آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۰، ۰۷:۵۵ ق.ظ

1- سوالات تکمیلی ورودی و خروجی

در این بخش سوالات مربوط به ورودی و خروجی و جواب آنها آمده است.


سوال 1-

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را  چاپ کند:

جواب سوال 1-

 

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

main()
{
  cout << "  1" << endl;
  cout << "  121" << endl;
  cout << " 12321" << endl;
  cout << " 1234321" << endl;
  cout << "123454321" << endl;  
  getch();
}


سوال 2-

برنامه­ ای بنویسید که شعاع یک دایره را بگیرد و محیط و مساحت آن­را با پیغام مناسب چاپ کند:

main()
{
  cout << "Please enter r: " << endl;
  int r;
  cin >> r;
  float s, p;
  p = 2 * 3.14 * r;
  s = 3.14 * r * r;
  cout << "mohit = " << p << " va masahat = " << s <<endl;
  getch();
}


سوال 3-

برنامه­ ای بنویسید که یک عدد برحسب سانتی­گراد را از کاربر بگیرد و آن­را به فارنهایت تبدیل کند

main()
{
  cout << "please enter temperature in Celsius: " << endl;
  int c;
  cin >> c;
  float f;
  f = 1.8 * c + 32;
  cout << "your temperature in Fahrenheit is: " << f << endl;
  getch();
}


سوال 4-

برنامه ­ای بنویسید که مقدار xرا از ورودی بگیرد و حاصل عبارت زیر را به دست آورد

نکته ی این سوال استفاده از دستور یا تابع pow است که طرز استفاده از آن به این صورت است:

	float z = pow(x, y ) ;

دستور بالا به این معنا است که x را به توان y برسان و در متغیر اعشاری z بریز. پس حاصل این دستور همواره در متغیر اعشاری ریخته میشود. 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>  //baraye dastoore pow estefade mishavad.

using namespace std;

main()
{
  cout << "Please enter x: " << endl;
  int x;
  cin >> x;
  float y;
  y = (2 * x) + ( (3 * pow(x, 2) -7)/(9 - x));
  cout << "the value of y is: " << y << endl;
  getch();
}


سوال 5-

برنامه ­ای بنویسید که مقدار xرا از ورودی بگیرد و حاصل عبارت زیر را به دست آورد

نکته ی این سوال استفاده از دستور یا تابع sqrt است که طرز استفاده از آن به این صورت است:

	float y = sqrt(x);

دستور بالا به این معنا است که رادیکال x را با فرجه ی 2 بگیر و در متغیر اعشاری y بریز. پس حاصل این دستور همواره در متغیر اعشاری ریخته میشود. اگر این کار را نکنیم چه خطایی رخ خواهد داد؟

جواب سوال 5:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>   //baraye dastoore sqrt mibashad. 

using namespace std;

main()
{
  cout << "Please enter x: " << endl;
  float x;
  cin >> x;
  float y, z, t, m;
  z = sqrt(4 * x - 7);
  t = pow(x, 7);
  m = sqrt(x);
  y = z + (3 * t - 9 * x + 5)/(3 * m - 4);
  cout << "the value of y is: " << y << endl;
  getch();
}


سوال 6-

برنامه­ ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را بگیرد و متقارن آن را چاپ کند

main()
{
  cout << "Please enter a tree digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int revnum, r;
  revnum = 0;
  r = num % 10;
  revnum = revnum * 10 + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  revnum = revnum * 10 + r;
  num = num / 10;
  revnum = revnum * 10 + num;
  cout << "the revers of your number is: " << revnum << endl;
  getch();
}


سوال 7-

برنامه­ ای بنویسید که مجموع ارقام یک عدد 5 رقمی را اعلام کند

main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum, r;
  sum = 0;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  sum = sum + num;
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}


سوال 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد شش ررقمی را بگیرد و مجموع ارقام جایگاه فرد آن را بدست آورد: 


main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum = 0, a;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}

سوال 9- برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام جایگاه مضرب سه یک عدد 9 رقمی را بدست آورد: 

main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum = 0, a;
  
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}

 

   سوال 10- برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه را از کاربر بگیرد و فاصله ی بین دو نقطه مذکور را محاسبه و اعلام کند : 

main()
{
  float x1, x2, y1, y2, d;
  cout << "mokhtasate noghte 1: " << endl;
  cin >> x1 >> y1;
  cout << "mokhtasate noghte 2: " << endl;
  cin >> x2 >> y2;
  
  d = sqrt(pow(x2 - x1, 2)+ pow(y2 - y1, 2));
  
  cout << "fasele mishe: " << d << endl;
  getch();
}

 

سوال 11- برنامه ای بنویسید که 5 نمره را از یک دانش آموز بگیرد و معدل او را حساب کند: 

main()
{
  double a, b, c, d, e, sum;
  cin >> a >> b >> c >> d >> e;
  sum = a + b + c + d + e;
  double ave = sum / 5;
  cout << "average is: " << ave << endl;
  getch();
}

 

سوال 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین 1 تا 100 را بدست آورد: 


به دستور زیر دقت کنید: 

int x = rand () ;

این دستور به متغیر x مقداری تصادفی صحیح اختصاص میدهد که این مقدار هیچ محدوده ای ندارد و می تواند هر مقداری داشته باشد. اما اگر بخواهیم این مقدار تصادفی محدوده ی خاصی داشته باشد از مد یا % استفاده میکنیم. میدانیم باقیمانده ی هر عدد به 100، یک عدد بین صفر تا 99 میشود. پس اگر عدد حاصل را با یک جمع کنیم قطعا عددی خواهد شد بین یک تا 100. 

int x = rand() % 100 + 1;

حال اگر بخواهیم روش بدست آوردین عدد تصادفی را هم خودمان تعیین کنیم( چون روشهای مختلفی وجود دارد) میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم  با استفاده از این روش عدد تصادفی بر اساس زمان کامپیوتر شما بدست می آید. 

srand(time(0));

پس جواب نهایی به صورت زیر می باشد: 

main()
{
  srand( time( 0 ));
  int x = rand();
  cout << x % 100 + 1;
  getch();
}

   

سوال 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین 100 تا 150 به شما بدهد: 

main()
{
  srand(time( 0 ));
  int x = rand();
  cout << x % 51 + 100;
  getch();
}

نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

1- سوالات تکمیلی ورودی و خروجی

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۰، ۰۷:۵۵ ق.ظ

در این بخش سوالات مربوط به ورودی و خروجی و جواب آنها آمده است.


سوال 1-

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را  چاپ کند:

جواب سوال 1-

 

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

main()
{
  cout << "  1" << endl;
  cout << "  121" << endl;
  cout << " 12321" << endl;
  cout << " 1234321" << endl;
  cout << "123454321" << endl;  
  getch();
}


سوال 2-

برنامه­ ای بنویسید که شعاع یک دایره را بگیرد و محیط و مساحت آن­را با پیغام مناسب چاپ کند:

main()
{
  cout << "Please enter r: " << endl;
  int r;
  cin >> r;
  float s, p;
  p = 2 * 3.14 * r;
  s = 3.14 * r * r;
  cout << "mohit = " << p << " va masahat = " << s <<endl;
  getch();
}


سوال 3-

برنامه­ ای بنویسید که یک عدد برحسب سانتی­گراد را از کاربر بگیرد و آن­را به فارنهایت تبدیل کند

main()
{
  cout << "please enter temperature in Celsius: " << endl;
  int c;
  cin >> c;
  float f;
  f = 1.8 * c + 32;
  cout << "your temperature in Fahrenheit is: " << f << endl;
  getch();
}


سوال 4-

برنامه ­ای بنویسید که مقدار xرا از ورودی بگیرد و حاصل عبارت زیر را به دست آورد

نکته ی این سوال استفاده از دستور یا تابع pow است که طرز استفاده از آن به این صورت است:

	float z = pow(x, y ) ;

دستور بالا به این معنا است که x را به توان y برسان و در متغیر اعشاری z بریز. پس حاصل این دستور همواره در متغیر اعشاری ریخته میشود. 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>  //baraye dastoore pow estefade mishavad.

using namespace std;

main()
{
  cout << "Please enter x: " << endl;
  int x;
  cin >> x;
  float y;
  y = (2 * x) + ( (3 * pow(x, 2) -7)/(9 - x));
  cout << "the value of y is: " << y << endl;
  getch();
}


سوال 5-

برنامه ­ای بنویسید که مقدار xرا از ورودی بگیرد و حاصل عبارت زیر را به دست آورد

نکته ی این سوال استفاده از دستور یا تابع sqrt است که طرز استفاده از آن به این صورت است:

	float y = sqrt(x);

دستور بالا به این معنا است که رادیکال x را با فرجه ی 2 بگیر و در متغیر اعشاری y بریز. پس حاصل این دستور همواره در متغیر اعشاری ریخته میشود. اگر این کار را نکنیم چه خطایی رخ خواهد داد؟

جواب سوال 5:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>   //baraye dastoore sqrt mibashad. 

using namespace std;

main()
{
  cout << "Please enter x: " << endl;
  float x;
  cin >> x;
  float y, z, t, m;
  z = sqrt(4 * x - 7);
  t = pow(x, 7);
  m = sqrt(x);
  y = z + (3 * t - 9 * x + 5)/(3 * m - 4);
  cout << "the value of y is: " << y << endl;
  getch();
}


سوال 6-

برنامه­ ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را بگیرد و متقارن آن را چاپ کند

main()
{
  cout << "Please enter a tree digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int revnum, r;
  revnum = 0;
  r = num % 10;
  revnum = revnum * 10 + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  revnum = revnum * 10 + r;
  num = num / 10;
  revnum = revnum * 10 + num;
  cout << "the revers of your number is: " << revnum << endl;
  getch();
}


سوال 7-

برنامه­ ای بنویسید که مجموع ارقام یک عدد 5 رقمی را اعلام کند

main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum, r;
  sum = 0;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  r = num % 10;
  sum = sum + r;
  num = num / 10;
  sum = sum + num;
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}


سوال 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد شش ررقمی را بگیرد و مجموع ارقام جایگاه فرد آن را بدست آورد: 


main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum = 0, a;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 100;
  
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}

سوال 9- برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام جایگاه مضرب سه یک عدد 9 رقمی را بدست آورد: 

main()
{
  cout << "Please enter a five digits number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  int sum = 0, a;
  
  num = num / 100;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  a = num % 10;
  sum = sum + a;
  num = num / 1000;
  
  cout << "the sum of your number's digits is: " << sum << endl;
  getch();
}

 

   سوال 10- برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه را از کاربر بگیرد و فاصله ی بین دو نقطه مذکور را محاسبه و اعلام کند : 

main()
{
  float x1, x2, y1, y2, d;
  cout << "mokhtasate noghte 1: " << endl;
  cin >> x1 >> y1;
  cout << "mokhtasate noghte 2: " << endl;
  cin >> x2 >> y2;
  
  d = sqrt(pow(x2 - x1, 2)+ pow(y2 - y1, 2));
  
  cout << "fasele mishe: " << d << endl;
  getch();
}

 

سوال 11- برنامه ای بنویسید که 5 نمره را از یک دانش آموز بگیرد و معدل او را حساب کند: 

main()
{
  double a, b, c, d, e, sum;
  cin >> a >> b >> c >> d >> e;
  sum = a + b + c + d + e;
  double ave = sum / 5;
  cout << "average is: " << ave << endl;
  getch();
}

 

سوال 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین 1 تا 100 را بدست آورد: 


به دستور زیر دقت کنید: 

int x = rand () ;

این دستور به متغیر x مقداری تصادفی صحیح اختصاص میدهد که این مقدار هیچ محدوده ای ندارد و می تواند هر مقداری داشته باشد. اما اگر بخواهیم این مقدار تصادفی محدوده ی خاصی داشته باشد از مد یا % استفاده میکنیم. میدانیم باقیمانده ی هر عدد به 100، یک عدد بین صفر تا 99 میشود. پس اگر عدد حاصل را با یک جمع کنیم قطعا عددی خواهد شد بین یک تا 100. 

int x = rand() % 100 + 1;

حال اگر بخواهیم روش بدست آوردین عدد تصادفی را هم خودمان تعیین کنیم( چون روشهای مختلفی وجود دارد) میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم  با استفاده از این روش عدد تصادفی بر اساس زمان کامپیوتر شما بدست می آید. 

srand(time(0));

پس جواب نهایی به صورت زیر می باشد: 

main()
{
  srand( time( 0 ));
  int x = rand();
  cout << x % 100 + 1;
  getch();
}

   

سوال 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین 100 تا 150 به شما بدهد: 

main()
{
  srand(time( 0 ));
  int x = rand();
  cout << x % 51 + 100;
  getch();
}موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۱۲/۰۸
سارا نازاری

نظرات  (۲۵)

....khanoom file barname soale 5 moshkel dare
پاسخ:
درستش کردم. الان میتونی دانلودش کنی.
سلام ببخشید 2 سوال دارم اگه میشه جوابمو بدید به خدا هر کاری کردم نمیتونم برنامه را بنویسم اگه بتونید واسم جواب بدید ممنون میشم
1 برنامهای بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته  و تعداد اعداد مثبت منفی و صفر  را شمرده و در خروجی چاپ نماید.
2 عددی را از ورودی خوانده و تشخیص دهد که عدد خوانده شده جز سری فیبوناچی میباشد با فرض اینکه n=10 میباشد
salam, man mikham ye barname ba c++ to visual studio benevisam ke masir toosh tey beshe. darvaghe ye adami mikhad az 4 shahre mokhtalef be tartib ooboor kone. ke man mokhtasate shahrharam daram. age rahnamaieem konid vaghean mamnoon misham.
۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۶ نرگس جمالی

سلام خانم نازاری

راجع به عدد تصادفی چیزی بهمون نگفتین که تو امتحان نمیاد؟

پاسخ:
اگر سر کلاس مطرح نشده پس نمیاد. 
در سوال 10 d باید از نوع float باشد.
پاسخ:
بله.
۱۳ دی ۹۲ ، ۱۱:۳۴ ابراهیم محرمی
با سلام  در سوال 3 فرومودید درجه دما را به سانتی گراد گرفته به فارنهایت تبدیل کند
فورمول تبدیل سانتی گراد به فارنهایت F = C X 9/5 + 32
ودوم اینکه ما  به جای این دستور  f = 1.8 * c + 32;از دستور زیر استفاده می کنیم
f=(float)9/(float)5*c+32;
ممنون میشم یکم تو ضیح بدید

خانم ببخشید اگه وبلاگتونو خوب بخونیم تو امتحانمون تاثیر داره؟

سلام سه سوال برنامه داشتم اگه میشه جوابشونا بهم بگین.

1-برنامه ای بنویسید که مختصات یک نقطه را از ورودی دریافت و مشخص نماید ان نقطه  در کدام ربع دستگاه مختصات قرار دارد؟

2-برنامه ای بنویسد که مختصات دو نقطه را از ورودی دریافت و فاصله بین آن دو نقطه را محاسبه و در خروچی چاپ کند

3-برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از ورودی دریافت و رقم های زوچ آن را در خروجی چاپ کند.

تو رو خدا جواب اینا را هر کی میدونه بهم بگه خیلی مهمه.
slm..tooye bar name shomare 4 vaghT x ro float moarefi mikonam yek meghdar khoroji migiram k ba vaghT x ro int moarefi mikonam fargh dare....hardooshoonam x=1 vared mikoonam...chera in jooriye?
پاسخ:
چون اگر مقدار x رو صحیح تعریف کنیم به تبعیت از اون مقدار ممیزی y رو ( که احتمال زیادی وجود داره ممیزی بشه به خاطر تقسیم) حذف میکنه. برای اینکه ممیز y رو حذف نکنه x رو هم ممیزی تعریف می کنیم. در واقع چون x‌در محاسبات استفاده شده باید ممیزی باشه تا طرف دیگه ی محاسبات ممیزش رو از دست نده. 
too soal 10  chera mokhtasatoo float moareF kar Dd na int? aya mishe int moarefi kard?

پاسخ:
دلیلش رو توی کامنت قبلیت گفتم. دقیقا به همون دلیل. 
loooooooootfan javab soal hamooo bdid....

برنامه ای بنویسید که صحت رابطه زیر را بررسی کند؟

Sin2x+cos2x=1

............................................................................................................................

تابعی بنویسید که از میان چهار عدد صحیح ورودی کوچکترین عدد را برگرداند؟

............................................................................................................................

تابعی بنویسید که این تابع تشخیص دهد عددی که به عنوان ورودی دریافت می کند مربعی می باشد یا مثلث؟

........................................................................................................................

برنامه ای نویسید که با استفاده از توابع مجموععناصر آرایه و میانگین آنها را چاپ کند؟

.........................................................................................................................

برنامه ای بنویسید که از بین nعنصر اول کوچکترین مقدار آن را در آرایه نشان دهد؟

کسی جواب سوالای منو میدونه اگه کسی بلده کمکم کنه فردا باید اینارو تحویل استاد بدم

با سلام

خواستم بپرسم که خروجی تابع (0)time در ++C چیست.

من خیلی خیلی مبتدی هستم . لطفا با توضیح کامل.

ممنون

دستت طلا عین سوالم روجواب دادی
سلام.
استادمون واسه مون یه پروژه داده وقتشم تا شنبه 9/8 اگه میشه کمکم کنید.
برنامه ای که m عدد تصادفی را بگیرد ومشخص کند هرکدام چندبار تکرار می شود.
واسم ایمیل کنید ممنون میشم.
باسلام
 استادمون واسه مون یه پروژه داده وقتشم تا شنبه 29/8 اگه میشه کمکم کنید.
برنامه ای که ساعت ورود وخروج کارمندان را بگیرد وسپس تعداد ساعات کارکرد کارمند را حساب کند
واسم ایمیل کنید خیلی خیلی ممنون میشم
سلام برنامه ای میخواستم که عدد را به حروف در ورودی گرفته و به صورت رقم در خروجی نشان دهد مثلا وارد کنیم two جواب دهد 2 تا 4 ، 5 رقم کافیست کسی بلده لطفا جواب بده با تشکر
سلام 
امکانش هست جواب این برنامه رو هم بزارید
ممنون
تشکر
برنامه ای بنویسید که یک عدد شش رقمی را خوانده و به حروف بنویسد
.
سلام.خسته نباشید .ببخشید اگه امکان داره جواب سوال منو بدین
-یک محیط برای دریافت اعداد 1 تا 10 از کاربر با پیغام مناسب
اگر کاربر عدد 1 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و مجموع آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 2 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و تفریق آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 1 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و تقسیم آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 1 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و ضرب  آن را محاسبه کند
ببخشید سوالم رو اصلاح می کنم
سلام.خسته نباشید .ببخشید اگه امکان داره جواب سوال منو بدین
-یک محیط برای دریافت اعداد 1 تا 10 از کاربر با پیغام مناسب به طوریکه :
اگر کاربر عدد 1 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و مجموع آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 2 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و تفریق آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 3 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و تقسیم آن را محاسبه کند
اگر کاربر عدد 4 را وارد کند دو عدد را از کاربر بخواند و ضرب  آن را محاسبه کند
.
.
.
.
اگر کاربر عدد 10 را وارد کنداز برنامه خارج شود


لطفا سریع تر جواب بدین.تا پس فردا نیاز دارم
مرسی
برنامه ای بنویسید یک ماتریسی از کاربر بگیرد با اعداد تصادفی اگر صفر داشته باشد محل آنرا نشان دهد با برنامهc
Bache ha torokhoda harki ino balade barnamaro baram benevise man farda emtehan daram ino balad nistam
با سلام ....من یه پروژه دارم که باید سه روز دیگه تحویل بدم.... تجزیه و تحلیل ی چند جمله ای مث 2/5x²+3xy-4+y-6yهس که با استفاده از رشته ها باید انجام بدم.... لطفا کمکم کنین...
سلام خسته نباشید میخواستم ببینم امکانش هست برنامه ++cسوال زیر رو برام بنویسید..ممنون
برنامه برای چهار شکل که به دستور کاربر انتخاب میشه مساحت ومحیطشو پیدا میکنه و در اخر شکلشم رسم کنه..
۰۶ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۱۱ علی رضازاده
سلام یه برنامه میخوام که یه عدد5رقمی رو بگیره و محاسبات زیر رو انجام بده و جواب رو تحویل بده هزینشم هر چی شد تقدیم میکنم ممنون میشم سریعتر جواب بدین
مثال:26000ضربدر48جواب تقسم بشه به منهای4درصد وجوابش دوباره منهای1200بشه وجوابش ضربدر14.36درصد بشه بعلاوه ی1200بعلاوه ی 900000  جواب رو بهمون نشون بدع جواب بالا توی ماشینحساب کامپیوتر درست در نمیاد مگه اینکه جداگونه وارد کنیم ولی با ماشین حساب حرفه ای جوابش میشه 1073071.968
این جواب رو میخوام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی