آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶ ق.ظ

سوالات تکمیلی آرایه های یک بعدی

مثال 5- برنامه ای بنویسید که  n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول n بسازد و آن را از ورودی گرفته و آن را چاپ کند. سپس عناصر آرایه را چهار برابر کند و دوباره آن را چاپ کند: 


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n;
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    
    arr[i]=4*arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i]<<" ";
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
فایل برنامه
مثال 6- برنامه ای بنویسید که  دو آرایه با طول n  و m را از ورودی گرفته و یک آرایه با طول n+m بسازد که ابتدا عناصر آرایه ی n عنصری و سپس عناصر آرایه ی m عنصری در آن ریخته شده باشد و آن را نمایش دهد( چسباندن دو آرایه به هم) 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,m;
  cout<<"enter lenght of your arrays"<<endl;
  cin>>n>>m;
  int arr1[n],arr2[m];
  cout<<"enter items of first array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr1[i];
  }
  cout<<endl;
  cout<<"enter items of second array"<<endl;
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    cin>>arr2[i];;
  }
  
  int arr[n+m];
  
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    
    arr[i]=arr1[i];
  }

  for(int i=n;i<n+m;i++)
  {
    arr[i]=arr2[i-n];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n+m;i++)
  {
    cout<<arr[i];
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
فایل برنامه

مثال 7- برنامه ای بنویسید که  ارایه ای به طول n را از ورودی گرفته و ماکزیمم عناصر آرایه را با ذکر اندیس آن نمایش دهد: 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,index;  //index =andis
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  int max=arr[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    if(arr[i]>max)
    {
      max=arr[i];
      index=i;
    }
  }
  
  cout<<"max= "<<max<<" and the index is "<<index<<endl;
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
فایل برنامه

مثال 8- برنامه ای بنویسید که  ارایه ای به طول n را از ورودی گرفته و دو عنصر ماکزیمم آرایه را با ذکر اندیس آنها نمایش دهد:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,index1,index2;  //index =andis
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  
  int max1=arr[0];  
index1=0; int max2=arr[1];
index2=1; if(max2>max1) { max1=max2; max2=arr[0];
index1=1;
index2=0; } for(int i=0;i<n;i++) { if(arr[i]>max1) { max2=max1; index2=index1; max1=arr[i]; index1=i; } else if(arr[i]>max2) { max2=arr[i]; index2=i; } } cout<<"first max= "<<max1<<" and the index is "<<index1<<endl; cout<<"and second max= "<<max2<<" and the index is "<<index2<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }
فایل برنامه

مثال 9- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و آرایه ی asctext را از نوع عدد صحیح بسازد که کد اسکی آرایه اول در آن باشد و آن را نمایش دهد. 

#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n]; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } cout<<endl; int asctext[n]; for(int i=0;i<n;i++) { asctext[i]=(int)text[i]; } for(int i=0;i<n;i++) { cout<<asctext[i]<<" "; } cout<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }

فایل برنامه

مثال 10- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و آرایه ی دیگری بسازد که در آن حروف بزرگ به حروف کوچک و حروف کوچک به حروف بزرگ و همه ی اعداد به 0 و سایر کاراکتر ها به * تبدیل شده باشند و آرایه ی دوم را نمایش دهد. 


#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n]; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } cout<<endl; char newtext[n]; for(int i=0;i<n;i++) { int asc=(int)text[i]; if(asc>=65 && asc<=90) { asc=asc+32; newtext[i]=(char)asc; } else if(asc>=97 && asc<=122) { asc=asc-32; newtext[i]=(char)asc; } else if(asc>=48 && asc<=57) { newtext[i]='0'; } else { newtext[i]='*'; } } for(int i=0;i<n;i++) { cout<<newtext[i]<<" "; } cout<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }

فایل برنامه

مثال 11- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و یک حرف را نیز از ورودی بگیرد و در آرایه جستجو کند که آن حرف در آرایه وجود دارد یا خیر و در صورتی که وجود داشت اندیس مکان آن حرف را نمایش دهد: 


#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n],ch; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } int f=1; cout<<"enter the character you want to look for ... " <<endl; cin>>ch; for(int i=0;i<n;i++) { if(text[i]==ch) { cout<<"the index is "<<i<<endl; f=0; } } if(f==1) cout<<"Not found!"<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }

فایل برنامه


مثال 12- برنامه ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و nامین جمله ی سری فیبوناچی را اعلام کند( با استفاده از آرایه)

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[1000];
  int n;
  cin>>n;
  a[0]=1;
  a[1]=1;
  for(int i=2;i<n;i++)
  {
    a[i]=a[i-1]+a[i-2];
  }
  cout<<a[n-1];
  getch();
  return 0;
}

اگر تمرین دیگری در نظر دارید در قسمت نظرات صورت سوال را اضافه کنید تا در اسرع وقت در این قسمت قرار دهم... 
نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

سوالات تکمیلی آرایه های یک بعدی

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶ ق.ظ

مثال 5- برنامه ای بنویسید که  n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول n بسازد و آن را از ورودی گرفته و آن را چاپ کند. سپس عناصر آرایه را چهار برابر کند و دوباره آن را چاپ کند: 


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n;
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    
    arr[i]=4*arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i]<<" ";
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
مثال 6- برنامه ای بنویسید که  دو آرایه با طول n  و m را از ورودی گرفته و یک آرایه با طول n+m بسازد که ابتدا عناصر آرایه ی n عنصری و سپس عناصر آرایه ی m عنصری در آن ریخته شده باشد و آن را نمایش دهد( چسباندن دو آرایه به هم) 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,m;
  cout<<"enter lenght of your arrays"<<endl;
  cin>>n>>m;
  int arr1[n],arr2[m];
  cout<<"enter items of first array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr1[i];
  }
  cout<<endl;
  cout<<"enter items of second array"<<endl;
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    cin>>arr2[i];;
  }
  
  int arr[n+m];
  
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    
    arr[i]=arr1[i];
  }

  for(int i=n;i<n+m;i++)
  {
    arr[i]=arr2[i-n];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n+m;i++)
  {
    cout<<arr[i];
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

مثال 7- برنامه ای بنویسید که  ارایه ای به طول n را از ورودی گرفته و ماکزیمم عناصر آرایه را با ذکر اندیس آن نمایش دهد: 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,index;  //index =andis
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  int max=arr[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    if(arr[i]>max)
    {
      max=arr[i];
      index=i;
    }
  }
  
  cout<<"max= "<<max<<" and the index is "<<index<<endl;
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

مثال 8- برنامه ای بنویسید که  ارایه ای به طول n را از ورودی گرفته و دو عنصر ماکزیمم آرایه را با ذکر اندیس آنها نمایش دهد:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,index1,index2;  //index =andis
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  
  int max1=arr[0];  
index1=0; int max2=arr[1];
index2=1; if(max2>max1) { max1=max2; max2=arr[0];
index1=1;
index2=0; } for(int i=0;i<n;i++) { if(arr[i]>max1) { max2=max1; index2=index1; max1=arr[i]; index1=i; } else if(arr[i]>max2) { max2=arr[i]; index2=i; } } cout<<"first max= "<<max1<<" and the index is "<<index1<<endl; cout<<"and second max= "<<max2<<" and the index is "<<index2<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }

مثال 9- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و آرایه ی asctext را از نوع عدد صحیح بسازد که کد اسکی آرایه اول در آن باشد و آن را نمایش دهد. 

#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n]; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } cout<<endl; int asctext[n]; for(int i=0;i<n;i++) { asctext[i]=(int)text[i]; } for(int i=0;i<n;i++) { cout<<asctext[i]<<" "; } cout<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }


مثال 10- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و آرایه ی دیگری بسازد که در آن حروف بزرگ به حروف کوچک و حروف کوچک به حروف بزرگ و همه ی اعداد به 0 و سایر کاراکتر ها به * تبدیل شده باشند و آرایه ی دوم را نمایش دهد. 


#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n]; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } cout<<endl; char newtext[n]; for(int i=0;i<n;i++) { int asc=(int)text[i]; if(asc>=65 && asc<=90) { asc=asc+32; newtext[i]=(char)asc; } else if(asc>=97 && asc<=122) { asc=asc-32; newtext[i]=(char)asc; } else if(asc>=48 && asc<=57) { newtext[i]='0'; } else { newtext[i]='*'; } } for(int i=0;i<n;i++) { cout<<newtext[i]<<" "; } cout<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }


مثال 11- برنامه ای بنویسید که  ارایه ی text را از نوع کاراکتر از ورودی بگیرد و یک حرف را نیز از ورودی بگیرد و در آرایه جستجو کند که آن حرف در آرایه وجود دارد یا خیر و در صورتی که وجود داشت اندیس مکان آن حرف را نمایش دهد: 


#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int n; cin>>n; char text[n],ch; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>text[i]; } int f=1; cout<<"enter the character you want to look for ... " <<endl; cin>>ch; for(int i=0;i<n;i++) { if(text[i]==ch) { cout<<"the index is "<<i<<endl; f=0; } } if(f==1) cout<<"Not found!"<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }مثال 12- برنامه ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و nامین جمله ی سری فیبوناچی را اعلام کند( با استفاده از آرایه)

#include <conio.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
  int a[1000];
  int n;
  cin>>n;
  a[0]=1;
  a[1]=1;
  for(int i=2;i<n;i++)
  {
    a[i]=a[i-1]+a[i-2];
  }
  cout<<a[n-1];
  getch();
  return 0;
}

اگر تمرین دیگری در نظر دارید در قسمت نظرات صورت سوال را اضافه کنید تا در اسرع وقت در این قسمت قرار دهم... 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۷/۱۴
سارا نازاری

نظرات  (۳۰)

سلام خانم ی سوال داشتم من دو سی و رو ی سیستم جدید نصب کردم کامپایل نمیشه هیچ برنامه ای چیکار کنم؟

پاسخ:
motmaen nistam.dobare nasbesh kon

سلام خسته نباشید.

تومثال1 چرا آرایمون به طول 5 وازنوع کاراکتریه؟آخه سوال گفته یک آرایه  به طول 10 که 10 تاعدد بگیره

مثال3 رومیشه به این شکل هم بنویسیمکه فقط 2تاحلقه  داشته باشه یعنی توهمون حلقه اول آرایه aبه طول 10رو ازورودی بگیره cin>>a[i];

b[i]=a[i];

ودرحلقه دوم چاپ کند

پاسخ:
mesal 1 eshtebah tul ro neveshtam.

mesale 3 mishe in kar ro ham kard

salam khanoom baghie soalaro nemizarid????aya?
پاسخ:
بقیه سوالای آرایه؟ سوال دیگه ای داشتیم مگه؟... 
دو بعدی و STRING ها منظورم بود
پاسخ:
فرصت نکردم بذارمشون توی سایت
اما فرضمون روی این بود که خودتون هم مینویسید دیگه ... ;)
:دی حالا اگه وقت کردید بزارید
پاسخ:
:) چشم مینا جون!
سسسسسسسسسسسسسسسلام
برنامه ای بنویسیدکه 1عددطبیعی مثل(n) تا30 رقم وعددی صحیح مثل(m)رابگیردمشخص کند بر هم بخشپذیرن یانه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خیلی ممنون میشم اگه بنویسیدش آخه 3نمره براش گذاشته استادمون!!!
age mishe soalaye taklife eido bezarin inja chon kheyli az bachea nadaran
پاسخ:
اضافه شد

salam mishe lotf konid on soali ro ke shift right va shift left va rotate right va left ro dastr bezarid chon vaght nashod sare claas hal konim

 ba taskor

farzanegan3

پاسخ:
دارم سعی میکنم وبلاگو درست و کامل کنم. سعی میکنم برسونمش. اما نگران نباش راهش توی اینترنت هست ... 
خیلی ممنون از لطفتون
خیلی ممنون واقعا خسته نباشید
پاسخ:
خواهش میکنم . 
سلام 
nمین ماکزیمم آرایه 4*3*2 چجوری بنویسم. میشه لطف کنید بگید
در ضمن یادم رفت توضیح بدم که در جواب سوال بالا که پرسیدم نباید از مرتب سازی استفاده بشه
سلام خیلی ممنونم
وبلاگتون عالیه
خیلی استفاده میکنم از راهنمایی هاتون
خسته نباشید
پاسخ:
ممنونم. 
۰۹ آذر ۹۲ ، ۱۷:۳۵ تینا رادوند
سلام 
توی مثال هشت اگر عنصر اول ارایه بزرگترین مقدار و عنصر دوم رایه مقدار بزرگتر بعدی رو داشته باشه جواب اندیس ها  اشتباه در میاد چون ما مقدار اندیس ها رو مشخص نکردیم !
پاسخ:
باید از 0 شروع می کردم که الان اصلاح شد. ممنون از تذکرت. :)
۰۹ آذر ۹۲ ، ۱۷:۳۸ تینا رادوتد
تازه اگه تو مثال هشت مقدار هنصر سفرم ارایه از عنصر اول کمتر باشه در اون صورت باز مقدار اندیس اشتباه حساب میشه چون تو ایف نگفتیم که اندیس ها هم باید عوض شن !
پاسخ:
اونم درست شد. بازم ممنون. 
میشه این سوال رو جواب بدهید.
برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت نموده در داخل یک آرایه قرار داده سپس عدد دیگری را از ورودی دریافت و آن را به روش دودویی جستجو کند.
پاسخ:
مشابه این سوال حل شده. 
سلام.سوال اخر..
شیژوری شد ک a[n-1] باس چاپ کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
چون آخرین جمله شمارش n-1 هست

برنامه ای بنویسید که بزرگترین عنصر آرایه m*n را با اندیس آن چاپ کند؟

 

salam.bebakhshid grar bood yek tamrin tabe barye bachehaye farzanegan4 bezarid chi shod?
خانوووم سخته امتحانمون؟؟؟؟؟؟من استرس گرفتم هنگ کردم اصن!!!😫😫😫😫😫
پاسخ:
نگران نباش. :)
خانم امتحانتون نسبتا سخخخخخخخخت بود !!!
حالا که فکر میکنم سخخخخت بود!!!
پاسخ:
هاها :))
سلام اگه میشه این دوتا سوالا جواب بدین من با تابع نمیتونم حل کنم.
1-برنامه ای بنویسید که nامین جمله ی سری فیبوناچی را چاپ نماید 
2-برنامه ای بنویسید که ضرایب یک معادله ی درجه ی دو را گرفته ریشه های آن را محاسبه و پاپ نماید.اگر سوال دو رو بخوام با تابع بنویسم و از void mainاستفاده نکنم اسم تابع رو چی میتونم بذارم من اصلا بخش تابع و یادنگرفتم.
ببخشید خانم فردا تو امتحان گروه A فرزانگان ۳ این جور سوتل ها در این حد هم میاد؟

ممنونم
اقا خواهشن یه برنامه واسه حدس یه عدد دلخواه بین 0 تا100 واسه ما تو سایت بذارین .خواهشن.

برنامه ای با استفاده از آرایه بنویسید که تعدادی عدد دریافت کند سپس یک عدد را از لیست حذف کرده و یک عدد در لیست اضافه نماید؟

سلام مرسی واسه سایت خوبتون  اگر ممکنه جواب این سه تا رو هم بزارین خیلی لازمشون دارم...مرسیییی
1: در خصوص اینکه آیا 3 مقدار مثل a, b , c میتوان تشکیل یک مثلث دهند یا نه ...برنامه را بنویسید :
a+b >c
a +c > b
b+c >a

2: برنامه برای تشکیل یک آرایه تک بعدی و پیدا کردن ماکزیمم و مینیمم آن ؟

3:x , n را از ورودی گرفته که جمله زیر را حساب کند ؟
s= - x/1 + x^3/3 - x^5/5 + X^7/7 +.....n
سلام چطوری میتونم کلماتی رو بدون گرفتن از ورودی و خودم در برنامه انها رو بنویسم با فاصله  دو کاراکتر از هم رو چاپ کنم ؟
ممنون میشم اگ کمکم کنید
سلام
تو سری فیبوناتچی با ارایه جمله صدم رو over fiow میکنه
چیکا کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی