آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ

3- سوالات تکمیلی IF

در این قسمت می توانید سوالات تکمیلی تکنیک شرط را به همراه جواب مشاهده فرمائید. 

 

سوال 1- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را اعلام کند: 

main()
{
  cout << "please enter a number" << endl;
  
  int num;
  cin >> num;
  
  if(num % 2 == 0)
    cout << "Even";
  else
    cout << "Odd";

  getch();
}


سوال 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن آن را اعلام کند: 

main()
{
  cout << "please enter a number" << endl;
  
  int num;
  cin >> num;
  
  if(num > 0)
    cout << "Positive";
  else if( num == 0)
    cout << "Zero";
  else
    cout << "Negative";

  getch();
}


سوال 3- برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد بزرگتر را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter two number" << endl;
  
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  
  if(a == b)
    cout << "equals";
  else if( a > b)
    cout << "first number";
  else
    cout << "second number";

  getch();
}


سوال 4- برنامه ای بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و عدد بزرگتر را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter three number" << endl;
  
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >>c;
  
  int max = a;
  
  if(a == b && a == c)
    cout << "equals";
  else if( b > max)
    max = b;
  if(c > max)
    max = c;
    
  cout << max;

  getch();
}


سوال 5- برنامه ای بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بگوید که آیا این سه عدد می توانند طول اضلاع یک مثلث باشند یا خیر؟


main()
{
  cout << "please enter three number" << endl;
  
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >>c;
  
  if(a + b > c && a + c > b && b + c > a)
    cout << "Yes ";
  else 
    cout << "NO";
    
  getch();
}


سوال 6- برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه از دو خط متمایز را بگیرد و وضعیت این دو خط نسبت به هم را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter coordinates of first line" << endl;
  int x1, y1, x2, y2;
  cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
  cout << "please enter coordinates of second line" << endl;
  int x3, y3, x4, y4;
  cin >> x3 >> y3 >> x4 >> y4;
  
  double a1 = (y4 - y3) / (x4 - x3);
  double a2 = (y2 - y1) / (x2 - x1);
  
  if(a1 == a2)
    cout << "Movazi ";
  else if(a1 * a2 == -1)
    cout << "amood";
  else 
    cout << "moteghate";
    
  getch();
}


سوال 7- برنامه ای بنویسید که دو عدد و یک کاراکتر را از کاربر گرفته و اگر کاراکتر علامت + بود حاصلجمع دو عدد و اگر - بود تفریق دو عدد و اگر * بود حاصلضرب دو عدد و اگر / بود حاصل تقسیم غیر صفر دو عدد را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter one number, one character [+ - * /] and one another number\n";
  double a, b;
  char c;
  cin >> a >> c >> b;
  
  if(c == '+')
    cout << a + b;
  else if(c == '-')
    cout << a - b;
  else if(c == '*')
    cout << a * b;
  else if(c == '/' && b != 0)
    cout << a / b;
  else 
    cout << "Error"; 
    
  getch();
}


سوال 8- فرض کنید فرودگاهی دارای سه باند Aو Bو C باشد. اگر نوع پرواز خارجی باشد از باند A و اگر داخلی باشد و سرعت کمتر از 200 کیلومتر داشته باشد از باند B و در غیر آن صورت از باند A استفاده می شود. باند C در مواردی که پرواز دارای عیب فنی می باشد استفاده می شود. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مورد نیاز، باند مناسب را به برج مراقبت اعلام کند. 


main()
{
  cout << "please enter S for safe and u for unsafe\n";
  char c;
  cin >> c;
  if(c == 'u' || c == 'U')
    cout << "Landing in C";
  else if(c == 's' || c == 'S')
  {
    cout << "please enter N for national and I for international\n";
    char r;
    cin >> r;
    if(r == 'I' || r == 'i')
      cout << "Landing in A";
    else if(r == 'N' || r == 'n')
    {
      cout << "please enter landing speed\n";
      int v;
      cin >> v;
      if(v<200)
        cout << "Landing in B";
      else
        cout << "Landing in A";
    }
    else 
      cout << "Error";
  }
  else
    cout << "Error";
    
  getch();
}


سوال 9- برنامه ای بنویسید که a و b را از کاربر بگیرد و مقدار C را  محاسبه و در خروجی اعلام کند. 


main()
{
  cout << "please enter two numbers ... \n";
  double a, b, c;
  cin >> a >> b;
  
  if(a > 0 && b >=0)
  {
    c = (a + sqrt(b)) / (a * b - 3);
    cout << c;
  }
  else if(a < 0 && b < 0)
  {
    c = sqrt (a * b);
    cout << c;
  }
  else if(a == 0 && b == 0)
  {
    c = 2;
    cout << c;
  } 
  else 
    cout << "Error";
    
  getch();
}


سوال 10- برنامه­ ای بنویسید که نمرات یک دانش­ آموز سال اول دبیرستان را بگیرد و معدل آن­ را حساب کند و بگوید که آیا مشروط شده است یا خیر . برای نوشتن این برنامه باید توجه داشته باشید که برنامه نام درس را چاپ می کند تا دانش آموز نمره ی خود را وارد کرده و همچنین واحد درس مورد نظر را نیز وارد کند. 

   

main()
{
  cout << "lotfan nomre khod va vahede dars ra pas az har dars vared konid."<<endl;
  
  float r, f, sh, zi, cmp, vr, vf, vsh, vzi, vcmp;
  
  cout << "riazi? vahed? " << endl;
  cin >> r >> vr;
  
  cout << "fizik? vahed? " << endl;
  cin >> f >> vf;
  
  cout << "shimi? vahed? " << endl;
  cin >> sh >> vsh;
  
  cout << "zist? vahed? " << endl;
  cin >> zi >> vzi;
  
  cout << "computer? vahed? " << endl;
  cin >> cmp >> vcmp;
  
  float avr = (r * vr + f * vf + zi * vzi + sh * vsh + cmp * vcmp ) / 
        (vr + vf + vzi + vsh + vcmp);
  
  cout << "\n\n\n" << "moadele shoma barabar ast ba: " << avr << endl;
  if(avr < 12)
    cout << "motaasefane shoma mashrut shodeid! :( " << endl;

  getch();
}

 

سول 11- برنامه­ ای بنویسید که مراکز و شعاع­ های دو دایره را بگیرد و وضعیت این دو دایره را نسبت به هم بیان کند. سپس آن­ها را رسم نماید.

 

main()
{
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 1:" << endl;
  int x1, y1, r1;
  cin >> x1 >> y1 >> r1;
  
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 2:" << endl;
  int x2, y2, r2;
  cin >> x2 >> y2 >> r2;
  
  float d = sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1));

  if(r1 +r2 <= d)
  {
     cout << " kharej az ham" << endl;
  }
  else if( r1 + r2 == d)
  {
     cout << "momas!" << endl;
  }
  else
     cout << "motaghate" << endl;
  
  //drawing circles ... 
  
  initwindow(800, 800);
  setcolor(14);
  circle(x1, y1, r1);
  setcolor(3);
  circle(x2, y2, r2);  
  
  getch();
}

 

سوال12- برنامه ­ای بنویسید که ابتدا موجودی یک حساب را بگیرد سپس مقدار درخواست شده برای برداشت از آن را نیز بگیرد و بیان کند که آیا این برداشت ممکن است یا نه و در صورت امکان برداشت، باقی موجودی حساب را نیز چاپ کند.

 

main()
{
  cout << "mojudie hesabe shoma?" << endl;
  float a;
  cin >> a;
  
  cout << "lotfan mablaghe darkhasti ra vared konid: " << endl;
  float b;
  cin >> b;
  
  if( a-b >= 0)
  {
    cout << " shoma mitavanid az hesabe khod bardasht konid:" << endl;
    cout << " baghi mandeye hesabe shoma: "<<a-b<<endl;
  }
  else
    cout << "mablageh vared shoma dar hesabe shoma mojud nemibashad!";

  getch();
}


سوال13- برنامه­ ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از % یا مد گرفتن بگوید که آیا دو عدد بر هم بخش پذیر هستند یا نه.

 

main()
{
  cout << "2 adad vared konid: " << endl;
  int num1, num2;
  cin >> num1 >> num2;
  
  int d, r;
  d = num1 / num2;
  r = num1 - num2 * d;
  if(r == 0)
  {
    cout << "bakhshpazir" << endl;
  }
  else
    cout << " bakhsh pazir nistand " << endl;
  
  getch();
}


سوال 14-  برنامه­ ای بنویسید که یک عدد با طول 5 رقم را از ورودی گرفته و مغلوب آن را چاپ کند و بررسی کند که آیا عدد آینه ای است یا نه.

مثلا عدد 12321 آینه ای است اما 12343 آینه ای نیست. 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number in 5 digits: " << endl;
  int num, num1;
  cin >> num;
  num1 = num;
  
  int rev = 0;
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  cout << "your reversed number is: " << rev << endl;
  
  if(num1 == rev)
  cout << "your number is mirror number." << endl;
  else
  cout << "your number is NOT mirror number." << endl;
 
  getch();
}

 

سوال 15-  برنامه­ ای بنویسید که 5 عدد را از ورودی گرفته و در انتها بزرگترین عدد و همین طور کوچکترین عدد وارد شده را نمایش دهد.

 

main()
{
  int min, max;
  
  cout << "Please enter first number " << endl;
  int a;
  cin >> a;
  
  min = a;
  max = a;
  
  cout << "Please enter second number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter third number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fourth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fifth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "the Maximun number is: " << max << endl;
  cout << "the Minimum number is: " << min << endl;

  getch();
}

 

سوال 16-  برنامه ی روبه­ رو چه کاری انجام میدهد؟ خروجی نمونه برای آن بکشید

 

main()
{
  cout << "please enter one number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  
  initwindow(800, 800);
  if(num % 3 == 0)
  {  setcolor(num % 15);
    circle(200, 200, 150);
  }
  else
  {
    setcolor(num % 15);
    rectangle(200, 200, 450, 450);
  }
  
  getch();
}

اگر عدد وارد شده به سه بخش پذیر باشد دایره می کشد و در غیر آن صورت مربع رسم می کند. 

 

سوال 17- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از ورودی دریافت کند و اگر حرف L وارد شده بود شکل سمت چپ و اگر حرف R وارد شده بود شکل سمت راست را رسم کند. و در غیر این صورت اعلام کند که حرف وارد شده نادرست است.

main()
{
  cout << "please enter one letter ( L or R ) : " << endl;
  char c;
  cin >> c;
  
  initwindow(800, 800);
  
  if(c == 'L' || c == 'l')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 500);
    setcolor(4);
    line(100, 100, 600, 500);
    line(100, 500, 600, 100);  
  }
  else if(c == 'R' || c == 'r')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 600);
    setcolor(12);
    circle(350, 350, 250);
  }
  else
    cout << "Please enter correct characer next time!" << endl;

  getch();
}

 

سوال18- برنامه ای بنویسید که از کاربر سوال کند که دایره بکشد یا خط و در صورت انتخاب هر کدام از این دو شکل، اندازه ها و اعداد لازم را از کاربر پرسیده و در انتها شکل مورد نظر کاربر را رسم کند. 

 

main()
{
  cout << "please choose! B for bar and and E for ellipse" << endl;
  
  char c;
  cin >> c;

  if(c == 'B' || c == 'b')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >>a >>b >>c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 12);
    bar(a, b, c, d);
  }
  else if(c == 'E' || c == 'e')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 10);
    fillellipse(a, b, c, d);
  }
  else
     cout << "please enter correct character next time!" << endl;

  getch();
}


 

 نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

3- سوالات تکمیلی IF

پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ

در این قسمت می توانید سوالات تکمیلی تکنیک شرط را به همراه جواب مشاهده فرمائید. 

 

سوال 1- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را اعلام کند: 

main()
{
  cout << "please enter a number" << endl;
  
  int num;
  cin >> num;
  
  if(num % 2 == 0)
    cout << "Even";
  else
    cout << "Odd";

  getch();
}


سوال 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن آن را اعلام کند: 

main()
{
  cout << "please enter a number" << endl;
  
  int num;
  cin >> num;
  
  if(num > 0)
    cout << "Positive";
  else if( num == 0)
    cout << "Zero";
  else
    cout << "Negative";

  getch();
}


سوال 3- برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد بزرگتر را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter two number" << endl;
  
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  
  if(a == b)
    cout << "equals";
  else if( a > b)
    cout << "first number";
  else
    cout << "second number";

  getch();
}


سوال 4- برنامه ای بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و عدد بزرگتر را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter three number" << endl;
  
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >>c;
  
  int max = a;
  
  if(a == b && a == c)
    cout << "equals";
  else if( b > max)
    max = b;
  if(c > max)
    max = c;
    
  cout << max;

  getch();
}


سوال 5- برنامه ای بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بگوید که آیا این سه عدد می توانند طول اضلاع یک مثلث باشند یا خیر؟


main()
{
  cout << "please enter three number" << endl;
  
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >>c;
  
  if(a + b > c && a + c > b && b + c > a)
    cout << "Yes ";
  else 
    cout << "NO";
    
  getch();
}


سوال 6- برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه از دو خط متمایز را بگیرد و وضعیت این دو خط نسبت به هم را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter coordinates of first line" << endl;
  int x1, y1, x2, y2;
  cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
  cout << "please enter coordinates of second line" << endl;
  int x3, y3, x4, y4;
  cin >> x3 >> y3 >> x4 >> y4;
  
  double a1 = (y4 - y3) / (x4 - x3);
  double a2 = (y2 - y1) / (x2 - x1);
  
  if(a1 == a2)
    cout << "Movazi ";
  else if(a1 * a2 == -1)
    cout << "amood";
  else 
    cout << "moteghate";
    
  getch();
}


سوال 7- برنامه ای بنویسید که دو عدد و یک کاراکتر را از کاربر گرفته و اگر کاراکتر علامت + بود حاصلجمع دو عدد و اگر - بود تفریق دو عدد و اگر * بود حاصلضرب دو عدد و اگر / بود حاصل تقسیم غیر صفر دو عدد را اعلام کند: 


main()
{
  cout << "please enter one number, one character [+ - * /] and one another number\n";
  double a, b;
  char c;
  cin >> a >> c >> b;
  
  if(c == '+')
    cout << a + b;
  else if(c == '-')
    cout << a - b;
  else if(c == '*')
    cout << a * b;
  else if(c == '/' && b != 0)
    cout << a / b;
  else 
    cout << "Error"; 
    
  getch();
}


سوال 8- فرض کنید فرودگاهی دارای سه باند Aو Bو C باشد. اگر نوع پرواز خارجی باشد از باند A و اگر داخلی باشد و سرعت کمتر از 200 کیلومتر داشته باشد از باند B و در غیر آن صورت از باند A استفاده می شود. باند C در مواردی که پرواز دارای عیب فنی می باشد استفاده می شود. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مورد نیاز، باند مناسب را به برج مراقبت اعلام کند. 


main()
{
  cout << "please enter S for safe and u for unsafe\n";
  char c;
  cin >> c;
  if(c == 'u' || c == 'U')
    cout << "Landing in C";
  else if(c == 's' || c == 'S')
  {
    cout << "please enter N for national and I for international\n";
    char r;
    cin >> r;
    if(r == 'I' || r == 'i')
      cout << "Landing in A";
    else if(r == 'N' || r == 'n')
    {
      cout << "please enter landing speed\n";
      int v;
      cin >> v;
      if(v<200)
        cout << "Landing in B";
      else
        cout << "Landing in A";
    }
    else 
      cout << "Error";
  }
  else
    cout << "Error";
    
  getch();
}


سوال 9- برنامه ای بنویسید که a و b را از کاربر بگیرد و مقدار C را  محاسبه و در خروجی اعلام کند. 


main()
{
  cout << "please enter two numbers ... \n";
  double a, b, c;
  cin >> a >> b;
  
  if(a > 0 && b >=0)
  {
    c = (a + sqrt(b)) / (a * b - 3);
    cout << c;
  }
  else if(a < 0 && b < 0)
  {
    c = sqrt (a * b);
    cout << c;
  }
  else if(a == 0 && b == 0)
  {
    c = 2;
    cout << c;
  } 
  else 
    cout << "Error";
    
  getch();
}


سوال 10- برنامه­ ای بنویسید که نمرات یک دانش­ آموز سال اول دبیرستان را بگیرد و معدل آن­ را حساب کند و بگوید که آیا مشروط شده است یا خیر . برای نوشتن این برنامه باید توجه داشته باشید که برنامه نام درس را چاپ می کند تا دانش آموز نمره ی خود را وارد کرده و همچنین واحد درس مورد نظر را نیز وارد کند. 

   

main()
{
  cout << "lotfan nomre khod va vahede dars ra pas az har dars vared konid."<<endl;
  
  float r, f, sh, zi, cmp, vr, vf, vsh, vzi, vcmp;
  
  cout << "riazi? vahed? " << endl;
  cin >> r >> vr;
  
  cout << "fizik? vahed? " << endl;
  cin >> f >> vf;
  
  cout << "shimi? vahed? " << endl;
  cin >> sh >> vsh;
  
  cout << "zist? vahed? " << endl;
  cin >> zi >> vzi;
  
  cout << "computer? vahed? " << endl;
  cin >> cmp >> vcmp;
  
  float avr = (r * vr + f * vf + zi * vzi + sh * vsh + cmp * vcmp ) / 
        (vr + vf + vzi + vsh + vcmp);
  
  cout << "\n\n\n" << "moadele shoma barabar ast ba: " << avr << endl;
  if(avr < 12)
    cout << "motaasefane shoma mashrut shodeid! :( " << endl;

  getch();
}

 

سول 11- برنامه­ ای بنویسید که مراکز و شعاع­ های دو دایره را بگیرد و وضعیت این دو دایره را نسبت به هم بیان کند. سپس آن­ها را رسم نماید.

 

main()
{
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 1:" << endl;
  int x1, y1, r1;
  cin >> x1 >> y1 >> r1;
  
  cout << "please enter (x,y) and R of circle 2:" << endl;
  int x2, y2, r2;
  cin >> x2 >> y2 >> r2;
  
  float d = sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1));

  if(r1 +r2 <= d)
  {
     cout << " kharej az ham" << endl;
  }
  else if( r1 + r2 == d)
  {
     cout << "momas!" << endl;
  }
  else
     cout << "motaghate" << endl;
  
  //drawing circles ... 
  
  initwindow(800, 800);
  setcolor(14);
  circle(x1, y1, r1);
  setcolor(3);
  circle(x2, y2, r2);  
  
  getch();
}

 

سوال12- برنامه ­ای بنویسید که ابتدا موجودی یک حساب را بگیرد سپس مقدار درخواست شده برای برداشت از آن را نیز بگیرد و بیان کند که آیا این برداشت ممکن است یا نه و در صورت امکان برداشت، باقی موجودی حساب را نیز چاپ کند.

 

main()
{
  cout << "mojudie hesabe shoma?" << endl;
  float a;
  cin >> a;
  
  cout << "lotfan mablaghe darkhasti ra vared konid: " << endl;
  float b;
  cin >> b;
  
  if( a-b >= 0)
  {
    cout << " shoma mitavanid az hesabe khod bardasht konid:" << endl;
    cout << " baghi mandeye hesabe shoma: "<<a-b<<endl;
  }
  else
    cout << "mablageh vared shoma dar hesabe shoma mojud nemibashad!";

  getch();
}


سوال13- برنامه­ ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از % یا مد گرفتن بگوید که آیا دو عدد بر هم بخش پذیر هستند یا نه.

 

main()
{
  cout << "2 adad vared konid: " << endl;
  int num1, num2;
  cin >> num1 >> num2;
  
  int d, r;
  d = num1 / num2;
  r = num1 - num2 * d;
  if(r == 0)
  {
    cout << "bakhshpazir" << endl;
  }
  else
    cout << " bakhsh pazir nistand " << endl;
  
  getch();
}


سوال 14-  برنامه­ ای بنویسید که یک عدد با طول 5 رقم را از ورودی گرفته و مغلوب آن را چاپ کند و بررسی کند که آیا عدد آینه ای است یا نه.

مثلا عدد 12321 آینه ای است اما 12343 آینه ای نیست. 

 

main()
{
  cout << "Please enter a number in 5 digits: " << endl;
  int num, num1;
  cin >> num;
  num1 = num;
  
  int rev = 0;
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  rev = rev * 10 + (num % 10);
  num = num / 10;
  
  cout << "your reversed number is: " << rev << endl;
  
  if(num1 == rev)
  cout << "your number is mirror number." << endl;
  else
  cout << "your number is NOT mirror number." << endl;
 
  getch();
}

 

سوال 15-  برنامه­ ای بنویسید که 5 عدد را از ورودی گرفته و در انتها بزرگترین عدد و همین طور کوچکترین عدد وارد شده را نمایش دهد.

 

main()
{
  int min, max;
  
  cout << "Please enter first number " << endl;
  int a;
  cin >> a;
  
  min = a;
  max = a;
  
  cout << "Please enter second number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter third number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fourth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "Please enter fifth number " << endl;
  cin >> a;
  
  if(a > max)
  max = a;
  if(a < min)
  min = a;
  
  cout << "the Maximun number is: " << max << endl;
  cout << "the Minimum number is: " << min << endl;

  getch();
}

 

سوال 16-  برنامه ی روبه­ رو چه کاری انجام میدهد؟ خروجی نمونه برای آن بکشید

 

main()
{
  cout << "please enter one number: " << endl;
  int num;
  cin >> num;
  
  initwindow(800, 800);
  if(num % 3 == 0)
  {  setcolor(num % 15);
    circle(200, 200, 150);
  }
  else
  {
    setcolor(num % 15);
    rectangle(200, 200, 450, 450);
  }
  
  getch();
}

اگر عدد وارد شده به سه بخش پذیر باشد دایره می کشد و در غیر آن صورت مربع رسم می کند. 

 

سوال 17- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از ورودی دریافت کند و اگر حرف L وارد شده بود شکل سمت چپ و اگر حرف R وارد شده بود شکل سمت راست را رسم کند. و در غیر این صورت اعلام کند که حرف وارد شده نادرست است.

main()
{
  cout << "please enter one letter ( L or R ) : " << endl;
  char c;
  cin >> c;
  
  initwindow(800, 800);
  
  if(c == 'L' || c == 'l')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 500);
    setcolor(4);
    line(100, 100, 600, 500);
    line(100, 500, 600, 100);  
  }
  else if(c == 'R' || c == 'r')
  {
    setcolor(14);
    rectangle(100, 100, 600, 600);
    setcolor(12);
    circle(350, 350, 250);
  }
  else
    cout << "Please enter correct characer next time!" << endl;

  getch();
}

 

سوال18- برنامه ای بنویسید که از کاربر سوال کند که دایره بکشد یا خط و در صورت انتخاب هر کدام از این دو شکل، اندازه ها و اعداد لازم را از کاربر پرسیده و در انتها شکل مورد نظر کاربر را رسم کند. 

 

main()
{
  cout << "please choose! B for bar and and E for ellipse" << endl;
  
  char c;
  cin >> c;

  if(c == 'B' || c == 'b')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >>a >>b >>c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 12);
    bar(a, b, c, d);
  }
  else if(c == 'E' || c == 'e')
  {
    cout << "Please enter 4 numbers: " << endl;
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    initwindow(800, 800);
    setfillstyle(8, 10);
    fillellipse(a, b, c, d);
  }
  else
     cout << "please enter correct character next time!" << endl;

  getch();
}


 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۱/۱۰
سارا نازاری

نظرات  (۲۰)

من عمودمنصفو بلد نیستم=(

پاسخ:
نمیآد.

سلام خسته نباشید..

اشکالی نداره اینو سر امتحان ساده تر بنویسیم؟؟! من حوصله ندارم حفظش کنم آخه

rev= rev*10+(num%10);

پاسخ:
درست بنویس. حالا هر چی میخوای بنویسی بنویس.

 البته حواسم نبود من ی فرزانم!! سعی میکنم حفظش کنم.. میشه دعا کنید واسم:دی

ممنونم از راهنماییتون

پاسخ:
;)

 فک کنم حفظش کردم..!

خیلی خوبیـــــــــــــــــــــــــد با تشکر فراوان!

با سلام من چندتا سوال برنامه نویسی دارم ممکنه برام حلشون کنید؟؟؟؟
وضعیت دو پاره خط در صفحه
مساله ی کوله پشتی با استفاده از روش پویا
مرتب سازی ادغامی
جستجوی دودویی با استفاده از روش تقسیم و حل
به زبان++c
پاسخ:
سلام
این مسائلی که گفتید توی مبحث درسی بچه های سال اول نمی گنجه.
از بچه های فرزانگان هستید؟
واضح تر صورت سوالاتون رو بگید تا در اسرع وقت کمکتون کنم.
ممنون میشم
در سوال دوم zero را اشتباه zerroنوشتید.
سلام خسته نباشید چند تا سوال برنامه نویسی به زبان ++c داشتم خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید دو روز بیشتر هم وقت ندارم
1-برنامه ای بنویسید که اعداد اول کوچکتر مساوی N را چاپ کند
2-برنامه ای بنویسید که مکمل دو عدد را چاپ کند
3-برنامه ای بنویسید که دترمینان ماتریس 3*3 را محاسبه کند

خیلییییییی ممنون واقعا کمکم کرد

خانوم سلام ارور std  چیه ؟
مرسی ما امتحانمون قبل حلقه هاست اگه میشه مثال شرطی بیشتر  بزارین 
سلام خسته نباشید اگه زحمتی نیست این برنامه رو جواب بدین تا 8/15/.
برنامه ای بنویسید که یک عددصحیح را خوانده و بگوید مطلوب است یا خیر؟
(عدد مطلوب:عددی است که مجموع مقسوم علیه های کوچکتر از خودش برابر با خودش است.مثل:6=1و2و3)
سلام.ببخشید می خواستم اگر میشه در نوشتن این برنامه کمکم کنید؟
برنامه ی بنویسید که 2 بعدی دو ماتریس از کاربر بگیرد بر حسب انتخا کاریر یکی ازکار های زیر انجام شود1ماتریس را وارون کندو ترانهاده ماتریس را محاسبه کندو حاصل جمع وضرب دو ماتریس را محاسبه کند
سلام خسته نباشید و ممنون از وبلاگ خوبتون میشه بگین توی کدوم فرزانان هستین؟؟؟اخه دختر خاله ی من فرزانگانیه میخواستم دونم شما تو مدرسه شونین یا نه؟؟
پاسخ:
من در حال حاضر دیگه ایران نیستم. 
سلام خسته نباشید
یک برنامه میخواسم بنویسم ک سه ضلع مثلث رو بگیره و نوع اون رو مشخص کنه
لطفا با while کد نویسه بشه
ممنون
سلام دوست عزیز میشه این دوتا سوال منو برام حل کنید مرسیتم


برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را داشته و انها را به دوروش در هم جمع نمایید؟
برنامه ای بنویسید که دو عدد داشته باشد عدد اول را به توان عدد دوم برساند و در خانه ای از حافظه ذخیره نماید؟
سلام یه سوال داشتم با استفاده از switch caseبرنامه را برام بگید ممنون میشم
سلام برنامه ای میخواستم که ۳ عدد ورودی میگیرد که عددهای اول و دوم به ترتیب تعداد سطر و ستون ماتریس اول هستند و
عددهای دوم و سوم به ترتیب تعداد سطر و ستون ماتریس دوم هستند؛ سپس مقدار هر درایه ماتریس را گرفته و
ضرب دو ماتریس را چاپ میکند.
سلام جواب های این سوالات رو میخواستم:برنامه ای بنویسید ک مجموع اعداد فرد کوچکتر از50 را چاپکند

سلام جواب های این سوالات رو میخواستم:
1:برنامه ایبنویسید ک 5عدد را ازورودی دریافت به ازای هراعدادفرد کوچکترازان را چاپ کند.
2:برنامه ای بنویسید 5 عدد راازوردیدریافت و فاکتوریل ان را چاپ کند.
3:برنامه ای بنویسید عددیازورودیدریافت وحاصل جمع مقسوم علیه های ان عدد راچاپ کند.
4:برننامه ای بنویسید که عددی از ورودی دریافت حاصل جمع اعداد فرد کوچکتر از ان عدد را بدستاورد وحاصلجمع اعداد زوج کوچکترازانرا نیزبدستاور حاصلضربددو عدد گنگرا در خروجیچاپکند.
5برنامه ای بنویسید ک مقسوم الیه های اعداد زوج کوچکتراز20 راچاپ کند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی