آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۸ ب.ظ

تمرین آرایه دوبعدی

مثال 5- برنامه ای بنویسید که mو n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول و عرض n و m بسازد و آن را از ورودی گرفته، سپس عناصر سطرهای آرایه را در شماره سطر ضرب کند و دوباره آن را چاپ کند: 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][5],b[10][5];
  for(int i=0;i<10;i++)  //daryaft araye
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      cin>>a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<10;i++)  //zarb dar i
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      b[i][j]=i*a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<10;i++)  //chape araye varun
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      cout<<b[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

مثال 6-  برنامه ای بنویسید که نمرات m درس n دانش آموز را با استفاده از دستور rand  در یک آرایه دو بعدی قرار دهد و سپس ماکزیمم نمره ی هر دانش آموز را در انتهای نمرات هر دانش آموز قرار دهد و نمرات و ماکزیمم ها را نمایش دهد. 

در واقع باید برنامه ای بنویسید که یک آرایه دو بعدی را با دستور rand بسازد. ( عناصر آرایه بین 0 تا 20 باشند) . بعد از آن در هر سطر ماکزیمم را پیدا کرده و ماکزیمم ها را در ستون اضافه ای در انتهای آرایه اضافه کند و آرایه جدید را نمایش دهد: 


برای حل باید توجه کنیم که یک آرایه دو بعدی n*m  داریم. حال می خواهیم در انتهای هر سطر یک خانه اضافه کنیم. در کل می خواهیم یک ستون به انتهای همه سطرها بچسبانیم. پس آرایه جدید n ُطر قبلی را دارد. اما ستونهایش یکی افزایش می یابد و m+1 ستون دارد. 

پس آرایه جدید n*m+1 می باشد که این ستون اضافی از ماکزیمم های هر سطر تشکیل شده است. 


منظور از استفاده از دستور rand شکل زیر است: 

int num=rand%21;

که با این دستور در متغیر num( بر فرض مثال) یک عدد بین صفر تا 20 قرار داده میشود. 


برنامه ی این سوال به صورت زیر خواهد بود: 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int a[n][m],b[n][m+1];
  for(int i=0;i<n;i++)  //daryaft araye
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      a[i][j]=rand()%21;
      b[i][j]=a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<m;i++)  //zarb dar i
  {
    int max=a[i][0];  //onsore avale har satr ra meghdar avalie max gharar midahim
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      if(a[i][j]>max)
        max=a[i][j];
    }
    b[i][m]=max;    //por kardane sotune akhar ya akahrin khaneye har satr dar arayeye b
  }
   for(int i=0;i<n;i++)  //chape araye varun
  {
    for(int j=0;j<m+1;j++)
    {
      cout<<b[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

برای تمرین، مثال بالا را به این صورت تعمیم دهید که میانگین نمرات هر دانش آموز را در انتهای هر ستون اضافه کنیم( یعنی یک سطر به آخر آرایه اضافه شود) و در آخرین خانه ی این سطر میانگین میانگین ها را نمایش دهید. ( تمرین بسیار مناسبی است برای امتحان!!)


مثال 7-  برنامه ای بنویسید که  ارایه ی دو بعدی text را از نوع کاراکتر با دستور rand بسازد و آرایه ی دیگری بسازد که در آن حروف بزرگ به حروف کوچک و حروف کوچک به حروف بزرگ و همه ی اعداد به 0 و سایر کاراکتر ها به * تبدیل شده باشند و آرایه ی دوم را نمایش دهد. 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  char text[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      text[i][j]=32+rand()%96;
    }
  }
  char newtext[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      int asc=(int)text[i][j];
      if(asc>=65 && asc<=90)
      {
        asc=asc+32;
        newtext[i][j]=(char)asc;
      }
      else if(asc>=97 && asc<=122)
      {
        asc=asc-32;
        newtext[i][j]=(char)asc;
      }
      else if(asc>=48 && asc<=57)
      {
        newtext[i][j]='0';
      }
      else
      {
        newtext[i][j]='*';
      }
    }
  }
      

  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<newtext[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

دستور زیر برای ساختن آرایه تنها از کاراکترهای قابل دیدن نوشته شده است(کد اسکی کاراکترهای قابل دیدن از 32 تا 127 می باشند) 

text[i][j]=32+rand()%96;

مثال 8- برنامه ای بنویسید که یک آرایه دو بعدی را با استفاده از دستور rand بسازد و سپس عناصر آرایه را به صورت سطری با استفاده از یکی از روشهای مرتب سازی مرتب کند. ( تنها از یک آرایه استفاده کنید) 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int a[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      a[i][j]=rand()%20;
    }
  }
  int satr,t;
  for(int satr=0;satr<n;satr++)  //moratab sazi har satr az bozorg be kuchak
  {
    for(int s=0;s<m;s++)    //algoritme moratab sazi
    {
      int key=a[satr][s];
      for(t=s-1;t>=0;t--)
      {
        if(a[satr][t]<key)
          a[satr][t+1]=a[satr][t];
        else
          break;
      }
      a[satr][t+1]=key;
    }              //payane algoritme moratab sazi
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 9- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 8 در 8 را در یک آرایه بریزد و نمایش دهد: ( دیگه این یکی آب خوردن شده تا الان، مگه نه؟! )


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[9][9];
  for(int i=0;i<9;i++)
  {
    for(int j=0;j<9;j++)
    {
      a[i][j]=i*j;
      cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 10 - برنامه ای بنویسید که مثلث خیام پاسکال را تا سطر 10 ام آن نمایش دهد: (فرض کرده ایم که شماره سطر ها از 0 شروع می شود)


مثلث را از سمت چپ صاف بکشید مثل شکل زیر


1

1 1

1 2 1

1 3 3 1 

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

...

در اینگونه مسائل که آرایه دو بعدی استفاده می کنیم به تمام خانه ها مقدار اولیه صفر می دهیم تا خانه هایی که در آخر اصلا مقداری به آنها نمی دهیم و نمی خواهیم که چاپ هم بشوند( تا شکل نهایی مثلثی شود) تا به جای 0 درونشان، فاصله چاپ کنیم. 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][10];
  for(int i=0;i<10;i++)  //harekat ruye satr ha
  {
    a[i][0]=1;     //avalin onsore har satr 0 mishavad
    for(int j=1;j<10;j++) //baghieye araye ra FELAN 0 mikonim
      a[i][j]=0;
  }
  
  for(int i=1;i<10;i++)  //az satre shoare yek 
  {  int j;
    for(j=1;j<i;j++)  //az sotune shomare yek
    {
      a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; //dasture mosalat khayam
    }
    a[i][i]=1;     //khaneye i ome satr i ham bayad 1 bashad
  }
  
  for(int i=0;i<9;i++)  //namayesh
  {
    for(int j=0;j<10;j++)
    {
      if(a[i][j]==0) //agar 0 bud fasele chap shavad
        cout<<" ";
      else      //dar gheyre in surat adade darune khane chap shavad
        cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 11- برنامه ای بنویسید که مثلث زیر را تا 10 سطر نمایش دهد: 

         1 

      1 2 1

   1 2 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1 

...

برای نوشتن این برنامه باید دقت کنیم که برای کشیدن 10 سطر از این جدول( که شماره آخرین سطر 9 می شود) در هر سطر چه چیزهایی را باید بکشیم...

در سطر صفرم ، 9 تا فاصله و یک عدد 1 قرار میدهیم. 

در سطر یکم هشت تا فاصله و سپس از یک تا 2( شماره سطر به اضافه ی یکی) می شمریم و بعد شمارشمان را تا یک معکوس می کنیم. 

در سطر دوم هفت تا فاصله و بعد از یک تا سه( شماره سطر به اضافه ی یکی) می شمریم و بعد شمارشمان را تا یک معکوس می کنیم.    

در سطر iام ، نه منهای i تا فاصله و بعد از یک تا i به اضافه ی یکی میشمریم و بعد شمارشمان را معکوس می کنیم.

پس در حلقه ی بیرونی که تعداد سطرها را طی می کند سه تا حلقه داریم. حلقه ی اول برای فاصله ها( از خانه ی صفر تا خانه ی 9 منهای i از سط i را پر میکند) و حلقه ی دوم برای شمارش صعودی( از خانه ی 9 منهای i تا خانه ی 9ام را پر میکند) و حلقه ی سوم برای شمارش نزولی( از خانه ی 9ام تا خانه ی ده به اضافه ی i را پر میکند) !

برنامه ی آن به صورت زیر می باشد: 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][2*10-1];
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    for(int j=0;j<19;j++)
      a[i][j]=0;
  }
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    for(int j=0;j<9-i;j++)  //halgehye fasele ha
    {
      a[i][j]=0; //be jaye fasele 0 migozarim.
    }
    int s=1;
    for(int j=9-i;j<10;j++) //halgheye so'udi
    {
      a[i][j]=s;
      s++;
    }
    s=s-2;
    for(int j=10;j<10+i;j++) //halgheye nozuli
    {
      a[i][j]=s;
      s--;
    }
  }
  for(int i=0;i<10;i++)  //namayesh
  {
    for(int j=0;j<19;j++)
    {
      if(a[i][j]==0) //agar 0 bud fasele chap shavad
        cout<<" ";
      else      //dar gheyre in surat adade darune khane chap shavad
        cout<<a[i][j]; // digar faseleye tab nemigozarim
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

 

این مسئله یکم پیچیده بود اما مسئله ی مهمیه!


اگر مسئله ی دیگری به ذهنتون میرسه که به این مبحث مربوط میشه حتما در میون بذارید. 

نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

تمرین آرایه دوبعدی

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۸ ب.ظ

مثال 5- برنامه ای بنویسید که mو n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول و عرض n و m بسازد و آن را از ورودی گرفته، سپس عناصر سطرهای آرایه را در شماره سطر ضرب کند و دوباره آن را چاپ کند: 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][5],b[10][5];
  for(int i=0;i<10;i++)  //daryaft araye
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      cin>>a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<10;i++)  //zarb dar i
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      b[i][j]=i*a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<10;i++)  //chape araye varun
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      cout<<b[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

مثال 6-  برنامه ای بنویسید که نمرات m درس n دانش آموز را با استفاده از دستور rand  در یک آرایه دو بعدی قرار دهد و سپس ماکزیمم نمره ی هر دانش آموز را در انتهای نمرات هر دانش آموز قرار دهد و نمرات و ماکزیمم ها را نمایش دهد. 

در واقع باید برنامه ای بنویسید که یک آرایه دو بعدی را با دستور rand بسازد. ( عناصر آرایه بین 0 تا 20 باشند) . بعد از آن در هر سطر ماکزیمم را پیدا کرده و ماکزیمم ها را در ستون اضافه ای در انتهای آرایه اضافه کند و آرایه جدید را نمایش دهد: 


برای حل باید توجه کنیم که یک آرایه دو بعدی n*m  داریم. حال می خواهیم در انتهای هر سطر یک خانه اضافه کنیم. در کل می خواهیم یک ستون به انتهای همه سطرها بچسبانیم. پس آرایه جدید n ُطر قبلی را دارد. اما ستونهایش یکی افزایش می یابد و m+1 ستون دارد. 

پس آرایه جدید n*m+1 می باشد که این ستون اضافی از ماکزیمم های هر سطر تشکیل شده است. 


منظور از استفاده از دستور rand شکل زیر است: 

int num=rand%21;

که با این دستور در متغیر num( بر فرض مثال) یک عدد بین صفر تا 20 قرار داده میشود. 


برنامه ی این سوال به صورت زیر خواهد بود: 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int a[n][m],b[n][m+1];
  for(int i=0;i<n;i++)  //daryaft araye
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      a[i][j]=rand()%21;
      b[i][j]=a[i][j];
    }
  }
   for(int i=0;i<m;i++)  //zarb dar i
  {
    int max=a[i][0];  //onsore avale har satr ra meghdar avalie max gharar midahim
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      if(a[i][j]>max)
        max=a[i][j];
    }
    b[i][m]=max;    //por kardane sotune akhar ya akahrin khaneye har satr dar arayeye b
  }
   for(int i=0;i<n;i++)  //chape araye varun
  {
    for(int j=0;j<m+1;j++)
    {
      cout<<b[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

برای تمرین، مثال بالا را به این صورت تعمیم دهید که میانگین نمرات هر دانش آموز را در انتهای هر ستون اضافه کنیم( یعنی یک سطر به آخر آرایه اضافه شود) و در آخرین خانه ی این سطر میانگین میانگین ها را نمایش دهید. ( تمرین بسیار مناسبی است برای امتحان!!)


مثال 7-  برنامه ای بنویسید که  ارایه ی دو بعدی text را از نوع کاراکتر با دستور rand بسازد و آرایه ی دیگری بسازد که در آن حروف بزرگ به حروف کوچک و حروف کوچک به حروف بزرگ و همه ی اعداد به 0 و سایر کاراکتر ها به * تبدیل شده باشند و آرایه ی دوم را نمایش دهد. 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  char text[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      text[i][j]=32+rand()%96;
    }
  }
  char newtext[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      int asc=(int)text[i][j];
      if(asc>=65 && asc<=90)
      {
        asc=asc+32;
        newtext[i][j]=(char)asc;
      }
      else if(asc>=97 && asc<=122)
      {
        asc=asc-32;
        newtext[i][j]=(char)asc;
      }
      else if(asc>=48 && asc<=57)
      {
        newtext[i][j]='0';
      }
      else
      {
        newtext[i][j]='*';
      }
    }
  }
      

  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<newtext[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

دستور زیر برای ساختن آرایه تنها از کاراکترهای قابل دیدن نوشته شده است(کد اسکی کاراکترهای قابل دیدن از 32 تا 127 می باشند) 

text[i][j]=32+rand()%96;

مثال 8- برنامه ای بنویسید که یک آرایه دو بعدی را با استفاده از دستور rand بسازد و سپس عناصر آرایه را به صورت سطری با استفاده از یکی از روشهای مرتب سازی مرتب کند. ( تنها از یک آرایه استفاده کنید) 


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int a[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      a[i][j]=rand()%20;
    }
  }
  int satr,t;
  for(int satr=0;satr<n;satr++)  //moratab sazi har satr az bozorg be kuchak
  {
    for(int s=0;s<m;s++)    //algoritme moratab sazi
    {
      int key=a[satr][s];
      for(t=s-1;t>=0;t--)
      {
        if(a[satr][t]<key)
          a[satr][t+1]=a[satr][t];
        else
          break;
      }
      a[satr][t+1]=key;
    }              //payane algoritme moratab sazi
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 9- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 8 در 8 را در یک آرایه بریزد و نمایش دهد: ( دیگه این یکی آب خوردن شده تا الان، مگه نه؟! )


#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[9][9];
  for(int i=0;i<9;i++)
  {
    for(int j=0;j<9;j++)
    {
      a[i][j]=i*j;
      cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 10 - برنامه ای بنویسید که مثلث خیام پاسکال را تا سطر 10 ام آن نمایش دهد: (فرض کرده ایم که شماره سطر ها از 0 شروع می شود)


مثلث را از سمت چپ صاف بکشید مثل شکل زیر


1

1 1

1 2 1

1 3 3 1 

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

...

در اینگونه مسائل که آرایه دو بعدی استفاده می کنیم به تمام خانه ها مقدار اولیه صفر می دهیم تا خانه هایی که در آخر اصلا مقداری به آنها نمی دهیم و نمی خواهیم که چاپ هم بشوند( تا شکل نهایی مثلثی شود) تا به جای 0 درونشان، فاصله چاپ کنیم. 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][10];
  for(int i=0;i<10;i++)  //harekat ruye satr ha
  {
    a[i][0]=1;     //avalin onsore har satr 0 mishavad
    for(int j=1;j<10;j++) //baghieye araye ra FELAN 0 mikonim
      a[i][j]=0;
  }
  
  for(int i=1;i<10;i++)  //az satre shoare yek 
  {  int j;
    for(j=1;j<i;j++)  //az sotune shomare yek
    {
      a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; //dasture mosalat khayam
    }
    a[i][i]=1;     //khaneye i ome satr i ham bayad 1 bashad
  }
  
  for(int i=0;i<9;i++)  //namayesh
  {
    for(int j=0;j<10;j++)
    {
      if(a[i][j]==0) //agar 0 bud fasele chap shavad
        cout<<" ";
      else      //dar gheyre in surat adade darune khane chap shavad
        cout<<a[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}


مثال 11- برنامه ای بنویسید که مثلث زیر را تا 10 سطر نمایش دهد: 

         1 

      1 2 1

   1 2 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1 

...

برای نوشتن این برنامه باید دقت کنیم که برای کشیدن 10 سطر از این جدول( که شماره آخرین سطر 9 می شود) در هر سطر چه چیزهایی را باید بکشیم...

در سطر صفرم ، 9 تا فاصله و یک عدد 1 قرار میدهیم. 

در سطر یکم هشت تا فاصله و سپس از یک تا 2( شماره سطر به اضافه ی یکی) می شمریم و بعد شمارشمان را تا یک معکوس می کنیم. 

در سطر دوم هفت تا فاصله و بعد از یک تا سه( شماره سطر به اضافه ی یکی) می شمریم و بعد شمارشمان را تا یک معکوس می کنیم.    

در سطر iام ، نه منهای i تا فاصله و بعد از یک تا i به اضافه ی یکی میشمریم و بعد شمارشمان را معکوس می کنیم.

پس در حلقه ی بیرونی که تعداد سطرها را طی می کند سه تا حلقه داریم. حلقه ی اول برای فاصله ها( از خانه ی صفر تا خانه ی 9 منهای i از سط i را پر میکند) و حلقه ی دوم برای شمارش صعودی( از خانه ی 9 منهای i تا خانه ی 9ام را پر میکند) و حلقه ی سوم برای شمارش نزولی( از خانه ی 9ام تا خانه ی ده به اضافه ی i را پر میکند) !

برنامه ی آن به صورت زیر می باشد: 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[10][2*10-1];
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    for(int j=0;j<19;j++)
      a[i][j]=0;
  }
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    for(int j=0;j<9-i;j++)  //halgehye fasele ha
    {
      a[i][j]=0; //be jaye fasele 0 migozarim.
    }
    int s=1;
    for(int j=9-i;j<10;j++) //halgheye so'udi
    {
      a[i][j]=s;
      s++;
    }
    s=s-2;
    for(int j=10;j<10+i;j++) //halgheye nozuli
    {
      a[i][j]=s;
      s--;
    }
  }
  for(int i=0;i<10;i++)  //namayesh
  {
    for(int j=0;j<19;j++)
    {
      if(a[i][j]==0) //agar 0 bud fasele chap shavad
        cout<<" ";
      else      //dar gheyre in surat adade darune khane chap shavad
        cout<<a[i][j]; // digar faseleye tab nemigozarim
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

 

این مسئله یکم پیچیده بود اما مسئله ی مهمیه!


اگر مسئله ی دیگری به ذهنتون میرسه که به این مبحث مربوط میشه حتما در میون بذارید. موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۱۶
سارا نازاری

نظرات  (۱۸)

سلام 

اگه خروجی برنامه ها را هم می نوشتید خیلی خوب بود
با تشکر  
پاسخ:
ممنون. من عجله ای اینها رو نوشتم. سر فرصت اینجا رو مرتب میکنم. 
سلام
تو این آرایه هایی که نوشتید باید از حافظه هیپ استفاده کنید.وگرنه ارور میده.اینجوری باید باشه:
int n;
cin>>n;
int *A=new int
[n]

سلام. من از بچه های فرزانگان چهار ام. فردا قراره ازمون امتحان بگیرید از آرایه (هر بعدی).

 تمرینهای آرایه دو بعدی ای رو که نوشتید اصلا متوجه نمیشم. میشه فردا توضیح بدید؟

+ از سورت که نمیاد یوخ؟

merc kheilii aly bud
az sort motenaferam :(( 
khoda rahm kone ! :-s
سلام خسته نباشید.
من دو سوال برنامه درباره ی ماتریس دارم اگر امکانش هست کد این دو برنامه رو به ایمیلم بفرستین.
ممنون.
1.عددی بنام X دریافت کرده،تعداد تکرار آن در هر سطر ماتریس را محاسبه کرده و نمایش دهد.
2.عددی بنام Y دریافت کرده ،سپس اولین محل آن در هر سطر ماتریس را مشخص کرده و نمایش دهد.
برنامه ای بنویسید دو آرایه را بگیرد در ارایه ای دیگه با به صورت صعودی نشان بده
من این برنامه رو میخوام هرکی جوابشو بلده میل کنه
سلام ی برنام میخوام بنویسیم خروجی زیر رو نشون بده ولی هرکاری میکنم نمیشه
1
2    4
3    6    9
4    8      12    16
5    10    15    20    25
6    12    18    24    30    36
7    14    21    28    35    42    49
8    16    24    32    40    48    56    64
9    18    27    35    45    54    63    72    81
10  20    30    40    50    60    70    80    90    100

سلام دوست عزیز. من سورس آرایه دوبعدی رو می خوام که کار بر تعداد سطر و ستون رو وارد کنه و جدول ضرب نشون بده با اون تعداد سطر وستونی که اون وارد کرده. ممنون برام بزاری چون برای تو مثل آب خوردنه.
برنامه ای که یک آرایه 20 عنصری را از ورودی دریافت و آنرا به یک تابع مرتب سازی ارسال کند و نتیجه مرتب شده را چاپ کند
سلام این سوال جواب کنید که کارم گیره 
دو ماتریس nو m را با استفاده از تابع و آرایه دوبعدی در هم ضرب کند و نتیجه را برگرداند
سلام میشه جواب این مسئله رو همین الان به من بگید:
برنامه ای بنویسیط که یک ارایه 4در4 راگرفته سپس کلیدی را (منظور یک مقطار ) از کاربر گرفته و ان را در این ارایه جست و جو کند
سلام یک برنامه ای میخواستم اگه زود جواب بدین تا فردا نیاز دارم .
برنامه ای بنویسید که یک ارایه یک  بعدی به طول n دریافت کرده و یک مقدار را در ان جست وجو کند وجست وجو به صورت دودویی صورت کیرد
با عرض سلام و خسته نباشید 
متاسفانه من در حل کد نویسی ساختمان داده بد جور گیر افتادم 
از شما دوستان عزیز کمک میخواهم 
سوالات رو براتون میفرستم امیدوارم بتونید جواب رو برام بذارین 

1. 2 چند جملعه ای کامل درجه 4 وجود دارد . برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب 2 چند جمله ای را بدست اورده و اطلاعات ضرایب آن را در خروجی چاپ کند .

2.  برنامه ای بنویسید که اطلاعات یک ماتریس خلوت 40.60 را تنها با 5 عنصر غیر صفر دارد دریافت کند سپس ترانهاده ی ماتریس مذکور را در خروجی چاپ کند

3.یک ماتریس 10.3 موجود است . برنامه ای بنویسید که 9 عنصر پایانی ستون وسط آرایه را مرتب کند .

4.بررسی کنید چنانچه در مسئله ای 4 عدد 1.2.3.4. داشته باشیم چه ترکیباتی قابل نمایش خواهد بود .


دوستان ممنون میشم تا جمعه برام بذارین
سلام برنامه ای میخواستم که در یک آرایه ی دوبعدی که اعدادس راندوم هستند مستطیلی را پیدا کند که مجموع اعدادش ماکسیمم شود
سلام ممنون میشم جواب این ٢سوال روبهم بگین ممنون
١:برنامه ای بنویسید که یک ارایه دوبعدی باابعاد٥سطرو٥ستون بصورت بازگشت به توان nبرساند.
٢:برنامه ای بنویسیدکه دوعددازورودی دریافت کند وعمل جمعوضرب را روی ان انجام دهد.(محدودیت این ماشین حساب تا١٠٠رقم میباشد)
لطفا کمکم کنید
سلام من برنامه ای میخوام جدول ضرب میخوام که مثلث پایین شو چاپ کنه.ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام.
ممنونم بابت مطالب مفیدی که آموزش دادید
یه سوال داشتم
می خواستنم یه برنامه ای بنویسم که جمع هر سطر و  ستون از یک آرایه دو بعدی n*n رو بنویسم که مجموع هر سطر و ستون رو بیاد به طور مجزا چاپ کنه
راه حلش چیه ؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی