آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۵۹ ب.ظ

حلقه های تو در تو

 فرض کنید می خواهیم برنامه ای بنویسیم که یک کاراکتر * را در خروجی نمایش دهد. برای این کار به صورت زیر عمل میکنیم:

main()
{
    cout<<"*";
    cout<<endl;
    getch();
}

خب در این برنامه دستور cout تنها یک بار اجرا می شوند. حال فرض کنیم بخواهیم برنامه­ی بالا را به این صورت تغییر دهیم که یک عدد n را از ورودی گرفته و به تعداد آن یعنی n بار کاراکتر * را در خروجی پشت سر هم در یک خط نمایش دهیم.

برنامه بالا به صورت زیر تغییر خواهد یافت:

main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
       cout<<"*";
    }
    cout<<endl;
    getch();
}

تنها تفاوت این برنامه با برنامه ی قبلی در این است که کل کارهای برنامه ی اول را در یک حلقه قرار دادیم که این حلقه به تعداد n اجرا خواهد شد. پس از نمایش n کاراکتر * در خروجی، به ابتدای خط بعدی ( با استفاده از دستور cout<<endl ) می رویم.

خب، حالا فرض کنید میخواهیم دو عدد n و m را از ورودی گرفته و این بار n ستاره را در یک خط نمایش داده و همان خط را m بار تکرار کنیم. یعنی می خواهیم m خط را که در هر خط n ستاره وجود دارد، رسم کنیم.

خب با توجه به برنامه ی قبلی به این نتیجه می رسیم که باید برنامه ی بالا( که کشیدن یک خط از n ستاره است) را m بار تکرار کنیم. تا m خط که هر خط متشکل از n ستاره است را رسم کنیم.

 

برنامه ی بالا به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

 main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

در واقع ما در این برنامه از حلقه ی تو در تو استفاده کرده ایم!

 

توجه کنید که همیشه حلقه ی تو در تو از دو حلقه ی for تشکیل نشده است و می توان به جای for از while  هم استفاده کرد!

 

main()
{
    int n,m,j=0;
    cin>>n>>m;
    while(j<m)
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
        j++;
    }
    getch();
}

در برنامه ی بالا حلقه ی بیرونی را از for به while تغییر داده ایم!

امیدوارم تا اینجای کار به این نتیجه رسیده باشید که در مواقع ضروری از حلقه ی تو در تو استفاده خواهیم کرد و برنامه ی بالا را می توان بدون حلقه ی تو در تو هم نوشت!

 

برای مثال چند نمونه از حلقه های تو در تو را با هم حل خواهیم کرد.

 

 برنامه ای با استفاده از حلقه ی تو در تو بنویسید که شکل زیر را نمایش بدهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}


برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=11-i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}


برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می­شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i-1;j++)
        {
            cout<<" ";
        }
        for(int j=1;j<=11-i;j++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}
 

این برنامه را به صورت زیر هم میتوان نوشت( چرا؟)

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i-1;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=i;j<=11;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته خواهد شد:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=10-i;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

برنامه ی بالا را می توان به صورت زیر هم نوشت. ( چرا؟)

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=i;j<=10;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:توجه کنید که این سوال ترکیب دو سوال آخر پشت سر هم هست.

برنامه ی آن به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=19;i++)   
    {
        if(i<=10)    //rasme 10 khate aval
        {
            for(int j=1;j<=10-i;j++)
            {
                cout<<' ';
            }
            for(int j=1;j<=i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        else    //rasme 9 khate ba'di
        {
            for(int j=1;j<=i-10;j++)
            {
                cout<<' ';
            }
            for(int j=1;j<=20-i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


جواب سوال به صورت زیر خواهد بود:

int main()
{
    for(int i=1;i<=19;i++)   
    {
        if(i<=10)        //rasme 10 khate aval
        {
            for(int j=1;j<=i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        else        //rasme 9 khate ba'di
        {
            for(int j=1;j<=20-i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 
نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

حلقه های تو در تو

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۵۹ ب.ظ

 فرض کنید می خواهیم برنامه ای بنویسیم که یک کاراکتر * را در خروجی نمایش دهد. برای این کار به صورت زیر عمل میکنیم:

main()
{
    cout<<"*";
    cout<<endl;
    getch();
}

خب در این برنامه دستور cout تنها یک بار اجرا می شوند. حال فرض کنیم بخواهیم برنامه­ی بالا را به این صورت تغییر دهیم که یک عدد n را از ورودی گرفته و به تعداد آن یعنی n بار کاراکتر * را در خروجی پشت سر هم در یک خط نمایش دهیم.

برنامه بالا به صورت زیر تغییر خواهد یافت:

main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
       cout<<"*";
    }
    cout<<endl;
    getch();
}

تنها تفاوت این برنامه با برنامه ی قبلی در این است که کل کارهای برنامه ی اول را در یک حلقه قرار دادیم که این حلقه به تعداد n اجرا خواهد شد. پس از نمایش n کاراکتر * در خروجی، به ابتدای خط بعدی ( با استفاده از دستور cout<<endl ) می رویم.

خب، حالا فرض کنید میخواهیم دو عدد n و m را از ورودی گرفته و این بار n ستاره را در یک خط نمایش داده و همان خط را m بار تکرار کنیم. یعنی می خواهیم m خط را که در هر خط n ستاره وجود دارد، رسم کنیم.

خب با توجه به برنامه ی قبلی به این نتیجه می رسیم که باید برنامه ی بالا( که کشیدن یک خط از n ستاره است) را m بار تکرار کنیم. تا m خط که هر خط متشکل از n ستاره است را رسم کنیم.

 

برنامه ی بالا به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

 main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

در واقع ما در این برنامه از حلقه ی تو در تو استفاده کرده ایم!

 

توجه کنید که همیشه حلقه ی تو در تو از دو حلقه ی for تشکیل نشده است و می توان به جای for از while  هم استفاده کرد!

 

main()
{
    int n,m,j=0;
    cin>>n>>m;
    while(j<m)
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
        j++;
    }
    getch();
}

در برنامه ی بالا حلقه ی بیرونی را از for به while تغییر داده ایم!

امیدوارم تا اینجای کار به این نتیجه رسیده باشید که در مواقع ضروری از حلقه ی تو در تو استفاده خواهیم کرد و برنامه ی بالا را می توان بدون حلقه ی تو در تو هم نوشت!

 

برای مثال چند نمونه از حلقه های تو در تو را با هم حل خواهیم کرد.

 

 برنامه ای با استفاده از حلقه ی تو در تو بنویسید که شکل زیر را نمایش بدهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}


برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=11-i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}


برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته می­شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i-1;j++)
        {
            cout<<" ";
        }
        for(int j=1;j<=11-i;j++)
        {
           cout<<"*";
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}
 

این برنامه را به صورت زیر هم میتوان نوشت( چرا؟)

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i-1;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=i;j<=11;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


برنامه به صورت زیر نوشته خواهد شد:

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=1;j<=10-i;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

برنامه ی بالا را می توان به صورت زیر هم نوشت. ( چرا؟)

main()
{
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        for(int j=i;j<=10;j++)
        {
            cout<<' ';
        }
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<'*';
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:توجه کنید که این سوال ترکیب دو سوال آخر پشت سر هم هست.

برنامه ی آن به صورت زیر نوشته می شود:

main()
{
    for(int i=1;i<=19;i++)   
    {
        if(i<=10)    //rasme 10 khate aval
        {
            for(int j=1;j<=10-i;j++)
            {
                cout<<' ';
            }
            for(int j=1;j<=i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        else    //rasme 9 khate ba'di
        {
            for(int j=1;j<=i-10;j++)
            {
                cout<<' ';
            }
            for(int j=1;j<=20-i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را نمایش دهد:


جواب سوال به صورت زیر خواهد بود:

int main()
{
    for(int i=1;i<=19;i++)   
    {
        if(i<=10)        //rasme 10 khate aval
        {
            for(int j=1;j<=i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        else        //rasme 9 khate ba'di
        {
            for(int j=1;j<=20-i;j++)
            {
                cout<<'*';
            }
        }
        cout<<endl;
    }
    getch();
}

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۱۶
سارا نازاری

نظرات  (۳۴)

دستتون درد نکنه، خسته نباشید. واقعا توضیحات کامله:)
ممنون ، خیلی خوب بود

واقعا خیلی زحمت می کشید.

خسته نباشید!

من توی هیچ سایتی نظر نمیدم ولی...

دستتون درد نکنه.خیلی دنبال این مطلب میگشتم.ممنون.

پاسخ:
خواهش

ببخشید یه سوال داشتم؛

میخواستم ببینم این الگوی "ستاره(*)" هارو میشه با حلقه while نوشت؟

پاسخ:
بله. شرط ادامه ی حلقه for رو بذارید برای حلقه ی while
به شمارنده مقدار اولیه بده و توی حلقه بسته به نیازت  یکی یکی زیادش کن.
۰۸ آبان ۹۲ ، ۲۳:۳۲ نسیم محمدی
سلام برنامه این شکل از روش تودرتو چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من مبتدیم توروخدا کممممممممممممممممممک
*      *
**   **
******
**   **
*       *
پاسخ:
جالبه سوالت. حل میکنم ایمیل میکنم برات. بهم یه ایمیل بزن تا یادم بمونه. sara.nazari.n@gmail.com
اگه میشه شکل زیر رو چاپ کنید:
---*---
--***--
-*****-
*******
پاسخ:
دقیقا همین توی حلقه تو در تو حل شده.. 

سلام

میشه برنامه 

       **

      ***

    *****

      ***

       **     رو برام بنویسین با حلقه for

ممنون میشم

ببخشید میتونم خواهش کنم این شکل رو برنامه اش رو تا آخرامشب بذارین ... ؟ خیلی مهممه.   
             *
           ***
         *****
           ***
             *
مقدار n را از ورودی بگیرد.

سلام خانم

سال ن  مبارک

برنامه جدول نویسیتوووووووون کجاست آیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ba tashakor ali boood
یه سوال
چرا اگر در ( j<=i) مساوی رو نزاریم یه دونه کمتر چاپ میکنه؟؟؟؟؟
خیلی ممنون واقعا عالی بود
salam lotfan kod barname zir ra baray man benevisid
1
4 3 2
9 8 7 6 5
16 15 14 13 12 11 10
25 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26
37 36 35 34 33
40 39 38
41
salam lotfan kod barname zir ra baray man benevisid
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 2 1
1 2 1
1
سلام خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید ، من مبتدیم ولی مشقامون سختهههه
چه جوری میشه فقط با حلقه while این رو نوشت؟؟!!!
"گرفتن دو متغیر m , n ومحاسبه و چاپ m به توان n


چجوری برنامه ای بنویسیم که دوتا کاراکتر * و - رو ب تعداد n چاپ کنه جوری که ب صورت مربع در بیان؟؟اونم با استفاده از while فقط...
میتونم ایمیل کنم براتون خروجیو که بتونین تو نوشتن برنامه کمکم کنین؟؟
واقعا نوشتن برنامه های اینجوری برای ما مبتدیا سخنه... متاسفانه هیچ توجهی ب این مسئله نمی کنن...
ممنون میشم جواب بدید
واقعا عالی مرسیییی

ُسلام خوب بود ولی کتمل نبود
*   *    *
 *  *  * 
  * * *  
   ***   
*********
   ***   
  * * *  
 *  *  * 
*   *   *
اگر میشه کد اینم با استفاده از زبان سی شارپ بنویسید ممنون میشم
سلام
اگه میشه برنامه ی رسم                                                         1 
        این رو به ازای nخط بذارید                                             1  2  1
فوق العاده حل شده بودن عالی بود دستتون درد نکنه
سلام.میشه لطفااین سوالوتاآخرشب برام حل کنین وبه ایمیلم بفرستین.خواهش میکنم
برنامه ای بنویسیدکه تمام حالتهایی راکه میتوان یک سکه١٠ریالی رابه سکه های١،٢،۵ریالی خردکندرامحاسبه وچاپ کند.
آدرس ایمیلمzahrazolfagharizadeh@gmail.com
سلام.خسته نباشین
میخواستم اگه میشه قطعه کدی برام بذارین که یه عدد بگیه ومتناسب با اون عدد خروجی زیر رو چاپ کنه

مثلا اگه 8 بدیم
1
23
456
78
ممنون از سایت خوبتون

خیلی به دردم خورد.ممنون
با سلام. اگر امکان دارد جواب این مثال را هم قرار دهید.
1
12
123
1234
123
1
سلام  من واقعا حلقه تو در تو رو نمیتونم درک کنم
تروخدا  کمکم کنید من درک نمیکنم خیلی مشکله 
این ایمیلمه اگر لطف کنید کمکم کنید ممنونتون میشم
Msdg.409@gmail.com
خدایی دمت گرم دعات میکنم

اگر امکان داره برنامه اینو برام بگین

          a

        bb 

       ccc

    dddd

   eeeee

۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۴۰ توحید بیگلری
فونتی که داخل برنامه استفاده شده چه فونتی هست خیلی قشنگه
لطفا اگه میشه توضیح هم بدید من  اصلا درک نمیکنم
مرررسیییی واقعا عالی و کامل بود.
اگر میشه یه ادرس ایدی چیزی به ما بدید گیر کردیم تو حله برنامه ای از شما کمک بگیریم،واقعا عالیه حلتون..
اجرتون با امام حسین که اینجوری به ما کمک میکنید،لطفا یه آدرسه مشخص مثه ایدی تلگرام کاره مارو اسون تر میکنه مرسی از لطفتون
سلام میشه این برنامه ک تو خروجی چاپ کنه واسم حل کنید
۱
۱۲
۱۲۳
۱۲۳۴
۱۲۳۴۵
واقعاکداتون کامل بودمرسی
#include<iostram.h>
Main()
{
Int m,n,a=1,pasokh=1;
Cout<<"m:"<<endl;
Cin>>m;
Cout<<"n:"<<endl;
Cin>>n;
While (a<=n) 
{a++; pasokh=pasokh*m} 
Cout<<"pasokh="<<endl<<pasokh;
}

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی