آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۱۴ ب.ظ

سوالات امتحان میان ترم فرزانگان 4 به همراه پاسخ

برای مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

 

1- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته ومجموع ارقام جایگاه مضرب دو آن را چاپ کند

نمونه: ورودی 8321549376

خروجی 7+9+5+2+8=31

 

main()
{
  cout << "Please enter a number: \n";
  int num, sum = 0, a;
  cin >> num;
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    a = num % 10;
    sum = sum + a;
    num = num / 10;
  }
  cout << "sum is: " << sum << endl;

	getch();
}

 

2- برنامه­ ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و N بیضی تودرتوی متحدالمرکز را مانند شکل زیر بکشد

(اعداد دلخواه خودتان را برای شعاع­ ها و مختصات مرکز قرار دهید)

main()
{
  cout << "Please enter a number: \n";
  int num;
  cin >> num;
  initwindow(800, 800);
  int r = 50;
  while(num > 0)
  {
    ellipse(400, 400, 0, 360, r, 50); //rasme beyzi dar amuzeshe graphic amade
    r = r + 50;
    num--;
  }

	getch();
}

 

3- برنامه­ ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و مقسوم­ علیه­ های مضرب 7 عدد را چاپ می­ کند

main()
{
  cout >> "Please enter a number: ">>endl;
  int num;
  cin << num;
  i = 1;
  while(i >= num)
  {
    if(num % i = 0)
      if(i % 7 = 0);
        cout >> i >> endl;  ****
    i++;
  }

	getch();
}

        الف) در نوشتن این برنامه اشتباهاتی رخ داده است. این اشتباهات را یافته و برنامه را تصحیح کنید

        ب) جدول خروجی این برنامه را به ازای ورودی 42 بکشید

        ج) خطی که در برنامه با علامت ستاره نشان داده شده است به ازای ورودی 42چند بار تکرار می­ شود؟

 

جواب:

الف) برنامه ی زیر تصحیح شده ی برنامه ی بالاست. به اشتباهات دقت کنید!

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, i;
  cin >> num;
  i = 1;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      if(i % 7 == 0)
        cout << i << endl;
    i++;
  }
  
	getch();
}	

ب) خروجی این برنامه به ازای 42 به صورت زیر می باشد:

ج) با توجه به جدول برنامه خط مربوطه 4 بار اجرا خواهد شد.

   

4- به برنامه­ ی زیر دقت کنید، خروجی این برنامه چیست؟

 

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, i;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    cout << "*";
  }
  
	getch();
}

این برنامه به ازای تعداد ارقام یک عدد، کاراکتر * را چاپ میکند.

 


 

از دو سوال زیر بچه­ های گروه A سوال 5 و بچه­ های گروه B سوال 6 را حل کنید:

 

5- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد بدون محدودیت در تعداد ارقام را از ورودی گرفته و ارقام جایگاه زوج آن­را حذف نموده و عدد حاصل را در یک متغیر ریخته و آن را چاپ کند:

نمونه: ورودی 879456259132

خروجی 746512

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, num1 = 0, b;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)   //hazfe arghame jaygahe zoj va sakhte adadi jadid num1
  {
    b = num % 10;
    num1 = num1 * 10 + b;
    num = num / 100;
  }
  int newnum = 0, c;
  while(num1 > 0) // gharine kardane adade num1 baraye daryafte javabe nahayi newnum
  {
    c = num1 % 10;
    newnum = newnum * 10 + c;
    num1 = num1 / 10;
  }
    
  cout << "adade jadid: " << newnum << endl;

	getch();
}

در این برنامه باید توجه کرد که پس از حذف ارقام جایگاه زوج و ساخت عددی جدید با ارقام جایگاه فرد، عدد بدست آمده قرینه ی عدد مورد نظر سوال است. لذا باید عدد بدست آمده را قرینه کرد. بنابراین این برنامه دو تا حلقه ی while پشت سر هم دارد.

   

 

6- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را بدست آورده و آن را چاپ کند.

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    sum = sum + 1;
  }
  cout << "majmu: " << sum << endl;

	getch();
}


 نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

سوالات امتحان میان ترم فرزانگان 4 به همراه پاسخ

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۱۴ ب.ظ

برای مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

 

1- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته ومجموع ارقام جایگاه مضرب دو آن را چاپ کند

نمونه: ورودی 8321549376

خروجی 7+9+5+2+8=31

 

main()
{
  cout << "Please enter a number: \n";
  int num, sum = 0, a;
  cin >> num;
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    a = num % 10;
    sum = sum + a;
    num = num / 10;
  }
  cout << "sum is: " << sum << endl;

	getch();
}

 

2- برنامه­ ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و N بیضی تودرتوی متحدالمرکز را مانند شکل زیر بکشد

(اعداد دلخواه خودتان را برای شعاع­ ها و مختصات مرکز قرار دهید)

main()
{
  cout << "Please enter a number: \n";
  int num;
  cin >> num;
  initwindow(800, 800);
  int r = 50;
  while(num > 0)
  {
    ellipse(400, 400, 0, 360, r, 50); //rasme beyzi dar amuzeshe graphic amade
    r = r + 50;
    num--;
  }

	getch();
}

 

3- برنامه­ ی زیر یک عدد را از ورودی گرفته و مقسوم­ علیه­ های مضرب 7 عدد را چاپ می­ کند

main()
{
  cout >> "Please enter a number: ">>endl;
  int num;
  cin << num;
  i = 1;
  while(i >= num)
  {
    if(num % i = 0)
      if(i % 7 = 0);
        cout >> i >> endl;  ****
    i++;
  }

	getch();
}

        الف) در نوشتن این برنامه اشتباهاتی رخ داده است. این اشتباهات را یافته و برنامه را تصحیح کنید

        ب) جدول خروجی این برنامه را به ازای ورودی 42 بکشید

        ج) خطی که در برنامه با علامت ستاره نشان داده شده است به ازای ورودی 42چند بار تکرار می­ شود؟

 

جواب:

الف) برنامه ی زیر تصحیح شده ی برنامه ی بالاست. به اشتباهات دقت کنید!

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, i;
  cin >> num;
  i = 1;
  while(i <= num)
  {
    if(num % i == 0)
      if(i % 7 == 0)
        cout << i << endl;
    i++;
  }
  
	getch();
}	

ب) خروجی این برنامه به ازای 42 به صورت زیر می باشد:

ج) با توجه به جدول برنامه خط مربوطه 4 بار اجرا خواهد شد.

   

4- به برنامه­ ی زیر دقت کنید، خروجی این برنامه چیست؟

 

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, i;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    cout << "*";
  }
  
	getch();
}

این برنامه به ازای تعداد ارقام یک عدد، کاراکتر * را چاپ میکند.

 


 

از دو سوال زیر بچه­ های گروه A سوال 5 و بچه­ های گروه B سوال 6 را حل کنید:

 

5- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد بدون محدودیت در تعداد ارقام را از ورودی گرفته و ارقام جایگاه زوج آن­را حذف نموده و عدد حاصل را در یک متغیر ریخته و آن را چاپ کند:

نمونه: ورودی 879456259132

خروجی 746512

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, num1 = 0, b;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)   //hazfe arghame jaygahe zoj va sakhte adadi jadid num1
  {
    b = num % 10;
    num1 = num1 * 10 + b;
    num = num / 100;
  }
  int newnum = 0, c;
  while(num1 > 0) // gharine kardane adade num1 baraye daryafte javabe nahayi newnum
  {
    c = num1 % 10;
    newnum = newnum * 10 + c;
    num1 = num1 / 10;
  }
    
  cout << "adade jadid: " << newnum << endl;

	getch();
}

در این برنامه باید توجه کرد که پس از حذف ارقام جایگاه زوج و ساخت عددی جدید با ارقام جایگاه فرد، عدد بدست آمده قرینه ی عدد مورد نظر سوال است. لذا باید عدد بدست آمده را قرینه کرد. بنابراین این برنامه دو تا حلقه ی while پشت سر هم دارد.

   

 

6- برنامه­ ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را بدست آورده و آن را چاپ کند.

main()
{
  cout << "Please enter a number: " << endl;
  int num, sum = 0;
  cin >> num;
  
  while(num > 0)
  {
    num = num / 10;
    sum = sum + 1;
  }
  cout << "majmu: " << sum << endl;

	getch();
}


 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۲/۲۴
سارا نازاری

نظرات  (۱۲)

از زحماتتون بسیار ممنون خسته نباشید.
پاسخ:
خواهش میکنم مائده جان!
salam khonooooooooooooooom !!!ye bar shod be man begin pardis jan:( rasti ma key emtahan nimterm dadim!?!!!
پاسخ:
سلام پردیس جان! اینم یه بار!
یادت نمیآد؟
البته این نمره هایی که براتون گذاشتن نمره ی خالص پایان ترم ترم قبلیتون هستش. نمره ی امتحانی که ازتون گرفتم رو به زودی میذارم براتون.
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
yani asheghtunam !!!!bashe mer30 ke goftin
پاسخ:
;)
:d
khanum nemishe ye chat room va3 blogetun bezarin:D:)))))))))))))))))))))))
 barobax!!!!dustan!!!!navabegh mamlekat!!!!khaharan gerami !!!!kasi ketab kamputere ezafi nadare be injaneb bd!!!!ketabam tu sait ja gozashtam !!!ag darin baram biyare plz !!mamnoon misham
خانوم منظورتون از  زاویه شروع و زاویه پایان  چیه؟؟؟؟؟ 
khanoom age kasi taze az gooroohe b omade bashe a  chi kar kone?:( hichi balad nistam !!! 
پاسخ:
تازه نداریم ! تو همون اولا اومدی!
khanoom emtehan kheili sakhte! na?
 

ببخشید 1 سوال:

" int main " یعنی چی؟

سلام خانوم میشه جوابای آزمون میان ترم فرزانگان 4 رو هم بذارید(9/27)
ممنون میشم.
راستی وقت کردید امتحانارو صحیح کنید؟
khaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanoooooooooom vase in emtahanaye mian term az chan b balaaaaaaa khoooooooooooooooooooooofeeeeeee????????????

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی