؟

int i, x=400,y=300,r1=250, r2=150;

    initwindow(800,600);
    for( i=1 ; i<=20;i++)
        setfillstyle(i % 11,i% 16);
        fillellipse(x,y,r1,r2);
        delay(150);
        r1=r1-10;
        r2=r2-10;
getch();
}
پاسخ:
خب این برنامه مشکلی نداره. باید چکار کنه که نمیکنه؟... 
خانم دستتون مرسی...خیییلی کامل بود...کل مبحثا دوره شد 3>
۲۶ آذر ۹۲ ، ۲۰:۰۷ نرگس جمالی
ماجده delay رو باید اول حلقه بذاری : )o
۲۶ آذر ۹۲ ، ۲۰:۰۹ نرگس جمالی
خانم چرا مثال 10 و 11 هیچی نداره :o
قربونت نرگس...
ولی ال خانمم همینه عاخهههههه....
مال خانم...خخخخ

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی